Venstre utfordrar om sjukehus

I går beslutta Helse Nord at dei vil bevare det desentraliserte fødetilbodet i Nord-Norge, fordi dei meiner det er viktig at føde- og akuttilbod er lokalisert nært der folk bur. Venstre spør no Helseministeren om kva konsekvensar vedtaket i Helse Nord får for Helse Førde/Helse Vest sine planar om å kutte i fødetilbod i Sogn og Fjordane. Denne saka ligg for tida på Helseministeren sitt bord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Vedtaket i Helse Nord bør få øyeblikkelege konsekvensar for Helseministeren si behandling av Helse Vest sine planlagte kutt i fødetilbodet i Nordfjord, seier Venstre sin ordførarkandidat i Eid, Alfred Bjørlo. – Det kan ikkje vere slik at éin helseregion ein stad i landet legg nokre prinsipp til grunn for korleis fødetilbodet skal vere, mens ein annan helseregion legg heilt andre prinsipp til grunn. Då har Arbeiderpartiet og helseministeren rett og slett gitt opp den politiske styringa av grunnleggande helsetenester til folk her i landet. Det er for Venstre heilt uakseptabelt, seier Bjørlo.

– Det er også verd å merke seg at Helse Nord i sitt vedtak seier at dei vil “..gjøre det vi kan for å sikre et desentralisert fødselstilbud. Nå skal vi ytterligere intensivere arbeidet med å utdanne og rekruttere de fagfolkene vi trenger”. Dette står i skarp kontrast til Helse Førde sin passive og til dels destruktive strategi med å skremme fagfolk vekk frå dei små sjukehusa gjennom å beteikne dei som “respiratorpasientar som ventar på å dø” og liknande utspel, seier Bjørlo. Les meir om Helse Nord sitt vedtak her

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Venstres Stortingsrepresentant Trine Skei Grande stiller følgande spørsmål til Helseministeren:

Spørsmål:
Vil prinsippvedtaket i Helse Nord få konsekvenser for planer om kutt i føde- og akuttilbud i de andre helseregionene, og på hvilken måte vil helse- og omsorgsministeren følge dette opp nasjonalt?

Begrunnelse:
Helse Nord har gjort et prinsippvedtak om å opprettholde det desentraliserte fødetilbudet i Nord-Norge. Begrunnelsen er at det er viktig med en spesialisthelsetjeneste som yter alminnelige tjenester nært der folk bor.

Undertegnede legger til grunn at helse- og omsorgsministeren har politisk kontroll over de prosessene som foregår i helseforetakene knyttet til prinsipielle, overordnede spørsmål om oppbyggingen av spesialisthelsetjenesten, slik som føde- og akuttilbud. Det vil være inkonsekvent dersom de prinsippene enkelte helseregioner legger til grunn for å gi folk i sin region alminnelige spesialisthelsetjenester, byttes ut med helt andre prinsipper i andre helseregioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**