Skole

Eidsvoll har et behov for å utvide skolekapasiteten i tillegg til modernisering av skolebygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kvaliteten på skolebyggene, utvendig og innvendig, er veldig forskjellig i Eidsvoll Kommune og større vil forskjellen bli, når nye skolebygg står ferdig med tipp topp moderne teknologiske hjelpemidler og verktøy. I tiden framover er det svært viktig at vi er spesielt oppmerksom på hvordan dette påvirker skolehverdagen for lærere og elever, slik at vi ikke skaper A- og B-skoler. I dag fordeles skolebudsjettet likt pr. elev pr. skole. Det betyr at noen skoler kan bruke hele beløpet på læringsrelaterte aktiviter, mens andre skoler ser seg nødt til å bruke penger på nødvendig vedlikehold — fordi det må gjøres og andre vedlikeholdsmidler finnes ikke. Eidsvoll Venstre har 2 representanter i det politiske utvalget for skole og barnehage. AP har lederen. Vi har gjentatte ganger gitt uttrykk for vår bekymring, og anmodet om at skolebudsjettet må fordeles etter andre kriterier enn antall elever, så lenge kvaliteten på skolene er så vidt forskjellig som de er i ferd med å bli. I tillegg har vi bedt om en oversikt over vedlikeholdsbehovet på alle skolene, slik at vi vet behovet i kroner.

Eidsvoll Venstre har påpekt nødvendigheten for rehabilitering av Vilberg-skolene, utvendig og innvendig, i alle møter der skole og vedlikehold har vært tema. Skolenes tilstand bør ikke være ukjent for noen politikere i dagens kommunestyre, aller minst for AP. Når vi i etterkant har vedtatt at det skal lages en oversikt med vedlikeholdsbehov for alle kommunale eiendommer, som skal være klar til årets budsjettbehandling, mener Eidsvoll Venstre det er fornuftig å vente på den. Vi ønsker å vite at vi prioriterer penger etter dokumenterte behov på alle områder, ikke bare innenfor skole.

I tillegg vil Eidsvoll Venstre jobbe for at kommunens politikere tenker langsiktig. Eidsvoll Kommune er litt anderledels enn mange andre kommuner. Vår største utfordring de nærmeste årene er antall skoleplasser, ikke antall plasser i eldreomsorgen. Det er derfor her vi må gjøre de største investeringene i årene fremover. Det må vi gjøre godt, slik at vi igjen om noen år, kan møte en økning i antall eldre.

Eidsvoll har altså et behov for å utvide skolekapasitet en i tillegg til modernisering av skolebygg. Eidsvoll Venstre mener det kan løses på følgende måte: 1) Ny ungdomsskole bygges samtidig med nytt skole- og idrettsanlegg på Minnesund. Vi får en solid og moderne grunnskole for en brøkdel av den prisen det vil koste å bygge en egen ungdomsskole et annet sted. 2) Utbedring av Vilberg-skolene iverksettes som et samarbeidsprosjekt med barnehagen, barneskolen, ungdomskolen og Eidsvoll Videregående skole. Oppdraget er å utnytte hele tomteområdet til å skape et helhetlig oppvekstløp, i og utenfor skolene. Forholdene ligger til rette for å samarbeide på en rekke områder, slik at barn og unge kan få et godt skole- og oppvekstmiljø fra 0-20 år. I dette arbeidet er skolenes plassering, spesielt barneskolen svært viktig for å rette opp i dårlige uteforhold, ikke minst gjelder dette de trafikkrelaterter problemene 3)Bygging/etablering av 1-4 skoler vurderes etablert, for å gi de minste barna kortest mulig skolevei, et mindre miljø og tilhørighet til sitt nærmiljø de første skoleårene.

Arbeidet med å utbedre Råholt Ungdomskole er iverksatt og vi håper dette vil bidra til at både kapasiteten og læringsmiljøet for elever og ansatte blir betydelig bedre om ikke alt for lang tid.
Eidsvoll har noen politikere som er mest opptatt av det området de kommer fra, og ikke alltid er like flinke til å tenke helhetlig og se det ansvaret vi har for hele kommunen. Det må ikke være slik i vår kommune, at de som skriker høyest er de som får, på bekostning av andre. Midler og innsats er til sist et resulatet av politiske prioriteringer, som dessverre ikke alltid er i tråd med kommunens reelle behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**