Farsund Venstre vil inn!

Her finner du ett utdrag av Valgprogrammet 2011. Håper du finner sakene du er opptatt av, og ønsker å stemme Venstre i høstens valg. Farsund Venstre tar velgerne på alvor. Ta kontakt hvis du har saker du brenner for. I løpet av juli vil du kunne lese vårt endelige og komplette valgprogram. Følg med på nettstedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Demokrati og åpenhet

Farsund Venstre i vinden

Foto: Sherin Andreassen

Venstre ønsker et godt lokaldemokrati i Farsund. Avstanden mellom innbyggere og lokale beslutningstakere skal være liten. Venstre vil bidra til at beslutninger i kommunen er basert på åpenhet, grundig saksutredning og kunnskap.

Farsund Venstre vil:
•Ha åpne gruppemøter i forkant av beslutningsprosesser.
•Styrke ungdomsrådet med møte og talerett i kommunestyret.

Velferd
Farsund Venstre ønsker en kommune som er et trygt og godt sted for alle, uansett alder, kulturell tilhørighet og livssituasjon. Venstre vil ha en god skole med fokus på grunnleggende ferdigheter. Venstre vil støtte en utvikling i både helse- og sosialtjenestene rettet mot forebygging og rehabilitering.

Farsund Venstre vil:
Bidra til kompetanseheving for ansatte i skole, barnehage og helsevesen
Pleietrengende med akuttbehov skal få sykehjemsplass på dagen.
Legge til rette for aktive dagtilbud for eldre, samt styrke Frivillighetssentralen.
Øke antall lærlingeplasser i kommunal virksomhet.
Styrke samarbeidet med Sørlandets sykehus for å sikre spesialisthelsetilbudet i
kommunen
Ha kantinedrift ved alle skoler med vekt på sunn og næringsrik mat.
Opprette pårørende grupper ved demens for å styrke pårørende for barn, sykemeldte
m.fl..

Verdiskaping og næringsutvikling
Farsund Venstre ønsker å tilrettelegge for etablering av små og mellomstore bedrifter. Et mangfoldig arbeidsmarked kan bidra til flere nyetableringer, økt kompetanse og tilflytting til kommunen. Farsund kommunes unike og varierte natur- og kulturlandskap er et godt utgangspunkt for en økt satsing på turisme og opplevelsesaktiviteter.

Farsund Venstre vil:
Tilrettelegge for bedriftsetablering med gunstige vilkår i etableringsfasen .
Arbeide for etablering av virksomhet med behov for gode havnefasiliteter i Lundevågen.
Ha økt satsing på Kortreist mat.
Øke satsing på naturbasert reiseliv og opplevelsesprodukter.

Farsund Venstre i vinden

Foto: Sherin Andreassen

Miljø
Farsund Venstre er for fornybar energi, men ønsker ikke at utbygging skal gå på bekostning av sårbare og verdifulle naturområder. Framtidige kommuneplaner må ta hensyn til disse faktorene og Venstre vil gå imot videre utbygging av vindkraft i kommunen. Listahalvøyens flate landskap innbyr til sykling, men det er mangel på sykkelveier i kommunen. Farsund Venstre vil arbeide for flere sykkelstier i kommunen.

Farsund Venstre vil:
Redusere kommunens utgifter gjennom energieffektiviserende miljø tiltak ved offentlige
bygg.
Jobbe aktivt for sykkel stier med særlig ha fokus på barns skolevei, og sykkelturisme.
Bevare den unike båthusbebyggelsen i kommunen og styrke båtliv og kystkultur med
nært samarbeid mellom skoler, kommunen, organisasjoner og andre ildsjeler.
Bevare Farsunds by unike arkitektoniske særpreg.
Bekjempe gjengroing på øyer og fastland gjennom tilrettelegging for dyrehold og
lignende tiltak.
Bidra til gode resirkuleringsordninger, slik som hjemmekompostering med redusert
avgift til forbruker.
Innsamling av farlig avfall fra landbruk, samt øke antall avfallsdunker i turområder.

Kultur og idrett
Farsund Venstre ser på kulturelle aktiviteter som en berikelse for kommunen og vil være positive til foreninger, bedrifter og frivillige som gjør en innsats på dette området. Ett flerkulturelt Farsund er en ressurs for kommunen. Farsund Venstre ønsker at innbyggerne i kommunen skal få glede av ett flerkulturelt fellesskap.

Farsund Venstre vil:
Støtte festivaler og andre arrangementer som gir kulturelt mangfold
Opprette frisklivssentral.
Legge til rette for flerkulturelle møteplasser
Opprette kulturfond

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**