Oppklaring om budsjettbehandling i Lindesnes

Da vi har fått mange henvendelser om hva som egentlig skjedde i budsjett-debatten i Lindesnes kommune torsdag, kommer vi her med en aldri så liten oppklaring. Dette stykket kommer også på trykk i Lindesnes avis en gang i denne uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I fredagens avis kunne det se ut som om det var et enstemmig budsjett som ble vedtatt i kommunestyret torsdag kveld. Det var det ikke. Det ble i møtet votert over to ulike budsjettforslag. Vårt forslag som Lindesnes avis har orientert om tidligere, manglet dessverre 2 stemmer på å bli vedtatt. Det var et felles budsjettforslag fra Krf, Sp og Ap som fikk flertall( 12-9). Felles for begge forslagene er at Spangereid bo- og aktivitetssenter og Vigmostad skole fortsetter driften som før. I tillegg har begge forslagene utelatt eiendomsskatt på boligeiendommer.

Frp, Høyre og Venstre kunne ikke gå for dette flertallsforslaget da vi mener at tiden er inne for å gjøre endringer i kommunens organisering og drift. Vi er kommet til et veiskille og er nødt til å gjøre grep for å få en fremtidsrettet og bærekraftig økonomi, slik at vi kan skape rom for handling og prioritering. Vi må komme ut av den evige runddansen med stadige omorganisering og kutt. Derfor ville vi innføre flat struktur, dvs at etat-sjefene forsvinner og den enkelte avdelingsleder får ansvar både for økonomi, personal og faglig utvikling. Det gir ingen innsparing de første par årene, men på sikt mener vi at ledere som blir ansvarliggjort på en helt annen måte vil levere enda bedre resultat.

I en vanskelig økonomisk situasjon ønsker vi at kommunen først og fremst skal ta ansvar for sine primæroppgaver. Vi vil derfor selge ut alle kommunens 250 båtplasser på Båly og i Naversund. En pir på hvert sted ville vi solgt til båtforeninger, slik at kommunens egne innbyggere blir godt ivaretatt, resten ville vi solgt på det åpne marked. Inntektene fra et slikt salg hadde vi brukt til å betale ned gjeld. Da hadde vi hatt 2 millioner ekstra å legge i kommunes drift hvert eneste år, penger som kunne vært brukt til skole og eldreomsorg. Kommunen skal i aller høyeste grad være tilrettelegger, men det er ikke det samme som at det er kommunene som skal eie og drifte verken båtplasser eller andre tjenester som ikke hører inn under primærtjenestene til kommunen. Krf, Ap og Sp ønsker fortsatt å leie ut de kommunale båtplassene, og vil dermed måtte hente innsparingene på andre områder. For oss er dette helt uforståelig.

Når det gjelder helse og omsorg foreslo også Frp, Høyre og Venstre å kutte, dog ikke så mye som flertallsforslaget. Vi ønsket spesielt å se på lederstillinger, merkantil personale og sammenslåinger av avdelinger, da slike endringer i mindre grad går ut over brukerne. Vi må tørre å tenke nytt! Vi har flere ganger måtte kutte i driftsbudsjettet i de ulike etater og det er stort sett alltid "på gulvet" innsparingene tas. Det mener vi ikke kan fortsette.

Vi vil slå sammen hjemmetjenesten med rehabiliteringsavdelingen. Det vil være positivt for eldre og syke. Når disse er på avlastning/rehabilitering vil de møte de samme kjente pleierne som de normalt har besøk av i sine hjem. En slik sammenslåing vil også være innsparende ift vikarbruk. Slår man sammen disse to avdelingene, vil man kunne bruke ressursene på en bedre måte. Av samme grunner foreslo vi også å slå sammen Solkroa og Tre og Tekstil.

Vi vil ikke ta alle kuttene i helse og omsorg, men se på muligheten for å øke inntektene/kutte 2 millioner i oppvekst og kultur. Her vil vi konkurranseutsette driften av Spangereid og Vigmostad barnehage. Vi vil se om vi kan kutte i voksenkulturen, slå sammen administrative ressurser og vurdere om økt samarbeid mellom skolene kan gi en besparelse. Hvor mye som kan kuttes i denne etaten er det usikkerhet om, men i vårt forslag har vi nesten 13 millioner i innsparinger og dermed også en mulighet til å la være å gå for de kutt som vil ha for store konsekvenser for brukerne. Vi har også valgt å øke budsjettet til omsorgslønn med 100.000,- Det er et symbolsk beløp, vi skulle gjerne økt det enda mer. Men vi vil gjerne vise at vi setter stor pris på og ser den viktige jobben enkelte pårørende gjør for sine nærmeste, enten de har svært syke barn eller tar seg av sine eldre pleietrengende familiemedlemmer. Vi har også økt budsjettet til kulturskolen med 100.000.- Vi ser at kulturskolen er viktig for å ivareta barn/unge som kanskje ikke er interessert i idrett og kristne aktiviteter. Lindesnes kommune har et fantastisk godt tilbud innen musikk og sang og med de levekårsproblemene som kommunen har, så er det viktig å ivareta dette tilbudet. Vi foreslo også å legge ned PS og gi lærerne 400.000,- til videre/etterutdanning i relevante fag på UiA . Dyktige lærere er den viktigste faktoren for at våre elever skal lære mest mulig.

Vi reduserte også driftsbudsjettet til kirkelig sektor, slik at disse bidrar til innsparing på lik linje med alle andre etater. Den ekstraressursen som rådmannen hadde lagt inn til landbrukskontoret har vi tatt bort, da vi mener at barn og unge, eldre og syke må komme først.

I vårt budsjettforslag har vi 12.646.000 i reduserte kostnader, noe som vil føre til overskudd i kommunens regnskap fremover. Førsteprioritet er selvsagt å betale ned underskuddet fra 2008 slik at vi kan komme oss ut av ROBEK-lista så fort som mulig. Dernest vil vi bygge opp et bufferfond hvor vi til enhver tid må ha midler til uforutsette utgifter, samt at vi ønsker å prioritere å sette av penger til fremtidig ny ungdomsskole.

Vi vil også at rådmannen henter inn pris fra flere aktører ift tjenestepensjon. Mange kommuner har tjent på å bytte selskap og en slik anbudsrunde bør også Lindesnes kommune ta hvert 7. år, selv om man ikke med sikkerhet vet om det vil være besparende å bytte selskap for oss.

Frp, Høyre og Venstre vil også innføre en egen IKT avdeling som har dette som sin primæroppgave og at vi dermed slipper utgifter til konsulenter.

Vi har videre foreslått at det må utarbeides en Omsorgsplan. Dette for at kommunen skal være godt forberedt på økningen i antall eldre, slik at også disse skal få et godt tilbud fra kommunen.

I flertallsbudsjettet fra Krf, Sp og Ap er det en del innsparinger som skal utredes av rådmannen før de eventuelt settes ut i livet. Rådmannen har frist til februar på å komme med sine utredninger. Vi er selvsagt lei oss for at vi ikke fikk gjennomslag for et spenstig og fremtidsrettet budsjettforslag og så får vi se hva flertallet bestemmer seg for i februar. Enkelte har fremdeles døren åpen for eiendomsskatt — den døren har vi lukket godt igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**