Ås Venstre og Kulturhuset

Kultur kan ikke vedtas – den må skapes av mennesker med talent, engasjement og kompetanse skriver Solveig Schytz for styret i Ås Venstre i et leserinnlegg i Østlandets Blad fredag 3. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby

Ås kommune har vedtatt å prioritere utviklingen av Ås sentrum neste 4-årsperiode, for å skape et mer attraktivt kommunesenter med flere boliger og gode handels- og servicetilbud. Venstre mener at allsidige kulturtilbud og gode sosiale møteplasser er nøkkelen for å lykkes med dette, og at en offensiv drift av Kulturhuset derfor blir helt sentral i denne satsingen.
Dessverre har deler av debatten om Kulturhuset i Ås vært preget av personangrep og påstander om at avgjørelser er tatt i lukkede rom, av politikere med en personlig agenda. En slik form for debatt tar fokus bort fra det som er viktig: at vi vil ha et kulturhus i sentrum med liv og innhold, og et bredt kulturtilbud til hele befolkningen i Ås, som skaper aktivitet og bidrar positivt til sentrumsutviklingen.

Kommunestyret i Ås vedtok i fjor høst å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede et mulig samarbeid mellom kommunen og "4 fra Ås". Gruppa besto av sentrale politikere fra Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet, ansatte i kommunen og representanter fra "4 fra Ås". Gjennomgangen i arbeidsgruppa viste at det ikke lå til rette for en samdrift mellom kommunen og "4 fra Ås", men det ble synliggjort at ved å få inn en profesjonell driver i deler av huset, kan vi ta ut potensialet i bygget på en helt annen måte enn ved ren kommunal drift av kulturhuset. Både kulturskolen og frivillige organisasjoner vil dra stor nytte av den kompetansen en slik driver vil bringe med seg inn. Ås Venstre mener det er veldig viktig at kulturhuset er den sentrale scenen og arenaen både for kulturskolen og for frivillige lag og foreninger. Når alle gode krefter bidrar sammen blir resultatet best!

Kommunestyret har mot stemmene til SV og FrP vedtatt å legge driften av deler av Kulturhuset ut på anbud, og at den legges ut som tre separate anbud: som kinodrift, scenedrift kombinert med drift av cafe i vestibyen og drift av storkjøkkenet i 2.etasje. Ås Venstre er glad for dette. På den måten kan vi få inn flere tilbydere, slik at vi totalt sett kan få mest mulig og best mulig innhold i Kulturhuset vårt. Om Ås kommune også legger inn anbud er det selvsagt også flott. Jo flere anbud vi kan velge mellom, jo bedre. Venstre mener at Kulturhuset skal kunne romme både frivillige og kommunale krefter og profesjonelle aktører. Det er ikke et enten-eller, det er et både-og. Ås har allerede et veldig bra bibliotek og en aktiv kulturskole med en kreativ rektor og mange dyktige lærere. Vi har derfor et svært godt utgangspunkt.

Det er ikke noe eksperimentelt ved å legge driften av kulturhuset ut på anbud. Mange steder i Norge drives kulturhus av andre aktører enn kommunen selv. Tilskuddet på 2,5 millioner kroner per år som legges inn i anbudet på scenedrift, skal selvfølgelig ikke være en sponsing av kommersielle aktører. Midlene skal dekke drivers kostnader ved tilrettelegging og teknisk bistand for Kulturskolen og kommunens egen bruk, og subsidiert leie for frivillige lag og foreninger. Summen er i samsvar med hva det koster å drive tilsvarende kulturhus i andre kommuner i Follo og på Østlandet.

Ås Venstre mener at kommunenes oppgave primært er å legge til rette for et godt kulturliv i kommunen, men den trenger ikke å drive all kulturvirksomheten selv. Kommunens ansvar er å tilrettelegge for at mange aktører — både frivillige og profesjonelle — kan skape kulturtilbud. Kultur skapes av mennesker med talent, engasjement og kompetanse, den kan ikke vedtas av kommunen.

for styret i Ås Venstre
Solveig Schytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**