Fra programmet: Landsbyen Ask

Vi vil realisere visjonen fra plansmia: Et levende og trivelig sentrum med urbane kvaliteter, bygdetun og landsbypreg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Takket være den åpne og vellykkede plansmieprosessen har vi i Gjerdrum sammen utviklet en overordnet planløsning for utviklingen av det sentrale Ask-området som er bredt forankret i lokalsamfunnet.
Venstre stiller seg bak resultatet av plansmia og mener de hovedgrepene som ble konkludert i plansmieprosessen gir et godt utgangspunkt for å realisere visjonen om landsbyen Ask.

Venstre vil:
Realisere målet: Vi har helt siden før lokalvalget i 2007 hatt en visjon for Ask sentrum: At vi sammen bidrar til å forme utviklingen av det sentrale Ask-området, slik at det skritt for skritt vokser frem en levende, menneskevennlig og trivelig landsby med bygdetun og urbane kvaliteter — midt i det åpne og grønne Gjerdrumslandskapet.

Gripe mulighetene: En planmessig og strukturert fortetning i Ask sentrum åpner for en hel rekke samfunnsforbedringer:
– Stimulerer et mer variert næringsliv med flere kunnskapsbedrifter som tilfører Ask et mer levende og attraktivt dagligliv.
– Et omsetningsløft for eksisterende handels- og servicebedrifter, som også vil stimulere fremveksten av et bredere handelstilbud.
– Det skapes flere lokale arbeidsplasser.
– Det blir mer lønnsomt å investere i klimavennlige oppvarmingsløsninger som biobrensel, fjernvarme og jordvarme.
– Det økte trafikkgrunnlaget nær sentrum gjør det lettere å få til et bedre kollektivtilbud — kanskje også bussforbindelse til Kløfta.
– Fortetning i sentrum og gjenbruk av allerede utbygde arealer bidrar til å styrkejordvernet over tid.
– Et mer helhetlig utbygd sentrum gjør det lettere å arrangere større idretts- og kulturarrangementer i Gjerdrum.

Ta de viktige grepene for å skape en helhetlig sentrumsløsning:
– Fylkesvei 120 omdannes til sentrumsgate med gateparkering, vegetasjon langs kjørebanen og brede fortau — alt innenfor et tydelig avgrenset sentrumsområde med et bygdetun i den ene enden og et torg i den andre enden.
– Gjenbruk av eksisterende barneskolearealer til kvartalsinndelt sentrumsutvikling — ny barneskole i nærheten av ungdomskolen.
– Sentrumsutvikling hovedsakelig på østsiden av fylkesveg 120.
– Etablering av et nytt torg — en piazza — på tvers over fylkesveg 120 ved nåværende Rimi og Rema.
– To nye rundkjøringer og flere tverrforbindelser på tvers av fylkesveg 120, samt en omkjøringsvei mellom Nystulia og Belstadsvingen.
– Bussene tas bort fra dagens område, gis en mindre fremtredende holdeplass nærmere sentrum, og det utvikles et parkpreget bygdetun mellom Kløftakrysset, Asktunet og Kulturhuset.
– Det avsettes areal for en eventuell fremtidig videregående skole mellom hotellet og Husersvingen.

Les hele programmet

Landsbyen Ask

• Gjerdrum kommunes rapport om plansmiearbeidet

Dette skrev Gjerdrum Venstre om Landsbyen Ask før forrige valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**