Møteplan 2011

Gol venstre ynskjer å engasjere medlemmer og sympatisørar i enno større grad. Møteplanen syner noko av aktiviteten i laget. I samband med kommuen – og fylkestingsvalet, er det sett ned arbeidsgrupper som vil ha møter utanom dei oppsette møtedatoane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møtedatoar – Gol venstre 2011

Møtetid måndag kl 19.00-21.00 på Gol kommunehus rom 142
Merk: nominasjonsmøtet er på Solstad Hotell

Møtedato
31.jan Styremøte/møte i kommunestyregruppa
21.feb Medlemsmøte/gruppemøte
07.mar Styremøte/møte i kommunestyregruppa
21.mar Nominasjonsmøte, Solstad Hotell
04.apr Styremøte/møte i kommunestyregruppa
11.apr Medlemsmøte/gruppemøte
02.mai Styremøte/møte i kommunestyregruppa
23.mai Medlemsmøte/gruppemøte
06.jun Medlemsmøte/gruppemøte
20.jun Styremøte/møte i kommunestyregruppa
22.aug Medlemsmøte/gruppemøte
05.sep Styremøte/møte i kommunestyregruppa
12.sep Kommune- og fylkestingsval
03.okt Styremøte/møte i kommunestyregruppa
24.okt Medlemsmøte/gruppemøte
07.nov Medlemsmøte/gruppemøte
14.nov Medlemsmøte/gruppemøte
21.nov Styremøte/møte i kommunestyregruppa
05.des Medlemsmøte/gruppemøte
19.des Styremøte/møte i kommunestyregruppa

1. Medlemsmøte/gruppemøte er lagt til måndagar i møteveka, det vil seie måndagar
før møte i UKL, UNN og Formannskapet. Her blir politiske saker som skal opp i utvala drøfta.
Desse møta vert leia av gruppeleiar

2. Styremøte/møte i kommunestyregruppa er lagt til måndagar før kommunestyret
Her blir organisasjonssaker drøfta og handsama
Saker som skal opp i kommunestyret blir drøfta og kommunestyregruppa drøftar og legg opp
strategi. Desse møte blir leia av lokallagsleiaren.

I samband med nominasjonsarbeid, programarbeid og kommunevalkampen vil eigne arbeidsgrupper
ha møter ut over det som går fram av møteplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**