Spangereid Bo- og Aktivitetssenter, en viktig møteplass

Lindesnes Venstre mener at Spangereid Bo-og Aktivitetssenter har og vil få en viktig rolle i kommunens eldreomsorg.
Befolkningsutviklingen i kommunen tilsier at vi i fremtiden vil ha behov for et slikt tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I 2015 er det beregnet at kommunen vil ha 216 personer over 80 år, mens det i 2030 vil være over 350, altså en økning på mer enn 130 personer.
Dette vil medføre en betydelig økning i etterspørselen av omsorgstjenester.
På bakgrunn av dette vil det være lite fremtidsrettet å bygge ned senteret.

Administrasjonen skrev følgende i forbindelse med ordinær budsjettbehandling:
Sitat:
Ut fra tidligere erfaringer, spesielt fra Vigmostad, anbefales ikke en delvis nedtrapping ved f.eks. å ta bort kokkestillingene. Sannsynligvis vil dette føre til at senteret langsomt dør ut av seg selv, ved at det blir for lite attraktivt å bo der.
Det kan bli en smertefull prosess, der det blir vanskelig å opprettholde kvalitet og trivsel.

Totalt sett tror vi de økonomiske innsparingene med å legge ned kjøkkendriften vil bli minimale.
Muligens vil det ha negativ effekt, da en lett kan få økning på andre budsjettposter.

Kjøkkendriften ble vurdert i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen,
men kommunestyret valgte å ikke gjøre endringer i forhold til dagens drift.
Det er derfor overraskende for oss at et enstemmig Helse og sosialstyre vedtok å legge ned kjøkkendriften.
Det bør være kjent at kokkestillingen har en funksjon utover selve matproduksjonen.
Ansatte i stillingen er også delaktige for å få dagsenterfunksjonen til å fungere som ønskelig. Et stort antall frivillige sørger i dag for både drift og trivsel ved senteret.
Hva med disse hvis kommunen begynner å plukke senteret fra hverandre?

I forbindelse med budsjettbehandlingen i høst utredet administrasjonen ulike tiltak der Spangereid Bo- og aktivitetssenter også ble vurdert.
Her fremkom blant annet:
Dagsenteret har åpent to dager i uka og har knyttet til seg en kafédrift ved hjelp av frivillige. Det er også frisør og fotterapeut på senteret., drevet av private.
Kafédriften henvender seg til eldre generelt i bygda, og går isolert sett med økonomisk overskudd. På sikt vil også denne aktiviteten med stor sannsynlighet spare penger for kommunen ved at en del eldre vil trenge mindre kommunal hjelp.
Totalt sett gjennom uka er inntil 80 personer innom disse tiltakene på ulike vis. Forebyggende tiltak som dette kan vanskelig vurderes i økonomisk størrelse,
men om det legges til grunn at f.eks. 4 brukere årlig utsetter et behov for heldøgns omsorgstjeneste med 6 måneder kan kroneverdien settes til omlag 1,2 millioner.

For å øke inntektsgrunnlaget vil vi be om at administrasjonen utarbeider nye
kriterier, der terskelen for å få tildelt plass er lavere.
Etter vårt syn må målet være å få leid ut flest mulig av leilighetene/hyblene.
Dette vil også gi et mer “levende” senter.
Dersom det blir mer attraktivt å bo på senteret vil en kunne leie ut de tomme boenhetene og dermed øke kommunens inntekter.

Lindesnes Venstre og Lindesnes Pensjonistparti er ikke representert i Helse og sosialstyret.
Partiene V og PP er uenig i Helse- og sosialstyrets vedtak om å legge ned kjøkkendriften, og har derfor bedt om at saken kommer til ny behandling i Kommunestyret 14.april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**