Ørland flystasjon førstevalget som hovedflybase for kampfly

Ørland er totalt sett best egnet, og er også et godt valg i forhold til eksisterende NATO-tilstedeværelse. En énbaseløsning vil gi betydelige innsparinger i forhold til en tobaseløsning, heter det i uttalelsen som ble vedtatt på landsstyremøtet 19. juni..
Antall kampfly må ikke overstige det som er nødvendig for vår forsvarsevne. Dersom Venstre må prioritere vil vi heller velge færre fly for å opprettholde øvrige deler av vår satsing på forsvaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ola Elvestuen på Ørland

Ola Elvestuen på Ørland

Uttalelse fra Venstres landsstyre 19. juni

Venstre mener følgende prinsipper for pengebruk og struktur i Forsvaret må være bærende for neste langtidsplan:

At ressurstilførsel i form av bevilgninger skal være i samsvar med pålagte oppgaver og trusselbildet, slik at Forsvaret får en reell mulighet til omstille seg og etterleve Stortingets intensjoner.
At det er behov for økt rekruttering til den operative og spisse enden av Forsvaret.
At vår geostrategiske beliggenhet krever spesiell satsing i forhold til i nordområdene.
At mennesker er Forsvarets viktigste ressurs, og at det er helt avgjørende at vi gir våre veteraner en verdig og rettferdig oppfølging. I tillegg må det legges til rette for gode vilkår for tjenestegjørende og deres familier.
At spørsmål om basestruktur bør avgjøres på et militærfaglig grunnlag.

Venstre vil understreke at nordisk og europeisk samarbeid — særlig innenfor rammene av NATO — kan være en løsning på deler av den forsvarspolitiske struktur- og ressursdebatten som pågår. Det er derfor naturlig at dette også vies plass i forbindelse med planarbeidet, og at det utredes hvilke kapasiteter som det kan samarbeides om i større grad enn nå for å sikre best mulig ressursutnyttelse.

Venstre ønsker at lokaliseringsdebatter og ressursbruk ses i sammenheng med NATOs plassering av anlegg i Norge, slik at fornuftig sambruk finner sted.

Venstre vil understreke at det er helt nødvendig at Norge tar vår del av ansvaret i internasjonale operasjoner. Norsk nærvær i Afghanistan vil enda være nødvendig i flere år, og evt. engasjement i andre konfliktområder må derfor vurderes i forhold til eksisterende kapasiteter.

Vår deltakelse i NATO-operasjonen i Libya må avstemmes i forhold til situasjonen i Libya og gjennom en byrdefordeling med våre alliansepartnere. Venstre er uenig i at det settes en endelig dato for tilbaketrekning av det norske kampflybidraget på nåværende tidspunkt og uten at dette er forankret i NATO.

Venstre vil videre trekke frem følgende konkrete temaer som særlig viktige i neste langtidsplan:

Luftforsvaret: Kampfly og reorganisering

Reorganiseringen av støttevirksomhet, operativ virksomhet og basestruktur i Luftforsvaret må både sees i forhold til valg av kampflybase og behovet for tilfredsstillende forsvarsevne — i tillegg til viktigheten av å bygge videre på eksisterende kompetansemiljøer. For eksempel må Bardufoss få et hovedansvar for helikoptervirksomheten og tilhørende støttefunksjoner i Forsvaret.

Det vil være behov for den kapasiteten som P-3 Orion representerer i overskuelig fremtid. Dette begrunnes dels i anbefaling om maritim overvåkingskapasitet og dels på nordområdenes strategiske betydning for Norge. Venstre vil derfor fortløpende vurdere ressursene til vedlikehold og nyinvesteringer for å sikre tilstrekkelig flybåren maritim overvåkningskapasitet.

Venstre mener at:
Ørland flystasjon bør være førstevalget som hovedbase for kampfly. Ørland er totalt sett best egnet, og er også et godt valg i forhold til eksisterende NATO-tilstedeværelse. En énbaseløsning vil gi betydelige innsparinger i forhold til en tobaseløsning.
I tillegg til Ørland bør det legges opp til ytterligere detasjement i nord. I denne forbindelse er det nærliggende å vurdere ulike alternativer, herunder Bodø, Evenes og Andøya.
Antall kampfly må ikke overstige det som er nødvendig for vår forsvarsevne. Dersom Venstre må prioritere vil vi heller velge færre fly for å opprettholde øvrige deler av vår satsing på Forsvaret.

Hæren: Prioritering av spiss ende

Blant annet som en følge av Norges engasjement i Afghanistan er antallet tilgjengelige og godt trente soldater ikke tilfredsstillende for Hæren. Venstre vil i neste planperiode prioritere en satsing på den spisse enden av Hæren.

Venstre mener at:
Det bør gradvis bygges opp en ny kampbataljon, samtidig som man på kort sikt sikrer at Telemark bataljon og andre operative enheter har fullt oppsatte enheter.
Den nye kampbataljonen skal på sikt vurderes å erstatte de vernepliktsbaserte avdelingene i Indre Troms. Kampbataljonen skal lokaliseres i Indre Troms, noe som vil føre til en betydelig styrking av den nasjonale forsvarsevnen.
Det er viktig å få på plass en ny avdelingsbefalsordning som sikrer de tilsattes livskarriere.

Mer trening

Hovedutfordringen for HV er mangelen på tilstrekkelig trening. I 2010 ble bare 20 pst. av styrkene trent Venstre mener dette er svært kritikkverdig. I tillegg er Venstre bekymret for at man ikke klarer å holde godt nok på de best kvalifiserte i innsatsstyrkene, blant annet som en følge av forsvarssjefens og forsvarsministerens kritikkverdige håndtering av HV016-saken. Heimevernet benyttes i for stor grad til å støtte sivile arrangementer, samt gjennomføring av politioppgaver.

Venstre mener at:
Øvingsintensiteten i HV må økes.
Det må sikres at den verdifulle kompetansen fra den nedlagte avdelingen HV016 videreføres på egnet måte i eksisterende eller nye strukturer i Forsvaret.

Sjøforsvaret: Økt seiling i nord

Det er helt avgjørende at vår nordområdesatsing, som det er bred politisk enighet om, fylles med reelt innhold. Dette vil innebære at Norge vil måtte prioritere økt seilingskapasitet i nordområdene fremfor andre sjøbaserte forsvarstiltak. Per i dag er ubåtvåpenet nær smertegrensen hva gjelder størrelse, og en eventuell videreføring av dette våpensystemet forutsetter et høyere ambisjonsnivå. Dette bør også ses i sammenheng med en eventuell videre satsing på kystkorvett-våpenet, som etter Venstres syn bør vurderes med et kritisk blikk. Venstre krever at prosessen knyttet til en eventuell fremtidig anskaffelse av nye ubåter må være langt bedre kostnadsberegnet og kvalitetssikret enn tilsvarende prosess for nye kampfly.

Venstre mener at:
Seilingskapasiteten i nordområdene må økes, og tilføringen av ressurser må skje uten at det for eksempel går på bekostning av oljevernberedskap i sør.
Norge må bidra i kampen mot piratvirksomhet i Aden-bukta, og støtter at det — i tillegg til landbaserte initiativ — sendes Orion-fly til området fremfor en fregatt.

Veteraner: Verdig og rettferdig ivaretakelse

Det største offer en borger kan gjøre for landet sitt er å delta i strid på dets vegne. Våre veteraner og deres pårørende har altfor lenge blitt behandlet på en uverdig måte, selv om den nye tverrsektorielle handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner innebærer mange skritt i riktig retning. Det er viktig at ansvaret for oppfølging av handlingsplanen ikke pulveriseres, og at planen følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler.

Venstre mener at:
Kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til veteranivaretakelse må økes.
NAV og Statens pensjonskasse må øke sin kompetanse på veteranskader, slik at saksbehandlingen hos disse instansene går lett og smidig.
Det må innføres lik erstatning for lik skade uavhengig av skadetidspunkt (enhetlig kompensasjonsordning), og krav til bevisførsel må ta høyde for at dokumentasjon kan være vanskelig å fremskaffe.
Det må satses særskilt på oppfølging av veteraners pårørende (familier og barn).
Veteranorganisasjonenes må sikres finansiell støtte for sitt arbeid og prosjekter knyttet til oppfølging av veteraner og deres pårørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**