Trafikksikkerhet viktigere enn utbygging på Bjertnestangen

Venstre mener at rundkjøringen i Mokrysset må på plass før det kan iverksettes anleggsarbeider på Bjertnestangen. Rådmannen er enig, men flertallet i formannskapet valgte raskere utbygging framfor trafikksikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Trosser loven
– Det er overraskende og uansvarlig av formannskapets flertall å trosse rådmannens innstilling og godkjenne igangsetting av anleggsarbeid på Bjertnestangen nå. Rådmannen sier at lovens krav for dispensasjon ikke er oppfylt, og at oppstart av anleggsarbeid før en rundkjøring i Mokrysset er på plass vil ha negative konsekvenser for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten på RV4 i området fra Mosenteret og videre oppover, sier gruppeleder Inge Solli i Nittedal Venstre.

Trafikkulykke sikkerhet

Foto: © István Csák | Dreamstime.com

Trafikksikkerhet for skolebarn
Venstre mener at trafikkavviklingen rundt Mosenteret allerede er svært vanskelig, og gjør at mange velger å handle andre steder. Anleggstrafikk i dette området før ny rundkjøring er på plass vil gjøre det enda vanskeligere å få kundene til Mosenteret i tiden framover.
Politiet uttaler at anleggstrafikk i området vil øke faren for ulykker, Ruter sier at sikkerheten for skolebarn i området vil bli betydelig redusert og barnerepresentanten i plansaker støtter rådmannens innstilling og er glad for at trafikksikkerhet veier tyngre enn utbyggers ønske om tidligere byggestart.
Venstre mener at flertallet (FrP, H, VPP, Ap) i formannskapet tar ensidig hensyn til en utbygger som har hatt god tid til å legge fram en god plan for Bjertnestangen siden vedtak om utbygging ble fattet i august 2008. Nå har utbygger og formannskapets flertall det så travelt med å sette i gang anleggsarbeidene at de gir blaffen i trafikksikkerhet og lovens krav for å gi dispensasjon i slike saker.

Rundkjøring først
– Venstre anket sammen med SV saken inn for kommunestyret, forutsatt at reglementet tillater det. Fram mot kommunestyrets behandling av saken ønsker vi et notat fra rådmannen som begrunner ytterligere hvorfor lovens krav til dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene ikke er oppfylt i saken. Vi mener at rundkjøringen i Mokrysset må komme på plass før det kan gis igangsettingstillatelse og bygging av Maxbo og Expert-butikker på Bjertnestangen. Dette er et krav som ligger inne i reguleringsbestemmelsene, og det må vi holde fast på, sier Solli etter planutvalgets behandling av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**