Fylkesmannen ga Venstre medhold

Geir Helge Sandsmark mener fylkesmannens avgjørelse er en full seier for Venstre. Fullmaktsvedaket var ulovlig og Fylkesmannen deler Venstres syn på flere sider ved budsjettet. Her finner du Geir Helges innlegg i kommunestyret 26. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Geir Helge Sandsmark

Foto: Christoffer Biong, Venstre

Jeg er glad for at fylkesmannen gir klagerne medhold i punktet om instilling til kommunestyret. Samtidig som fylkesmannen ikke finner hjemmel for å underkjenne vedtatt budsjett, registrerer vi i Venstre med interesse at fylkesmannen deler våre bekymringer på flere punkter.

Selv om budsjettet ikke er underkjent for manglende realisme, pekes det i Fylkesmannens brev blant annet på vel optimistisk budsjettering av renteutgifter og statlige overføringer, samtidig som det bemerkes at man velger en ikke anbefalt modell for avdragsbetaling. Videre heter det at budsjettet krever omfattende omstillingstiltak.

Det er mangelen på slike tiltak som er hovedårsaken til den budsjettsprekken rådmannen nå indikerer. Det er også her klagerne mener at det vedtatte budsjettet mangler realisme idet man lover at kuttene i rådmannens opprinnelige forslag skal reverseres samtidig som det ikke bevilges penger til dekning av de samme aktivitetene.

Norges Lover Lov Justis

Foto: Stein Inge Dahn

I klar tale betyr dette at AP/SV/KrF ikke har vært i stand til å gjøre de prioriteringene som må til for å bringe budsjettet i reell balanse, kanskje fordi man ikke har mot til å ta den kritikken som nødvendigvis vil følge med slike kutt.

Denne praksisen har vart en stund og brakt kommunen inn i den situasjonen vi ser nå.

HBFØs rolle i denne prosessen har vært å unngå at formannskapet og kommunestyret tar åpne debatter om økonomien, slik kommunelovens bestemmelser skal sikre. Det er derfor Fylkesmannens medhold i klagen er en rell seier. Venstres representanter har vært kritiske til utvalget helt fra det ble opprettet fordi denne måten å håndtere økonomien på gjør det vanskeligere for den jevne haldenser å følge med på den økonomiske styringen. Samtidig svekker denne arbeidsformen den klare fordelingen av ansvar og oppgaver, kommuneloven gir, mellom rådmann og politikere i økonomisaker. Dette har vi også sett eksempler på tidligere i dette møtet.

Saken er også omtalt på s. 9 i Halden Arbeiderblad lørdag 28. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**