Støtt opprop for bevaring av Studieforberedende formgiving ved Kristiansund videregående skole!

Sammen med kunstner Rolf Sogge har Ragnhild Helseth forfattet oppropet som er stilet til Møre og Romsdal fylkeskommune. Bakgrunnen er at Utdanningsavdelingen i fylket har bestemt at det ikke skal tas inn elever til første studieår ved Studieforberednede formgiving, SF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Begrunnelsen er at det var for få søknader til prøveopptaket. Sogge og Helseth mener at dette linjetilbudet er svært viktig å beholde ut ifra en langsikig satsing på kunst- og kulturfagene i Kristiansund. Elever har opprettet en egen Facebook-side om saken., og oppropet er spredt via e-post og Facebook.

Etter initiativ fra Ragnhild Helseth fikk Formannskapet i Kristiansund forelagt oppropet 12.04.11. Formannskapet gjorde vedtak der ordlyden i oppropet ble gjentatt. Samme dag var det Fylkesting, og vedtaket ble sendt fylkesordfører og formidlet til representantene.

Støtt oppropet ved å sende navnet ditt som svar til [email protected] !

12.04.11

OPPROP FOR BEVARING AV STUDIEFORBEREDENDE FORMGIVING VED KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE

Har Møre og Romsdal fylkeskommune en visjon for de kreative linjene i videregående skole i fylket? Finnes det en strategi for utvikling av Kristiansund videregående skole som omfatter estetiske fag?

Opplæringsavdelingen i fylket har varslet at Kristiansund videregående skole fra høsten av mister sitt tilbud for elever i videregående skole som ønsker å starte på Studieforberedende med formgiving. Dette har som konsekvens at et 3-årig studieforløp forsvinner. Ringvirkning er at tilbudet ved skolen som helhet blir redusert.

Allerede er 1 og ½ klasse ved Design og håndverk (3 år Interiør og ½ Interiør og utstillingsdesign) lagt ned. Dette skjer samtidig som Møre og Romsdal Fylkeskommune har latt Kristiansund videregående skole gjennomføre en storstilt modernisering av bygninger for å samle studietilbudene Design og Håndverk, Medie- og kommunikasjon og Studieforberedende med formgiving i ett felles bygg med felles lærerressurser og ønske om samarbeid og gjensidig læringsutbytte.

Hvor er sammenhengen mellom vedtatt investering i bygningsmasse og den nå varslede reduksjon i studietilbud?

Kunst og kultur er et fagområde det må satses på i den videre utvikling av høgskoletilbudet i Kristiansund. Kristiansund må skape nye satsingsområder innen næringslivet parallelt med olje og gass, og da peker kulturnæringene seg ut. Som kjerne i kulturnæringene ligger et velfungerende kulturliv der kunstnerisk virksomhet er det grunnleggende. Derfor vil utdanningstilbud på høgskolenivå være et lokomotiv. Og som ledd i en slik satsing må tilbud innen kunstfagene i videregående opplæring styrkes.

Det som nå holder på å skje i Kristiansund er en nedbygging, stikk i strid med byen og regionens satsing på kultur. Er det i tråd med fylkets satsing på kultur?

Utdanningsinstitusjoner innen kunst- og kulturfag må være en hovedsatsing i nødvendig oppbygging av infrastruktur, med høgskoletilbud i kunst- og kulturfag som ett av hovedmålene. Et annet mål er videreutvikling av musikkteater gjennom Operaen i Kristiansund. Til sammen vil dette kunne gjøre Kristiansund til et kompetansesenter for utdanning og utøvelse av kunstfag knyttet til sang, musikk, scenografi, design av kostymer med mer. Folk med kunnskap og formidlingskompetanse har vi allerede gjennom byen og regionens kulturinstitusjoner, og ikke minst, ved kunstfag i videregående skole som musikk og formgiving.

Lærerkreftene er en av de viktigste kunnskapsbasene for videre utvikling av fagene både i videregående skole og på høgskolenivå. Utdanningstilbud for elever i videregående opplæring vil gi rekruttering til et høgskoletilbud. Vil fylket at høgskoletilbudet i Kristiansund skal styrkes?

Om elever med estetiske fag i videregående skole velger å videreutdanne seg i kunstfag eller ikke, så vil de uansett ha et grunnlag som er av største betydning for videre læring også i teorifag. Ferdigheter i for eksempel musikk og tegning har direkte overføringsverdi til matematikk. Evnen til konsentrasjon oppøves og har direkte overføringsverdi til teoristudier uansett fagområde. Og for de av elevene som foretrekker praktiske fag så vil estetiske fag være med å gi eleven mestringsopplevelser som gir overføringsverdi til andre fag, i følge internasjonale studier.
Gjennom kreative fag utvikler elevene evnen til å se ulike løsninger på utfordringer, de trenes i utholdenhet og til å se resultater av arbeidsprosesser. Dette er viktige faktorer for motivasjon og det gir viktig grunnlag for å utvikle evne til innovasjon og nyskaping; en forutsetning for en god gründer.

Estetiske fag inne formgiving, kunst og kultur har både en pedagogisk effekt og dannelseseffekt i tillegg til å gi elever kompetanse innen fagområder som vil bli etterspurt, og de utvikler evne til innovasjon og gründervirksomhet.

Vi som skriver under dette oppropet ber om følgende:

1.Studieforberedende med formgiving SF1 må starte opp til høsten ved Kristiansund videregående skole

2.Møre og Romsdal fylkeskommune må informere om sin strategi for estetiske fag i fylkets videregående skoler og om nødvendig, oppdatere sin strategi til dagens behov og fremtidige visjoner innen kultursatsing

3.Fylkeskommunen må tydeliggjøre hvilke planer som er lagt til grunn for å samle de tre linjevalgene Medie- og kommunikasjon, Studieforberedende med formgiving og Design og håndverk i ett bygg, og evaluere konsekvensene av å redusere tilbudet slik utdanningsavdelingen har bestemt.

Ragnhild Helseth (V)
Politiker

Rolf Sogge
Kunstner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**