Venstre vil være med og forme helsetjenesten

– Store oppgaver krever nye tanker om hvordan ting kan løses. Vi trenger flere sykehjemsplasser, men vi kan ikke bygge oss ut av køene til sykehjem. Fremtidens boformer må være tilpasset varierte behov hos brukerne. Dette skriver ordførerkandidat Ragnhild Helseth i sitt leserinnlegg i TK. Videre viser hun til at sosial aktivitet må i fokus på linje med fysisk tilgjengelighet og pleieressurser. Forebyggende tiltak må rettes mot ensomhet og inaktivitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hele innlegget esom sto på trykk i Tiden Krav 18.07.11, er gjengitt her:

Ragnhild Helseth juni 2011

Foto: Frida Strømme

Venstre vil være med og forme helsetjenesten

Helsetilbudet i Kristiansund kommunen er godt i gang med å følge opp Samhandlingsreformens intensjoner gjennom sitt planarbeid. Flere tiltak er igangsatt, andre står på vent. Utfordringene vil bli store med å oppfylle alle nye helselover. Økonomi og personalressurser må være på plass. Fremtidens helsevesen vil også kreve betydelig grad av omstrukturering.

Store oppgaver krever nye tanker om hvordan ting kan løses. Vi trenger flere sykehjemsplasser, men vi kan ikke bygge oss ut av køene til sykehjem. Fremtidens boformer må være tilpasset varierte behov hos brukerne. Sosial aktivitet må i fokus på linje med fysisk tilgjengelighet og pleieressurser. Forebyggende tiltak må rettes mot ensomhet og inaktivitet. Plan for habilitering og rehabilitering vil bli et viktig verktøy i videre planlegging.

Det regjeringsoppnevnte Hagenutvalget "Utvalg for innovasjon og omsorg" la frem sin innstilling 16.juni i år. Utvalget peker blant annet på muligheter for nye tekniske løsninger ved såkalt velferdsteknologi. Eksempler er tekniske hjelpemidler for varsling, og digitale minnebøker for mennesker som har fått hukommelsesvansker, slik som ved demens.

Utvalget skisserer også hva det kaller "Den andre samhandlingsreformen", og sier at nyskaping og innovasjon først og fremst må skje i mellomrommet mellom de kommunale omsorgstjenester og det sivile samfunn, med familie, venner og frivillighet, ideelle organisasjoner og andre virksomheter.

Bystyret har fattet vedtak om at Tempoveien 23 skal rustes opp som sykehjem.
Venstre fikk i saken vedtatt et nytt punkt 6 som er i tråd med Hagenutvalgets forslag.

Nytt punkt 6 sier at: -Kultur og helse blir ramme for en utredning om samhandling og eventuell samlokalisering mellom aktuelle lag og organisasjoner og rehabiliteringstjenesten, som del av aktivitetstilbudet til eldre og pleietrengende.

Venstre vil være med å forme en politikk som gir nytenking i helsetjenestene. Vi har vist det gjennom våre gjennomslag i Bystyret i inneværende periode. Vi lover å være like tydelige i kommende fireårsperiode.

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**