Ingen lokalsykehus skal legges ned, men

Ragnhild Helseth og Andreas Sandvik sitt leserinnlegg i TK 16.11.10:
Etter vedtaket i Helse Midt- Norge virker det som om noen slapper av og krysser fingrene for at vi skal greie å beholde to sykehus med akutt- og fødetilbud i vårt helseforetak. Andre, og blant dem er vi, tror at vi nå må stå enda sterkere på for å sikre at befolkningen på Nordmøre får et forsvarlig sykehustilbud også i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Prosessen slik den styres fra helseforetaket, går i retning av ett felles sykehus, men via en omvei med en to-sykehusløsning.
Grunnen til at vi ikke må slappe av er følgende: Finansiering av det planlagte Nye Molde sykehus vil skje innenfor helseforetakets budsjettrammer. De klare nasjonale signaler om at relative utgifter til spesialisthelsetjenesten skal ned for å styrke kommunehelsetjenesten, tilsier at det ikke vil bli tilstrekkelig med midler til å sikre videre utvikling av Kristiansund sykehus.
I stedet vil den sannsynlige løsning bli at vårt sykehus blir melkeku for å dekke kostnadene med sykehuset på Eikrem. Resultatet vil bli at Kristiansund sykehus forsvinner og vi sitter tilbake med ett felles sykehus uten at vi har fått påvirket valg av lokalisering gjennom en demokratisk behandling.

Som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) gjennomfører Helsedepartementet i høst en netthøring. I sammendrag av høringsnotatet leser vi følgende om investering under kapitlet Sykehusstruktur, s. 21:
– Man må unngå at vedtak om nye sykehusbygg kommer før en diskusjon om hva sykehuset skal inneholde av funksjoner og tjenester.

Konsekvensutredningen som nå er vedtatt gjennomført, må ansees å samsvare med dette. Imidlertid er vedtaket i Helse Midt-Norge som sier at bygging av nye Molde sykehus skal igangsettes, ikke i tråd med departementets syn.

Et annet moment som vi så langt i debatten ikke har sett omtalt, er hva Helse- og omsorgsdepartementet skriver i samme dokument s.22 under punktet Mulige virkemidler, kulepunkt fire:
-Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten.

Er det vi som ser spøkelser ved høylys dag, eller er dette en bekreftelse på vår påstand innledningsvis? Vil Nye Molde sykehus være det nye sykehuset som bygges som erstatning for flere gamle som ligger i nærheten?

Helsedepartementet skriver at en avgjørelse først kan fattes etter at konsekvensutredningen er gjennomført. Forutsetter vi at ordlyden blir stående etter høringen, betyr det at vedtaket om bygging av Nye Molde sykehus er forhastet.

Venstre var imot foretaksmodellen da den ble innført, av frykt for at den ville innebære et demokratisk underskudd. Prosessen som har vært så langt i sykehussaken for Nordmøre og Romsdal har bekreftet den frykten.

Ragnhild Helseth
Gruppeleder (V)
Andreas Sandvik
Bystyrerepresentant (V)

Høring: (https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/wp-content/uploads/2010/11/fremtidens_helsetjeneste_sammendrag.pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**