Imøtegår kultursjefen

Oddvar Mykland, tidligere redaktør i Aust Agder Blad imøtegår Kultursjef Jorunn Bøe uttalelser til Aust Agder Blad lørdag. Mykland skriver: Dersom kultursjef Jorunn Bøe er korrekt sitert i lørdagsavisen, kan jeg ikke forstå annet enn at hun tar fullstendig feil og i så tilfelle lever i villfarelse om hva som er administrasjonens og politikernes ansvar og hva som er kunstnernes og andre pressgruppers ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hun mener det er viktig å "erkjenne at det er kunstnerne selv som skaper kunstpolitikken i kommunen." Og så føyer hun til: "Politikere og administrasjon kan komme med ønsker i forhold til kunstpolitikken, men det er viktig at den formes av de som faktisk jobber med kunst profesjonelt."
Dette, kultursjef, er å sette saken fullstendig på hodet.

Jeg kan gjerne bruke dine ord, men da med motsatt fortegn: Det er kunstnerne som kan komme med ønsker og innspill, og det er viktig og bør lyttes til, men det er selvsagt politikerne som utformer kunstpolitikken. Det skjer på samme måte som de utformer andre deler av politikken. Og basert på de vedtak politikerne fatter er det administrasjonens oppgave å sørge for at vedtakene blir satt ut i livet, enten man er enige i vedtakene eller ikke.

At politikerne bør lytte til fagmiljøene er for de fleste av oss selvsagt, men den endelige avgjørelsen, altså utformingen av politikken er og blir politikernes ansvar. Ja, det er deres plikt som folkevalgte. Dette, kultursjef, har ikke først og fremst noe med den pågående striden vedrørende Kunstparken å gjøre; det har å gjøre med oppgavefordelingen mellom administrasjon og politikere å gjøre. Og med pressgrupper.

Poenget kan overføres til andre områder: Lærere og elever og også enhetsleder kan komme med klare ønsker og forslag vedrørerende skolepolitikken, men det politikerne som til syvende og sist utformer politikken.

Politikerne er folkevalgte; de er valgt av folket. Det kalles demokrati . Fra tid til annen deles de i et flertall og et mindretall. Vanskeligere er det faktisk ikke. Det er velgerne gjennom valg som tar stilling til hvilken politikk de ønsker gjennomført. Er man uenig får man en ny mulighet ved neste valg. Og det er som kjent like rundt hjørnet. Noen håper og tror på forandring, andre ikke.
Men uansett utfallet av valget er det ikke rektorenes oppgave å drive skolepolitikk, ei heller kultursjefens oppgave å drive kulturpolitikk. Det er disse oppgavene vi har politikere til. Vi kan like det eller ikke, men slik er det. For øvrig når det gjelder den aktuelle saken i Kunstparken: Forlig Jer, I Skabhalse.

Oddvar Mykland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**