Venstre alene for Preikestolen nasjonalpark

Stortinget behandlet i går Venstres forslag om å opprette Preikestolen nasjonalpark, uten å gi direkte støtte til forslaget. Selv om Venstre ble stående alene, er det nok positive signaler til at det er grunn til å være optimist. -Vi skal klare å få vernet dette unike naturområdet for ettertiden, sier Venstres Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre og Fremskrittspartiet avviser spørsmålet helt og sier at de anser kommunene å være best egnet til å ivareta forvaltningen av verneområder etter naturmangfoldsloven.

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

-Det er beklagelig at særlig Høyre ikke forvalter arven fra Børge Brende og Bondevik II regjeringen, sier Helge Solum Larsen, nestleder i Venstre og fylkesordførerkandidat i Rogaland. Solum Larsen viser til at under regjeringen Bondevik II ble det satt ny fart i vernearbeidet. Vernearealet på det norske fastlandet ble økt med om lag 50 prosent. Om lag 350 nye verneområder ble opprettet og 27 verneområder ble utvidet. Det ble etablert 8 nye nasjonalparker. -Det er rart at ikke Høyre følger opp den linjen som vi sammen førte i regjering, sier han. -Når det er sagt, jeg har en sterk følelse av at det er en mer positiv holdning til vernespørsmålet i Rogaland Høyre, enn det er i Høyre sentralt.

Venstre var første parti i Rogaland vedtok å støtte opprettelse av nasjonalparken. – Rogaland har ingen nasjonalparker i dag til tross for at vi har unike og fantastisk verdifulle naturområder. Preikestolen med Lysefjorden står i fremste rekke. Området har betydning internasjonalt. Dette unike området må nå få sitt vern, sier Solum Larsen. Les mer om nasjonalparkplanene her >>

Selv om regjeringspartiene også stemte mot Venstres forslag ser Solum Larsen positive signaler. —Jeg opplever at regjeringspartiene og KrF vil vurdere vern på grunnlag av en lokal prosess.

Preikestolen Lysefjorden

Foto: –

Miljøvernminister Erik Solheim skriver i brev til Stortinget at han er enig med Venstre i at Preikestolenområdet har store kvaliteter: -Dette er et storslått fjordlandskap med landskapsgradient fra fjord til hei og med flere verdifulle plante- og dyrearter. I tillegg finner vi kulturminner og verdifull kulturmark knyttet til eldre gårdsbruk og stølsdrift. Mot øst går området dessuten inn mot et viktig villreinområde.
– Norsk institutt for naturforskning har foretatt en naturfaglig evaluering av norske verneområder,(NINA rapport nr 535). Denne vurderer nå Miljøverndepartementet sammen med Direktoratet for naturforvaltning for å avklare om og eventuelt i hvilken grad det bør settes i gang nye helhetlige verneplanprosesser, fortsetter Solheim.
-Jeg vil derfor vurdere et eventuelt vern av Prekestolområdet som nasjonalpark i lys av de konklusjoner som trekkes av rapporten, og om det lokalt er ønske om å starte en slik prosess. skriver Solheim.
-Venstre vil på grunnlag av dette ta initiativ til lokale prosesser slik vi får gitt sentrale myndigheter de nødvendige signalene om at vern her er nødvendig og riktig, sier Solum Larsen.

Les Stortingets energi og miljøkomitè sine merknader til saken her >>
Les hele brevet fra miljøvernministeren her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**