Innkalling Bærum Venstres årsmøte

Årsmøtet avholdes tirsdag 11 januar kl 18-21 på Kommunegården

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Styrets forslag til dagsorden

ÅM-sak 01/10 Konstituering
01.01 Godkjenning av innkalling

01.02 Godkjenning av styrets forslag til dagsorden

01.03 Valg av møtets funksjonærer
a) Møteleder.
b) Tellekorps
c) Referent.
d) To personer til å undertegne protokoll
e) Redaksjonsnemd.

01.04 Godkjenning av referat fra årsmøte 2009

ÅM-sak 02.10 Åpning
02.01 Venstre, hva nå? Foredrag med Ole Andreas Lilloe-Olsen

ÅM-sak 03.10 Styrets årsmelding
03.01 Styrets årsmelding presenteres av leder Ketil Jørstad.
Spørsmål og kommentarer
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar meldingen til orientering.

ÅM-sak 04.10 Andre årsmeldinger (orienteringssaker):
04.01 Kommunestyregruppa
04.02 Bærum UV

ÅM-sak 05.10 Lagets regnskap
Regnskapet presenteres av kasserer.
Spørsmål og kommentarer.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.

ÅM-sak 06.10 Lagets budsjett
Budsjettet presenteres av kasserer.
Innstilling: Kontingent holdes uendret.
Spørsmål og kommentarer.
Forslag til vedtak: Budsjettforslaget vedtas.

ÅM-sak 07.10 Innkomne forslag og politiske uttalelser
07.01 Presentasjon av forslag
07.02 Redaksjonskomiteens forslag til antall
Debatt og vedtak

ÅM-sak 08.10 Valg
08.01 Valgkomitéens innstilling presenteres av leder Turid Dahlman.
08.02 Valg av leder
08.03 Valg av nestleder
08.04 Valg av 3 styremedlemmer
08.05 Valg av 3 varamedlemmer til styret
08.06 Valg av VO-utvalg
08.07 Valg av revisor
08.08 Valg av valgkomitée (3 medlemmer)
08.09 Valg av 22 utsendinger til Akershus Venstres årsmøte 12-13 februar.
08.10 Foreslå kandiater fra BV til Landsmøtet.

ÅM-sak 09.10 Akershus Venstres fylkestingsprogram
09.01 Åpen diskusjon
09.02 Behandling av eventuelle endringsforslag

ÅM-sak 10.10 Kommunevalget 2011
10.01 Åpen diskusjon

Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**