Mange uten fastlege i Alstahaug

Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, har i et leserinnlegg tatt opp sin bekymring rundt manglende fastlegedekning i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ved inngangen av det nye året er det mange av Alstahaug kommunes innbyggere som nå står uten fastlege: En fastlege har søkt seg arbeid i nabokommunen fra nyttår, samt en fastlege er ute i svangerskapspermisjon. En tredje fastlege vil også forlate Alstahaug kommune de nærmeste månedene. Rundt regnet vil dette bety at vel 3600 innbyggere i Alstahaug kommune nå har mistet/mister sin fastlege. Dette er meget dårlige nyheter for alle som er avhengig av medisinsk oppfølging.

Ser jeg bort fra vedkommende som nå er ute i svangerskapspermisjon, er jeg dessverre ikke overrasket over at dette nå har skjedd i Alstahaug. I over ett års tid har jeg prøvd å følge utviklingen på legekontoret og Helsesenteret. Dette i bekymring etter det “stuntet” den administrative ledelsen fikk seg til å gjøre i forbindelse med forrige års budsjettforslag angående bl.a fysioterapeutene og legenes driftsavtale, utvidelse av kommuneoverlegestillingen fra 50% til 100% i 2010. Jeg har også lest referater fra møter mellom de ulike partene i løpet av året, og i kommunestyremøtet i april stilte jeg dette spørsmålet:

“Jeg er bekymret for å miste den gode fastlegedekningen i kommunen. Dette ut fra det som jeg oppfatter er en gryende misnøye blant fastlegene over for administrasjonen. Jeg ber derfor om en orientering i denne saken, med den hensikt å få klarhet i bakgrunnen for fastlegenes misnøye. I den forbindelse bør ordføreren også vurderer om det vil være formålstjenlig å la en representant fra fastlegene får anledning til å uttale seg.”

Til svar fikk jeg følgende fra ordfører:

“Det føres gode prosesser/samtaler mellom administrativ ledelse og fastlegene i kommunen”

I mail fra tidligere kommuneoverlege Uhre til ordfører Sørra den 26.november kan jeg sitere følgende:
“Etter å ha arbeidet snart 25 år som lege i Alstahaug kommune (jeg begynte i 1983 som turnuskandidat) uten konflikter med kommunens administrasjon av noe slag så håper jeg derfor nå på ro i denne konflikten som har bygget seg opp i løpet av de siste 2 årene. Det er en stor belastning å oppleve den uroen i arbeidsmiljøet vi nå opplever på helsesenteret og som nå fører til at flere av våre mest erfarne og dyktige leger er i ferd med å forlate kommunen.”

To av våre dyktige fastleger har nå forlatt/er i ferd med å forlate Alstahaug kommune til fordel for en nabokommune.

Alstahaug kommune har i tidligere år hatt problemer med å rekruttere nok fastleger. De senere år har imidlertid fastlegene hatt fastlegeavtaler med Alstahaug kommune som de har vært fornøyde med. Avtaler som har sikret kommunen stabilitet i disse stillingene siden fastlegeordningen ble innført. Stadig innspill til endring i arbeidsavtalene skaper uro og usikre rammebetingelser for fastlegenes arbeid, og konsekvensene lar ikke vente på seg.

Det er for meg et stort paradoks at den administrative staben ved Helsesenteret i løpet av de to siste årene har økt fra til sammen 1,5 stillinger til 3,0 stillinger. (Bare det siste året ble det vedtatt å øke kommuneoverlegestillingen fra 50 % stilling til en 100 % stilling). Dette samtidig som tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen er blitt redusert. Tilbudet ved psykiatrisk dagsenter er blitt sterkt redusert. Reduksjon av 100 % helsesøsterstilling vil i inneværende år bli gjennomført, samt stenging av Helsestasjonen èn dag i uken. Og som nevnt ovenfor, to unge dyktige fastleger velger å forlate kommunen, med det resultat at nesten 2500 innbyggere mister sin fastlege.

At Alstahaug kommune må spare penger er en kjensgjerning. Men som Venstres representant i kommunestyret vil jeg nå beklage at innsparingene rammer helsetjenestetilbudet til kommunens innbyggere, mens det unnlates å gjøre sparetiltak administrativt.

Avslutningsvis vil jeg benytte sjansen til å ønske alle sammen et riktig godt nytt år!

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**