Åpent møte med Odd Einar Dørum 25. mai

Namsos Venstre arrangerer onsdag 25. mai kl. 19.00 på Namdalshagen et åpnet møte om “Forebyggende arbeid blant barn og unge”. Namsos Venstre markerer at de vil stå på for å få til en bedre samordning i det forebyggende arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Deltagere:
Innleder: Odd Einar Dørum, bla. tidligere justisminister, nå leder av KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd). Se mer her: http://www.krad.no/index.php
Ellers: Namsos kommune, Politiet, Frivilligheten og interesserte.

De aller fleste barn og unge i Namsos opplever gode oppvekstvilkår, men Namsos kommune opplever en betydelig økning i antallet henvendelser til PPT og antallet bekymringer til Barneverntjenesten.

Grunnleggende spørsmål:
Hva er de største utfordringene for unge mennesker i Namsos kommune?
Hvem av våre unge er spesielt utsatt for å havne i vanskeligheter?
Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?

I fjor vedtok kommunestyret en "Handlingsplan for forebyggende arbeid for barn og unge 0-23 år". Se her (sjekk Organisasjon/planer og budsjett): http://www.namsos.kommune.no/

En av hovedkonklusjonene i planen er at brukerne stor sett er fornøyde med enkelttjenestene, men at samordningen av tjenestene ikke er god nok. Det går spesielt på informasjonsutveksling og uklare ansvarsforhold.

Et forebyggende arbeid som utøves av ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser og som også involverer flere ulike sektorer stiller store krav til samarbeidskunnskap. Tverrfaglig samarbeid møter formelle og uformelle kulturelle utfordringer og forskjeller, og samhandling på tvers er derfor en utfordrende øvelse. Det er derfor viktig at fokuset på bedre samordning løftes fram.

Men hvordan skape bedre samordning i forebyggingsarbeidet i Namsos?
Hva er gjort, og hvor "trykker skoen mest"?

Namsos Venstre vil ha et særskilt fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge i den kommende kommunestyreperioden.

Kontakt: Geir Olav Knappe, 2. kandidat, Namsos Venstre, Mob: 95 93 80 89

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**