Velferd

Venstres hovedmål for helse- og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer, og gi befolkningen nødvendige helsetjenester. Venstre vil fornye velferdssamfunnet gjennom å fremheve enkeltmenneskets rettigheter og plikter, samtidig skal det offentliges ressurser brukes til fordel for de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet og forankring.

Nasjonalt vil Venstre innføre en ordning med borgerlønn som en garantert minsteinntekt for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og ikke kan forsørge seg selv. Borgerlønn vil gi mindre byråkrati og frigjøre ressurser til personlig oppfølging av brukeren. Den enkelte får også større ansvar over eget liv.

Venstre vil:
Sikre funksjonshemmede og bevegelsehemmede bedre deltagelse i samfunnslivet gjennom bedre transportordninger og bedre tilgjengelighet til offentlige bygg(universell utforming).

Opprettholde to fullverdige sykehus i fylket, med blant annet fødetilbud og akuttfunksjon

Satse på forebyggende folkehelse gjennom målrettet samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunene, helseforetaket og frivillige organisasjoner

Innføre tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag om sommeren og videreføre rekrutteringstiltakene for tannleger

Arbeide for et større antall plasser innen rusbehandling i helseforetaket, fortrinnsvis i Nord-Trøndelag

Arbeide for å bedre tilbudet for folk med psykiske vansker

Arbeide for økt fokus på brukeren i NAV

Innføre et psykebiltilbud i Nord-Trøndelag

Øke fokuset på å forebyggende arbeid mot rus blant unge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**