Politisk rapport 2010

Årsmeldingen fra bystyregruppa i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rapport Bodø Venstres bystyregruppe 2010
De folkevalgte for Bodø Venstre i 2010 vært:

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

Terje Cruickshank — eneste faste representant og derav også gruppeleder.
1.vara Turid H Holm
2.vara Per Sigmund Rekkedal
3.vara Kristin Kaspersen
4.vara Åshild Opøyen

Den faste representanten og 1.vara er også medlemmer av Bodø Venstres styre. I tillegg er Cruickshank gjenvalgt til organisatorisk nestleder i fylkeslaget.

Dette har vært det tredje og siste hele året som bystyrerepresentant og året har politisk vært spennende, men som det minste opposisjonspartiet har det vært langt mellom seirene. Dog har vi som i 2009 godt klart å profilere Venstre og Venstres politikk dette året også. Bystyregruppen har skrevet rapport fra hvert enkelt bystyremøte og lagt på nettsidene til Bodø Venstre, hvor de viktigste sakene har vært fremhevet og kommentert.

Samarbeidet med styret i Bodø Venstre har vært bra. Styremøtene har vært i nær forkant av politiskemøter. Dette har gjort at de fleste større saker av betydning har man rukket å fått diskutert i forkant. Dette har vært av meget stor verdi for et liten bystyregruppe.

I god tradisjon har Venstres stol i bystyresalen ikke stått tom noen gang i løpet av dette året. I hovedsak har undertegnede møtt selv, men Turid Høyersten Holm har tiltrådt noen ganger. Bodø Venstre har fast plass i Plan, Næring, Miljø komiteen, og en god del varaplasser i forskjelllige utvalg. Vi har møtt tre ganger i formannskapet (som i 2009), to ganger i representantskapet for IRIS og alle gangene i Bodø Studentråd (dog ikke innkalt), og stilt på alle møtene i Bodø Eldreråd.

Årets største sak var nok valget av kulturkvartalet. Verken prosessen rundt kulturkvartalet, det arkitektoniske uttrykket, prislappen eller innholdet imponerer Venstre i stor grad. Det ble derfor et skille mellom posisjonen som tvang igjennom sine forslag og opposisjonen, med mest Høyre og Venstre som ville redusere kostnadene og justere innholdet. En annen stor sak var forbrenningsanlegget. Venstre jobbet sterkt mot vedtaket i representantskapet at biologisk avfall skal forbrennes i fremtiden, men nådde ikke fram her selv om vi fikk god positiv retorisk støtte fra Fauskes og Hamarøys ordførere. Siste sak vi velger å fremheve fra siste år i bystyret er kampen om Rønvikjordene. I 2009 ble kommunedelplanen for Rønvikjordene vedtatt mot Venstres ønsker. Så ble den stoppet av fylkesmannen og fylkeskommunen. Dessverre klarte fylkeskommunen og Bodø kommune å framforhandle et kompromiss som bygger ned 30% av jordene og reelt sett åpner for fortsatt stykkevis og delt stjeling av matjorden.

Bystyregruppen har jobbet for å fremme Venstre saker gjennom interpellasjoner og spørsmål. Bodø Venstre fremmet interpellasjon eller skriftlige spørsmål i nesten hvert bystyremøte dette året, og er det partiet som har fremmet flest saker. Alle sakene og utfallet av dem ligger på Bodø Kommunes internettsider og på Bodø Venstres internettsider.

Dagens sammensetning av bystyret, med en posisjonsgruppering av SV, AP, SP og KrF gir sterkt begrenset rom for politisk påvirkning. Posisjonsgruppen er låst til sine forslag, og i de tilfeller hvor den splittes virker det som det er et politisk spill hvor det største posisjonspartiet AP først tillater splittelse når den vet opposisjonen vil støtte deres forslag. Bystyret er et profileringsorgan for politiske standspunkter, og den politiske debatten og evne eller ønske om kompromiss med opposisjonen er fraværende. Det er nok bak de lukkede ordførerdører det meste av Bodø politikken får sine endelige vedtak. Det er et skinndemokrati som styrer i vår kommune.

Fram mot 2011 vil det i stor grad være bystyregruppens prioritering å fortsette å synliggjøre Venstres politikk og Bodø Venstre sitt nye valgprogram når dette vedtas. Vi skal fortsette å holde et høyt trykk fra talerstolen og ved å fremme alternative forslag og være synlig i mediene og på våre nettsider.

Oppsummert er Bodø Venstre synelig i Bodø politikken, bystyregruppen jobber godt mot styret i Bodø Venstre og vi får satt saker på den politiske dagsorden, men mye av posisjonen og dagens flertallspolitikk gir ikke de utfall Bodø Venstre ønsker for bodøsamfunnet.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**