Utred tidsdefferensierte bompengesatser

Venstres Helge Solum Larsen tok opp forslag om at det bør startes med utredning av tidsdifferensierte bompengesatser på Nord-Jæren da styringsgruppen for transport møttes i dag. Solum Larsen deltok i styringsgruppen på vegne av Stavanger kommune. -Dette er nødvendig for å få ut vår del av de statlige midlene til bedre kollektivtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Forus

Foto: SL

Styringsgruppen avviste å igangsette utredningen. Styringsgruppen består av regionens ordførere og gruppelederne i Rogaland fylkesting. Fylkesordføreren er leder.

I innstillingen til styringsgruppen ble arbeidet foreslått avventet til etter at KS1-prosess for valg av framtidig kollektivsystem er ferdig. -Unødvendig, dette bør vi gjøre med en gang uansett, sa Solum Larsen som synes det er beklagelig at regionens øvrrige partier lar Rogaland tape store millionoverføringer som kunne vært benyttet til å bedre kollektivtransporten straks.
Solum Larsen framhevet at alle bør være interessert i å få fram kunnskap om hvilken modell som er best. Og at en utredning ville kunne gi regionen resultater i form av økte statlig tilskudd til kollektivtransporten.
-Rogaland oppleves ikke som tydelige nok, sier Solum Larsen. Han viser til at samferdselsdepartementet støtter seg til klimaforliket i Stortinget ved tildeling av midler.
Klimaforliket sier at “Byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensierte bompengesatser eller andre trafikkregulerende tiltak skal prioriteres.” og “En forutsetning for tildeling av midler fra belønningsordningen er at det iverksettes tiltak, eller nylig har blitt iverksatt tiltak, som virker begrensende på personbiltrafikken. Det er en lokal beslutning hvilke tiltak som iverksettes.”

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

Fylkestinget i Rogaland har til nå vært svært tilbakeholdne i å ta tak i de upopulære løsningene.
-Jeg tror vi må innse at mobilitetsplaner for bedrifter, og revidering av parkeringsbestemmelser som vi har fått til i kommunene, ikke er nok. Tidspunktet er inne til å gå inn for tidsdiffrensierte bompengesatser, slik at det kreves inn mer i rushtiden, enn ellers i døgnet. Alternativet tror jeg er å akseptere at de andre storbyene kommer til å tilføres mangfoldige ganger mer penger enn Rogaland og det kan ikke være holdbart. Trondheim har en langsiktig avtale med departementet som har utløst 370 millioner kroner ekstra til kollektivtransporten. Bergen har nå fått en avtale som utløser 550 millioner.
Nord-Jæren hadde tidligere differensierte bompengesatser. I Trondheim, som har differensiering, er høyeste sats lavere enn den Nord-Jæren opererer med hele døgnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**