Eldremilliardskandalen – Venstre sitt svar på brev fra Eldrerådet

Eldrerådet i Kristiansund har sendt brev til alle de politiske partiene i Kristiansund der de etterlyser svar på spørsmålet: Hva gjør de politiske partiene med den oppdagede eldremilliarden? Kristiansund Venstre ved gruppeleder Ragnhild Helseth har sendt svar. Brevet er gjengitt her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


11.04.11

eldre ektepar

Foto: Morguefile.com

Til
Eldrerådet i Kristiansund
v/leder Rolv Sverre Fostervold

Ad."Eldremilliardskandalen" – brev fra Eldrerådet mottatt 31.03.d.å

Vår kommune står overfor en stor utfordring med å drive og videreutvikle tjenester for eldre i årene som kommer. Dette er i tråd med økt antall eldre i vår kommune og i landet for øvrig.
Det er rimelig at Eldrerådet i den sammenheng etterlyser hvordan Kristiansund kommune har disponert midlene som kom fra Regjeringen gjennom "Eldremilliarden".

Dette beløpet er et engangsbeløp som ble gitt i 2010 og utgjorde for Kristiansund 4,76 millioner kroner. Beløpet er disponert slik at det har gitt positiv virkning for tjenester innen eldreomsorg for 2010. I denne perioden er driftsrammene til sykehjem økt med 5,3 millioner kroner.
Dette vil bli nærmere redegjort for når regnskap for 2010 blir lagt frem for bystyret.

Politisk er det enighet om viktigheten av å imøtekomme behov som hjelpetrengende eldre har.
Venstre sitt mål om godt omsorgstilbud og gode helsetjenester, er uttrykt i Samarbeidserklæringen mellom Ap, KrF, Sp og Venstre.

Plan for pleie og omsorg er vedtatt i perioden. Den viser til konkrete tiltak, der noen allerede er iverksatt, og andre er tatt inn i økonomiplana. Situasjonen på kort sikt er at Kristiansund kommune må ut av ROBEK-lista før vi kan iverksette tiltak som krever investeringer og etablering av nye tilbud som gir økte driftsutgifter. Det gjelder også for tjenester til de eldre i byen vår.

De fire kulepunktene i brevet fra Eldrerådet, må tas opp til vurdering når Kristiansund kommune igjen kan disponere sitt budsjett friere. Eldrerådets påpekninger er viktige, og i tråd med Pleie- og omsorgsplana.

For Kristiansund Venstre er god økonomistyring en forutsetning for en best mulig styring av kommunen, og på den måten sikre våre innbyggere et best mulig tjenestetilbud i tråd med politiske mål. Overskuddet som er varslet for 2010 må brukes til å betale ned gjeld slik at vi kan melde oss ut av ROBEK i 2011. Det vil være til det beste for de eldre og for befolkningen totalt.

Kristiansund Venstre

Ragnhild Helseth
gruppeleder

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**