Felles sykehus for Nordmøre og Romsdal — framtidas sykehusløsning og god regionbygging

Dette er tittelen på brevet som er sendt til helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen fra Venstrelagene på Nordmøre. Sykehussaken var temaet da Venstre sine lokallag på Nordmøre var samlet til møte i Kristiansund tirsdag 11.01.11. Møtet vedtok en uttalelse til støtte for felles sykehus i Nordmøre og Romsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tilstede på møtet var lokallagene fra Eide, Averøy, Smøla, Aure, Kristiansund, Tingvoll. Sunndal var ikke representert, men ga sin tilslutning til uttalelsen. Møtet var kommet i stand på initiativ av Smøla Venstre v/ Iver Nordseth.

Iver Nordseth

Foto: RH

Brevet til helseministeren:

Til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Felles sykehus for Nordmøre og Romsdal —
framtidas sykehusløsning og god regionbygging.

I løpet av fjoråret ble det som kjent gjort to styrevedtak i Helse Nordmøre og Romsdal HF om flytting av funksjoner innenfor akutt- og fødetilbudet fra Kristiansund til Molde. Effektuering av disse vedtakene ville utvilsomt vært svært dramatiske for Nordmøre, og i praksis medført nedleggelse av Kristiansund sykehus som lokalsykehus!

Venstrelagene på Nordmøre ønsker derfor med denne henvendelsen å gi vår støtte til helse- og omsorgministeren når det gjelder å avvente den planlagte flyttingen av funksjoner fra sykehuset i Kristiansund inntil det er tatt en beslutning om plassering av det nye sykehuset for regionen.
Videre vil vi uttrykke tilfredshet med at Helse Midt-Norge er bedt om å utrede et felles helseforetak i Møre og Romsdal fylke, før det tas stilling til byggeløsninger og endringer i akutt- og fødetilbudet. Dette tror vi både er fornuftig og naturlig, og kan medføre mer helhetstenking både for fylket og helseregionen.

Det er viktig å understreke at Nordmøre og Romsdal er i en annen situasjon enn andre regioner når det gjelder debatten om sykehusstruktur, da det her allerede er klart at det skal satses store ressurser i nytt sykehusbygg. Med så store investeringer, og som tydeligvis nødvendiggjør tiltak som samordning/samling av akutt- og fødefunksjoner for å skape økonomisk handlingsrom for en slik investering, så bør dette munne ut i et felles sykehus med alle akutt-funksjoner og spesialisttjenester for hele Nordmøre og Romsdalsregionen. Dette vil gi det klart mest framtidsrettede og beste faglige helsetilbudet, et standpunkt som deles av stadig flere innbyggere og fagfolk. Planlegging av det nye felles sykehuset bør startes umiddelbart.

Vi vil understreke at en viktig og avgjørende forutsetning for ett felles sykehus i regionen er at plasseringen må være slik at det blir kort reisetid for de fleste, og samtidig akseptabel reisetid for alle. Altså kort reisetid fra begge byene, men samtidig akseptabel avstand også for befolkningen i utkanten av regionen. Dette betyr at et nytt felles sykehus plassert mellom sentrum av de to byene, vil være det mest optimale både mht transport for pasientene og framtidig rekruttering av fagfolk.

I tillegg til en framtidsrettet sykehusløsning, vil et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal representere et stort og viktig samarbeidsprosjekt, og en avgjørende katalysator for utvikling av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion bl.a. gjennom store utbedringer/utvikling av vegnett og kollektivtrafikk.

Kristiansund N, den 11. januar 2011

Aure Venstre Averøy Venstre Eide Venstre Kristiansund Venstre
Smøla Venstre Tingvoll Venstre Sunndal Venstre

Nordmørslagene Venstre 11.01.11

Foto: Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**