Godt gjennomført årsmøte

Årsmøtet vart i år halde på Sundre Gjestestugu på Ål saman med venstrelaga i Hol og Ål sundag 16. januar 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


A. Vanlege årsmøtesaker: Av årsmeldinga går det fram at Gol Venstre har hatt eit svært aktivt år med i alt 14 møte av ulike slag og eitt fellesmøte med dei andre laga i Hallingdal. Gol Venstre, med sine tre representantar, har hatt mange innlegg og fleire interpellasjonar i kommunestyret. Dei har og arbeidd svært godt i formannskapet og utvala UKL og UNN.
Gol venstre tok initiativ til og fekk gjennomslag for innføring av eigedomsskatt i heile kommunen frå og med budsjettåret 2011. På grunn av kommunen si økonomiske situasjon, er dette eitt av fleire tiltak som må til for å få gjennomføt Hallingmoprosjektet som inneber m.a. bygging av ny skule.
B. Val av styret:
Leiar: Helge Feet
Nestleiar: Vlasta Sundmoen
Skrivar: Gunhild Sørum
Kasserar: Hallvor Lilleslett
Styremedlem: Mildrid Nesheim
Vara:
1. John Henning Johannessen, 2. Gudrun Bøthun, 3. Anna Lilleslett, 4, Per Drabløs.
Revisor: Ola V. Stake
Valnemd: Gudrun Bøthun, Hallvor Lilleslett, Per Drabløs
Val av utsendingar til årsmøtet og nominasjonsmøtet i Buskerud Venstre :
1. Helge Feet, 2. Vlasta Sundmoen.
Vara: 1. Gunhild Sørum, 2. Hallvor Lilleslett, 3. Mildrid Nesheim, 4. John Henning Johannessen, 5. Anna Lilleslett, 6. Per Drabløs

Etter årsmøta i lokallaga, var det tradisjonen tru —fellesmøte for alle venstrelaga i Hallingdal.
Årsmøtet vart avslutta med felles middag. Dette er ein tradisjon venstrelaga i Hallingdal har hatt i mange år, og neste år er det Hol venstre sin tur til å halde felles årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**