Levende sted i sentrum av Nittedal

Å skape levende steder og kraftig satsing på et godt kollektivtilbud er to av Venstres viktigste saker ved årets valg, sier gruppeleder Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil skape et levende sted i sentrum av Nittedal. Plansmia og kommunedelplan for sentrum inneholder et forslag om å bygge ut midtbyen, den såkalte kvadraturen. Vi mener at dette området bør bygges ut først, og vi går i den forbindelse inn for å legge riksvei 4 i ny trasé gjennom sentrum for å gi nødvendig utviklingsareal.

Akershus Venstre reklamefilm

Foto: Bug

Satsing på godt kollektivtilbud
Kraftig satsing på kollektivtilbudet er den beste løsningen for å ta imot økt trafikkmengde. En omlegging av Rv4 i sentrumsområdet kombinert med satsing på å bygge ut kollektivtilbudet er en framtidsrettet og miljøvennlig løsning. Antall kollektivreiser økte med 5,8 prosent i Akershus fra 2009 til 2010. Innføring av nytt takst- og sonesystem fra 1.oktober i år vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt for folk i Nittedal.

Oslopakke 3 finansierer kollektivtrafikken
Oslopakke 3 finansierer kollektivtrafikk og veiprosjekter i Oslo og Akershus. Inntektene kommer i hovedsak fra bompenger. For Venstre er det allerede en stor seier at halvparten av Oslopakke 3 finansierer kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 skal nå reforhandles, og det vil bli vurdert hvilke prosjekter som er viktigst og hvilke som utsettes eller ikke blir bygd. Faglige vurderinger oppdateres slik at vi skal få bedre beslutningsgrunnlag for Oslopakken.

Rv4 og sentrumsutvikling
Hva så med den planlagte Rotnestunnelen? Det vil ta flere år før denne tunnelen blir bygd.
I mellomtiden mener vi at en omlegging av Rv4 i sentrumsområdet kombinert med satsing på kollektivtilbudet er en god løsning. Det er imidlertid ikke slik at vi prioriterer ned Rv4 i tunnel under Rotnes til fordel for andre veiprosjekter i vårt område. Arbeidet med trasévalg og planløsning må fortsette slik at planene er klare den dagen tunnelen skal bygges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**