Kristiansund Venstre med høringsuttalelse til reguleringsplan for Hagelin

Hagelinområdet må gjøres til en ny grønn lunge i Kristiansund. Området har et betydelig potensial som område for idrettsanlegg og rekreasjon, og som bindeledd mellom byen og havet.
-Venstre går imot planene om å bruke området til teknisk virksomhet for Kristiansund kommune, skriver Kristiansund Venstre i sin høringsuttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høringsuttalelsen er gjengitt her:

Til Kristiansund kommune

Venstre

Foto: RH

Kristiansund N, den 20. juni 2011

Reguleringsplan for området Hagelin i Kristiansund kommune. Høringsuttalelse.

Kristiansund Venstre viser til forslag til reguleringsplan for området Hagelin i Kristiansund kommune. Planen er lagt ut til høring med frist for uttalelse innen 26. juni 2011.

Til forslaget har Kristiansund Venstre følgende å bemerke:

Hagelinområdet må gjøres til en ny grønn lunge i Kristiansund. Med sin nærhet til Kristiansund sentrum, befolkningskonsentrasjoner på Kirkelandet og Gomalandet, kystkulturområdet Vågen, idretts- og skoleområdene i randsonen av Folkeparken, og inngangsporten fra Averøya med Atlanterhavsveien, er Hagelin et av de mest verdifulle områdene i Kristiansund kommune.

Området har et betydelig potensial som område for idrettsanlegg og rekreasjon, og som bindeledd mellom byen og havet. Et grønt og publikumsvennlig Hagelin vil gjøre kontakten med havet lettere tilgjengelig fra sentrum, via Vågen til havet mot Grip. Samtidig er Hagelin et naturlig kommunikasjonsknutepunkt som kan utvikles videre. Gang- og sykkelveier, parkeringsmuligheter og holdeplasser for offentlige kommunikasjoner bør ha sin naturlige plass her.

Kristiansund Venstre mener at traseen for den planlagte innfartsveien gjennom Kristiansund kommune til sentrum av byen må vurderes lagt gjennom Hagelin. Det må vurderes å la tunnelen fra Nordlandet og videre under Nordsundet og Goma komme ut i området mellom Atlanten ungdomsskole og bebyggelsen i Balders vei. Innfartsveien knytter seg til veiene til idrettsanleggene, skolene, boligområdene rundt Hagelin og til Averøytunnelen, før veien fortsetter inn i fjellet ved Dalabrekka nord for Viadukten i tunnel til Kristiansund sentrum.

Denne løsningen for innfartsveien må oppfattes som en skisse fra vår side. Kristiansund Venstre mener at det må finnes løsninger for innfartsveien på nordsiden av Viadukten. Faglige vurderinger, herunder geologiske, teknologiske og økonomiske vurderinger, må vise mer eksakte traseer for slike vei- og kommunikasjonsløsninger. Det overordnede for Kristiansund Venstre er at Hagelinområdet blir et grønt aktivum for befolkning og tilreisende knyttet til rekreasjon, samtidig som området fungerer som kommunikasjonsknutepunkt.

For å få til det som her er framhevet, går Kristiansund Venstre imot den båndlegging av areal som framkommer i forslaget til reguleringsplan for området. Den aktivitet som kommunens tekniske etat har i området i dag, og den nye aktivitet som er skissert i reguleringsplanen, må lokaliseres andre steder i kommunen. I den forbindelse viser vi til muligheter som ligger i området Pilotveien nord for flyplassen.

Med hilsen
KRISTIANSUND VENSTRE

Pål Farstad
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**