Til innhold
Stad Venstre topp 3, lokalvalet 2023. F.v 3. kandidat Svein Rotevatn (Nordfjordeid), ordførarkandidat Jon Frogner (Ervik/Stadlandet) og 2. kandidat Anita Hoddevik (Selje), Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

For eit grønt, levande Stad

Framover

Stad Venstre jobber for folketalsvekst i heile Stad kommune og ei grøn framtid. Vi oppmodar deg til å bli medlem i lokallaget, så du kan vere med å engasjere deg direkte i utviklinga av kommunen, fylket og Noreg.

Valprogrammet vårt finn du her!

Viktige saker for Stad Venstre:

 • Klima, natur og miljø ->

  Stad kommune skal ha høge ambisjonar for klima, natur, og miljø, og ta sitt forvaltaransvar på alvor. Vi ønskjer ressursar og effektive tiltak som stettar måla verdssamfunnet har sett for å stanse klimaendringane og tap av naturmangfald. Stad skal jobbe for å omstille seg til eit nullutsleppsamfunn på alle samfunnsområde, innan 2030.

 • Nyskaping og grøn vekst ->

  Kommunar som vil lukkast med vekst og utvikling må vere samhandlande, ambisiøse og gode tilretteleggjarar. Venstre vil at Stad kommune skal vere heilt i landstoppen innanfor grøn næringsutvikling og stadutvikling. Innanfor rammene av klima, miljø og natur vil Stad Venstre legge til rette for vekst i næringslivet i Stad kommune. Vi satsar på næringsutvikling, gründerar, og meir samarbeid mellom kommune, skule og næringsliv.

 • Ein god stad å vekse opp ->

  Stad skal vere ein kommune der det er godt å vekse opp for born og unge. Venstre vil halde fram og styrke satsinga på kvalitet i skulen, og løfte ungdommen sterkare fram. Vi jobbar for ein skule med motiverte lærarar og elevar. Det skal være enkelt for ungdom å delta i aktivitetar og ha kontakt på tvers av bygdene.

 • Omsorg når du treng det ->

  Venstre vil sørge for at Stad kommune klarer å gi god omsorg til dei som treng det - når dei treng det. Vi skal gje rett hjelp til rett tid, og styrke folkehelse og meistring. Det skal vere godt å jobbe innen helse- og omsorgstenesta i kommunen.

 • Kultur, idrett og frivilliigheit ->

  Stad kommune skal vere ein stad med allsidige, spennande kulturtilbod og fritidsaktivitetar for alle. Stad Venstre vil jobbe for å styrke dei frivillige organisasjonane og få endå fleire aktive innanfor kultur- og organisasjonslivet. Idrett og friluftsliv er viktig for samhald, inkludering, meistring og folkehelse. Vi må også løfte arbeidet med ivaretaking og formidling av kulturminne.

 • Meir samarbeid alle vegar ->

  Venstre vil knytte alle delar av kommunen sterkare saman. Bygdene treng sterke senter og sentra treng levande bygder. Alle vil vinne om vi får ein samla region i Nordfjord, der vi samarbeidar om forvaltning, vekst, utvikling og nye arbeidsplassar.

Våre folk