Styrk kompetansen i barnevernet

Å forbedre kompetansen i barnevernet er en av de viktigste oppgavene vi har foran oss for å sikre at alle barn får like muligheter. I tillegg må vi fokusere på godt tverrfaglig samarbeid mellom barnevern og barnehage/skole sier Horten Venstres Thomas Bruun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

thomas1

Venstre vil lage incentiver som gjør at de dyktigste fagfolkene søker seg til kommunenes barneverntjenester. Slik får vi psykologer, jurister, spesialpedagoger, sosionomer og barnevernspedagoger som er tilgjengelige for de barna som trenger dem aller mest.

I dag er utviklingen slik at det er høyere kompetanse jo lenger opp i systemet, og jo lenger fra barna du kommer. Slik kan vi ikke ha det. Derfor vil Venstre overføre oppgaver og personell fra BUF-etats regionkontorer til kommunene for å styrke kompetansen i barnevernets førstelinjetjeneste. De som er i kontakt med førstelinjetjenesten i barnevernet trenger trygge fagfolk som har kompetanse til å se dem og hjelpe dem. En forbedring av barnevernspedagogutdanningen og større etter- og videreutdanningstilbud for de ansatte i barnevernet er derfor nødvendig. I tillegg trenger vi et økt fokus på tverrfaglig samarbeid mellom barnevern og skole/barnehage slik at vi kan i økt grad jobbe forebyggende.

Venstre mener at det ikke trengs flere offentlig evalueringer for å vite at den kommunale barneverntjenesten dreneres for fagkompetanse. De fleste ønsker å jobbe i det statlige barnevernet hvor de ansatte får bedre arbeidsbetingelser og både høyere lønn og prestisje. Å satse på førstelinjetjenesten i barnevernet er å sette folk først, ikke systemer.

Thomas Bruun
Listekandidat
Horten Venstre

“DRØMMEN OM HORTEN”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**