Årsmøtet i Skien Venstre 2010

Skien Venstre har hatt sitt årsmøte her følger et kort sammendrag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


REFERAT FRA ÅRSMØTET I SKIEN VENSTRE
2.12.2010, kl. 18.-22 på Thon Høyers hotell

Ved møtets begynnelse var 16 medlemmer tilstede.

1. Åpning/konstituering av årsmøtet
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Valg av møteleder: Atle Rui
Valg av referent: Susanne Rimestad
Valg av to til å underskrive protokollen:Asbjørn Strømme og Lars Solbakken
Valg av tellekorps: Kjersti Bjurstrøm og Kenneth Berg
4. Styrets årsmelding 2010: Atle Rui leser opp årsmeldingen. Den ble godkjent med noen rettelser av skrivemåter og datoer.
5. Styrets regnskap 2010: Kenneth Berg legger frem revidert regnskapet for 2010. Årsmøte godkjenner regnskapet med anmerkning om at et oppsett etter samleposter vil øke oversiktligheten.
6. Fastsettelse av kontingent for 2011: Kontingenten videreføres
7. Budsjett for 2011: Kenneth Berg legger frem budsjettforslag for 2011.
Følgende innspill kom inn under debatten:
Styret bør se på muligheten for å sette noen midler inn på høyrentekonto.
Kjersti Bjurstrøm velges inn i valgkamputvalg.
"Tilskudd fylke" rettes til "tilskudd fylkesmann"
Budsjettforslaget ble deretter enstemmig vedtatt.
8. Valg: Valgkomitteens leder Jane Nysæter Madsen legger frem komitteens
innstilling. Valget ble foretatt med dette resultatet:
Leder Atle Rui 1 år
Politisk nestleder Jane Nysæter Madsen 2 år
Org. nestleder Susanne Rimestad 1 år
Kasserer Kenneth Berg 2 år
Sekretær Per Ragnar Møkleby ikke på valg
Styremedlem Geir Arild Tønnessen 2 år
Styremedlem Jarl Kahn ikke på valg
Styremedlem Lars Solbakken 2 år
1. varamedlem: Gustav Søvde 1 år
2. varamedlem: Signy Gjærum 1 år
3. varamedlem: Bjørg Øya 1 år
4. varamedlem: Siri Svenkerud 1 år
5. varamedlem: Ragnvald Melaas 1 år
6. varamedlem: Cathrine Gundersen 1 år
7. varamedlem: Kristine Helgen 1 år
8. varamedlem: Benjamin Selmer 1 år
Revisorer: Johs. Førland og Per Kristen Thingstad begge for 1 år
Valgkomitte: Bjørg Øya, Ragnvald Melaas, Gustav Søvde

Delegater til Telemark Venstres årsmøte ( 11./12. februar 2011):
Styret evt med supplement fra varamannslista. Styret gis fullmakt til å velge /oppnevne delegater og sende observatører.

9. Innkomne forslag: Styrets forslag om at Gustav Søvde utnevnes til
æresmedlem i Skien Venstre enstemmig vedtatt. Gustav hedres med diplom, gave og blomster for sin innsats for Skien Venstre gjennom snart 20 år.
Et forslag på e-mail om Skien Venstres holdning til samarbeids-
konstellasjon under og etter kommende kommunevalg ble oversendt
styret til videre behandling. Styret oppfordres til å planlegge et
medlemsmøte om tema.

10. Bystyregruppas og hovedutvalgenes arbeide: Referater fra hovedutvalgene forelå skriftlig, Geir Arild Tønnessen gir et kort resymé
fra bystyrets arbeid med utblikk på kommende års kommunevalg.

11. Resolusjoner: Gustav Søvde la frem 3 resolusjonsforslag som ble grundig
diskutert og etter noe redigering og avsnittsvis avstemning vedtatt:
"Bevar Skien sentrum" "Vern av dyrka mark blir stadig viktigere" og
"Skien Venstre sier ja til veiprising"

Under årsmøtet ble det igjen servert en deilig juletallerken.
Eva Berg, Atle Rui fikk blomster som takk for sin innsats og støtte til Skien Venstre.

Skien, 5.12.2010 Susanne Rimestad (referent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**