Kulturmidler, TV-aksjonen og kulturlivet

Bystyret snudde og gikk imot Formannskapets innstilling. Saken gjaldt kriterier for tildeling av tilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Det er stor sannsynlighet for at Odd Williamsen sitt innlegg i tk hadde gjort mange oppmerksom på hvor dårlig forslaget var om å be kulturlivet om gjenytelse til kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I forslaget til kriterier var det lagt inn et punkt med følgende ordlyd:

-Det vil bli tatt hensyn til om et lag/forening stiller seg positiv til forespørsel om
gjennytelse til kommunen i forbindelse med den årlige TV aksjonen.

I bystyret tok ordfører ordet i begynnelsen av behandlingen og ba om at kriteriene ble endret. Venstre sin representant Ragnhild Helseth la frem endringsforslag om å stryke punktet. I sin argumentasjon sa hun blant annet at

-på prinsipielt grunnlag mener Venstre at dette kriteriet ikke må tas inn som grunnlag for tildeling av midler. Kommunen skal etter vårt syn ikke be om gjenytelser i denne sammenheng. Tilskuddene er ment å sikre aktiviteten til lagene. Det Kristiansund får tilbake er "et rikt kulturliv" som drives på egne premisser.
Forslaget fra Ap og Venstre fikk bystyrets støtte, og nye kriterier og retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger i Kristiansund kommune ble vedtatt uten punktet om gjenytelse.

Odd Williamsen sitt innlegg kan du lese her:
[link#https://www.venstre.no/files/moreogromsdal/kristiansund/Leserinnlegg OW.doc]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**