ET LEVENDE OG AKTIVT LOKALDEMOKRATI

Program for kommunevalgperioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les programmet i pdf her

Vefsn program forside 2011

Venstre er Norges sosialliberale parti.
Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.
Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til framtidige generasjoner.
Derfor ønsker Vefsn Venstre å skape et mangfoldig lokalsamfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.
Vi tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Mangfold er en ressurs for videre samfunnsutvikling, både kulturelt, sosialt og økonomisk.

Vefsn Venstre vil føre en moderne distriktspolitikk som styrker muligheter og initiativ, og ikke stivner i konservativ motstand mot endringer. Dette betyr at vi trenger et sterkt lokaldemokrati som reelt folkestyre. Vi vil være et talerør for alle borgere i Vefsn.

Småbedrifter er særskilt viktig i distriktskommuner for å gi et mangfold av tjenester og aktivitet. Derfor er Vefsn Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

Det er viktig å beholde et rikt kulturtilbud for alle aldersgrupper i Vefsn, enten det handler om musikk, idrett, eller andre ting som holder kulturlivet i gang. Kulturen er limet i samfunnet. Det skal være gøy å vokse opp i Vefsn og det skal være godt å bli gammel her.

Det er også viktig å ha et godt tilbud for videregående opplæring i Vefsn, slik at det er muligheter for ungdom i Mosjøen med et undervisningstilbud på mange forskjellige felt. Dette er med på å heve kunnskapsnivået, samtidig som det er fruktbart med tanke på et framtidig godt næringsliv i Vefsn!

Gode møteplasser og uterom gir rammer for det sosiale livet på stedet. Derfor er Vefsn Venstre opptatt av byutvikling.
Parker, plasser, gågater og gangveier er alle steder hvor det offentlige liv leves og hvor folk kan dyrke fellesskap med andre. Plasser og uterom er en viktig del av stedets identitet og som møteplass for folk i alle alders- og befolkningsgrupper.

Vefsn Venstre vil
at Mosjøen blir en by som gir mulighet for et mangfold av aktiviteter i sine offentlige uterom
øke fokus på arkitektonisk utforming av Mosjøen sentrum
arbeide strategisk for en miljørettet byutvikling av Vefsn som regionsenter
at Mosjøen melder seg på konkurransen om Statens bymiljøpris
ta vare på byens særpreg med den gamle bebyggelsen som en sentral del av dette

Kunnskap og like muligheter
Kunnskapen er grunnmuren i vårt moderne samfunn. Formidlingen av kunnskap er en meget viktig faktor i utviklingen av samfunnet vårt. Læreren vil derfor være en viktig brikke i denne sammenhengen. Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Både faglig innhold, og pedagogiske metoder er stadig i utvikling og forandring. Det er derfor viktig at læreren får holde seg oppdatert på sine fagområder.

Vefsn Venstre vil
at alle lærere får muligheten til kompetanseutvikling
se på mulighetene for å få opprettet flere fastvikarstillinger

En frisk og opplagt elev er en forutsetning for god læring. For dem som har valgt å bo i distriktene, kan avstandene til skolen bli lang.

Vefsn Venstre vil
opprettholde dagens skolestruktur med grendeskoler i Elsfjord og Husvika

Vefsn Venstre ønsker å ta rådene fra skoleansatte og foresatte på alvor i skolesaker, for eksempel når det gjelder skoleutbygging/ -ombygging.

Vefsn Venstre vil
at Olderskog skole bygges som en 1-7 skole

Et godt læringsmiljø avhenger av flere omstendigheter. Størrelsen på klassen og antall elever per lærer er en av disse. Dette blir ofte omtalt som lærertetthet. Jo flere lærere, desto mindre klasser, følgelig blir det mer tid per elev, og innlæringen og prestasjonene blir bedre.

Vefsn Venstre vil
holde lærertettheten på et høyt nasjonalt nivå

Hovedoppgaven til en lærer er kunnskapsformidling. Det er en klar sammenheng mellom bruk av tid til læring og resultat til elevene. Lærere har ofte en hel del administrative gjøremål, noe som fører til at tiden til kunnskapsformidling blir mindre. Ofte er dette oppgaver som kan gjøres av personer uten lærerfaglig bakgrunn. Ved å organisere om, og eventuelt ansette folk i egne administrative stillinger, kan lærerne frigjøre mye av sin tid som er knyttet opp mot slike oppgaver.

Vefsn Venstre vil
jobbe for at lærerne får bruke mest mulig av sin tid til kunnskapsformidling

Venstre har ambisjoner for alle elever. Alle har krav på opplæring tilpasset eget nivå og egne behov. Vi vil at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring eller annen tilrettelegging av undervisningsopplegget raskt får et relevant tilbud. Det må gjøres mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger og lærekandidater. Frafallet fra videregående skole må reduseres.
De som slutter uten å ha andre former for sysselsetting, faller lett utenfor også på andre arenaer. Å redusere frafallet er særdeles viktig og krever stor felles innsats fra stat, fylkeskommunen, kommunen, skole og næringsliv.

Vefsn Venstre vil
gjøre det mulig å velge mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet ved å gjeninnføre praktiske valgfag i 8.-10. klassetrinn og forenkle ordningen med utplassering i yrkeslivet
sikre at faglig sterke elever får faglige utfordringer på riktig nivå
støtte opp MRK-senterets planer om å bli nasjonalt opplæringssenter innen byggfag
stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger
skape møteplasser for ungdom mellom 16 og 19 år

Innovasjon og utvikling innenfor næringslivet har ofte nær tilknytning til høgskole- og universitetsmiljøer. Kombinasjonen av en næringsutviklingspark, bibliotek og et desentralisert høgskole- og universitetsmiljø vil skape vekst og kompetanseheving i lokalmiljøet. Desentraliserte utdanningsløsninger skal være samarbeidsprosjekt med etablerte høyere utdanningsinstitusjoner.

Vefsn Venstre vil
etablere et senter for universitets- og høgskolestudier i Mosjøen

Folkehøgskolene har en lang tradisjon i Vefsn. Folkehøgskoler en viktig del av utdanningssystemet i Norge. Skolene fremmer allmennutdanning, folkeopplysning og personlig egenutvikling til elevene. Folkehøgskolene er ofte små og sårbare enheter som er avhengige av forutsigbarhet og levelige rammevilkår.

Vefsn Venstre vil
være en aktiv støttespiller for folkehøgskolene i Vefsn

Barnehager
Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning sammen med kvalitet og valgfrihet i tilbudet. Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile. Men barnehager er også et pedagogisk tilbud.

Vefsn Venstre ønsker at barnehageeiere og foreldre gis tillit til å organisere tilbudet til beste for barna. Offentlige og private barnehager bør behandles likt med hensyn til offentlige tilskudd. Vi ønsker flere barnehager med mer fleksible åpningstider. Samtidig er det viktig at det offentlige signaliserer at barn ikke bør ha for lange dager og tilbringe for mye tid i barnehagen. Utvidete åpningstider må derfor kombineres med maksimaltid i barnehager.

Vefsn Venstre vil
ha full barnehagedekning
arbeide for likebehandling av offentlige og private barnehager
tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid
vektlegge en utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger

Et klimavennlig samfunn
Den globale oppvarmingen er definert som vår tids største miljøproblem. Menneskeskapte klimaendringer er irreversible og nå handler det om å begrense dem mest mulig. Det å ta vare på jordas helse vil også være helsebringende for oss og kommende generasjoner.
Vefsn Venstre tar forvalteransvaret for våre barn og barnebarn på alvor. Derfor vil vi at kommunen tar sin del av ansvaret for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold.

Vefsn Venstre vil
følge opp den lokale og regionale klima- og energiplanen
redusere klimagassutslippene ved å redusere kommunens egen reisevirksomhet. Kommunale ansatte bør benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativet som er praktisk mulig, og ta i bruk moderne teknologi som for eksempel videokonferanser.

Venstre ønsker at det skal være enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil miljøbedrifter blir morgendagens vinnere.

Vefsn Venstre vil
stimulere flere virksomheter i kommunen til å bli "Miljøfyrtårn"-sertifiserte

Vi må oppnå kunnskap og utvikle kompetanse om energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging for å møte fremtiden. Energieffektivisering er det tiltaket som kan gi de raskeste og største reduksjonene av klimagassutslippene. Samtidig er det ofte et økonomisk lønnsomt tiltak.

Vefsn Venstre vil
at alle kommunale bygg som ikke kan bygges om til passivhusstandard, varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder. Nye bygg skal bygges som lav- eller nullutslippshus.
stimulere utbyggere til å ta i bruk miljøtilpasset oppvarming i nye boligfelt/ næringsområder

Som forbrukere kan vi gjøre miljøvennlige valg i hverdagen, og redusere belastningen for miljøet. Enkeltpersoners handlinger er viktige.

Vefsn Venstre vil
påvirke innbyggerne i Vefsn til å ha en bevisst holdning når det gjelder ressursbruk

Gjennom gode miljøvalg kan alle bidra til redusert energiforbruk, reduserte utslipp og redusert tilførsel av miljøgifter til økosystemet.

Vefsn Venstre vil
at offentlige innkjøp bør prioriteres fra miljøsertifiserte virksomheter
at offentlige tjenestebiler er miljøvennlige
gjenopprette miljøvernlederstillingen
støtte SHMIL til å bli en moderne miljøbedrift
plassere flere miljøstasjoner i byen for å sikre bedre tilgjengelighet
stimulere gründere som ønsker å utvikle ny miljøteknologi
ikke støtte vindmøller på Reinfjellet, men vi ser muligheter for en vindmøllepark på Øyfjellet
arbeide for å få tilbake sovevogntilbudet fra Mosjøen

Varm velferd når du trenger det
Vefsn Venstre mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Hovedmålet for Vefsn Venstres helse- og sosialpolitikk er å gi innbyggerne i Vefsn et verdig liv bygget på trygghet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenestene.
Eldrepolitikk
Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse representerer. Vefsn Venstre ønsker å gjøre det enklere å alderstilpasse egen bolig og gi eldre mulighet til å bo lengre i eget hjem.
Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov.
Flere eldre kommer til å trenge fast sykehjemsplass i fremtiden. Derfor må Vefsn kommune satse videre på å bygge flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og skape tilbud innen demensomsorgen.

Omsorgsavdelingen i Vefsn er unik fordi den tar vare på enkeltindividet i en krisesituasjon som bidrar til å heve omsorgsnivået for eldre, syke og døende på en måte som hever standarden for oss alle. Omsorgsavdelingen er også behjelpelig med sin kompetanse innen lindrende behandling for andre kommuner på Helgeland. Vefsn Venstre vil sikre og styrke videre drift ved omsorgsavdelingen og pådrive utviklingen innen dette fagområdet.

Vefsn Venstre vil
bygge ut hjemmetjenestene slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det
prioritere et bredt spekter av hjemmebaserte tjenester, som sikrer brukere reell valgfrihet
være en aktiv pådriver for å bygge flere sykehjems-, omsorgs- og demensboliger
at boliger for eldre bygges slik at de innbyr til sosial omgang for å motvirke ensomhet og inaktivitet
sikre og styrke drift av omsorgsavdelingen
opprette en helsestasjon for elre
sette i gang pilotprosjektet Eldretun
være åpen for samarbeid med private aktører, frivillige organisasjoner og andre med fokus på kvalitet i tjenesteytingen
jobbe for at omsorgstrengende ektepar/samboere skal kunne bo sammen

Lokalsykehus
Vi krever er et fullverdig lokalsykehus med heldøgns medisinsk- og akuttberedskap. Mange risikobetonte industriarbeidsplasser, krevende topografi og værforhold er momenter som ligger bak kravet. Man skal ta folks behov for trygghet på alvor. Dette gjelder også fødetilbudet som skal være preget av nærhet, trygghet og god kvalitet.

Vefsn Venstre vil
kjempe for vårt lokalsykehus
kontrollere at samhandlingsreformen innfrier styrking av primærhelsetjenesten

Kvinnehelse

Kvinner skal kunne gis et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud i løpet av svangerskaps- fødsels- og barseltiden. For å kunne oppnå dette må antallet jordmorstillinger i kommunene økes.
Fødeinstitusjonene og helsestasjonene har ikke tilpasset sine helsetilbud i barseltiden til den korte liggetid på fødeinstitusjonen etter fødsel, og barselkvinnens individuelle behov blir ikke identifisert og ivaretatt. Det er heller ikke inngått forpliktende samhandlingsavtaler mellom helsetjenestenivåene. På landsbasis er store variasjoner både i innhold og kvalitet i barselomsorgen. Det avdekkes et betydelig gap mellom utskrivning fra fødeinstitusjonen og til helsestasjonen.

Vefsn Venstre vil
sette kvinnehelse høyere på dagsorden
sikre kvinners rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel
styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten
evaluere takstordningen slik at man skal finne mer effektive tiltak for å stimulere til en styrking av jordmortjenesten i kommunene

Rus og psykiatri
Disse feltene er nært knyttet til hverandre og fokus på et tverrfaglig samarbeid er svært viktig for å kunne gi brukerne av tjenesten et godt tilbud. Jobben med å bygge behandlings- og botilbud må intensiveres. Ventetiden på å få et godt behandlingstilbud må ned, samtidig som det satses på økt kompetanseheving på behandlersiden.

Vefsn Venstre vil
sørge for verdig behandling i rus- og psykiatriomsorgen
arbeide for å korte ned ventetiden for å få et behandlingstilbud
at legemiddelrelativert rehabilitering vurderes der andre tilbud ikke har gitt resultater
støtte arbeidet for gode etterbehandlingstilbud

Barnevern
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernstjenesten skal gi råd og veiledning, foreta undersøkelse, treffe vedtak etter loven og iverksette og følge opp tiltak. Det er uakseptabelt at barn i en utsatt og sårbar situasjon ikke får bistand når de trenger det.

Vefsn Venstre vil
korte ned saksbehandlingstiden
støtte opp om hjelpetiltak i hjemmet
vil sette inn tiltak som hever kompetansen i barnevernet og med dette forebygge "fagflukt" fra kommunal barnevernstjeneste
styrke samarbeid mellom barnvern, skole, helsestasjon, politi og utekontakten

Funksjonshemmede
All nybygging av offentlige og private bygg der offentligheten skal ha adgang må planlegges og bygges slik at mennesker med ulike funksjonshemminger kan sikres full adgang. Dette gjelder både ytre og indre tilgang. Bygging av boliger for funksjonshemmede må bygges i takt med behovet. Det legges vekt på å bygge mindre bokompleks som i størst mulig grad glir inn i eksisterende bomiljø i nærområdet. Brukerne tas med på råd når det gjelder utforming og grad av tjenester som trengs.

Vefsn Venstre vil
følge opp plan- og bygningsloven i forhold til tilgjengelighet

Arbeidet med å skaffe funksjonshemmede tilgang til arbeidslivet må intensiveres. Det er en menneskerett å kunne ta del i verdiskapningen i samfunnet. Samtidig er arbeid en vesentlig faktor for trivsel, sosialt samvær og utvikling av et godt selvbilde.

Vefsn Venstre vil
stimulere bedrifter for å tilrettelegge arbeidsplasser for funksjonshemmede
sikre driften av HIAS gjennom samarbeidet med kommunen
at mennesker med ulike funksjonshemminger får et godt og tilrettelagt dagsentertilbud som består av et variert aktivitetstilbud med spesiell fokus på brukeres ferdigheter og kompetanse

Ansatte i Helse- og Sosialsektor
Vi påstår at den største ressursen innen denne sektorens tjenesteyting er den enkelte ansatte. Den jobben som gjøres daglig og på nattestid av de hundrede av medarbeidere er av uvurderlig betydning for kvaliteten på tjenesteytingen. Vefsn Kommune må utøve en god personalpolitikk som gjør at de ansatte oppfatter seg som verdifulle. Arbeidsplassene skal oppleves som attraktive for de ulike kategorier helsepersonell. De ansatte må tilbys kurs og annen opplæring som stimulerer til utvikling og kreativitet i tjenesteytingen. Fornøyde helsearbeidere er den beste garantien for en kvalitetsmessig god og varm omsorg!

Vefsn Venstre vil
ta de ansatte som en ressurs i forbedring av helse- og omsorgstjenesten i Vefsn kommune

Folkehelse
Usunn livsstil fører til at mange mennesker får helseproblemer som bidrar til at de faller ut av arbeidslivet, opplever økonomiske vansker og i mange tilfelle også får en lavere levealder.
For Vefsn Venstre er det viktig å utvikle Vefsn som folkehelsekommune med forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til tema som fysisk aktivitet, ernæring, tobakk, rus og mental helse.

Vefsn Venstre vil
opprette ei årlig Folkehelseuke i Vefsn med aktiviteter som spenner bredt fra inspirasjonsforedrag til kulturarrangement som styrker fysisk og mental helse.
satse videre på FYSAK som folkehelsekoordinator
ha bedre samarbeid med helsestasjonene og skolehelsetjenesten for å forhindre overvekt hos barn
praktisere et førevarprinsipp ved å redusere unødvendig stråling i og ved skolebygg
bygge sykkelvei rundt Marka

Musikkterapeut
Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger.

Vefsn Venstre vil
opprette en musikkterapeutstilling

Stillingen kan benyttes i rehabiliteringsarbeidet ved sykehjemmene, ved spesial-pedagogisk senter samt i tilpasset undervisning i skolen og vil være et viktig bidrag til å følge opp kommunedelplanen for omsorg.

Helsesøster
En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge med spesiell behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt.

Vefsn Venstre vil
at helsesøstertjenesten har tilstrekkelige ressurser til å utføre sine mangfoldige oppgaver både på helsestasjonen og i skolene

Et kreativt og verdiskapende Norge
Fremtidens arbeidsplasser skapes i dag.
Vefsn har i mange tiår vært et industrisamfunn. Dette har preget næringspolitikken i kommunen. Industrien er viktig for Vefsn, men dette har ført til at innovasjon og næringsvirksomhet som ikke kommer innenfor rammene av industri har blitt lite prioritert.

Vefsn Venstre vil
ha en politikk som støtter nyskapere og gründere til å starte næringsvirksomhet

I Vefsn finnes det mange innovative sjeler som sitter med gode ideer. Veien fra idé til en realisering, kan virke lang og kronglete for mange. Alt for mange gir opp idéen sin, bare av tanken på papirmøllen og byråkratiet som de må gjennom for å starte egen næring.

Vefsn Venstre vil
minimere byråkratiet for næringsetablering

For å etablere en virksomhet, kreves det kompetanse innen en rekke områder. Alt fra teknologi til økonomi er fagområder som etablereren må beherske. Derfor vil det være svært gunstig for etablerere å være en del av et næringsmiljø. En opprettelse av et kompetansesenter for nyskapere og gründere vil være en glimrende måte å skape et slikt miljø.

Vefsn Venstre vil
bruke gamle Skjervengan millitærleir til opprettelse av en næringsutviklerpark

En av kommunens oppgaver er å legge til rette for næringsvirksomhet. En kommune som gjør dette bra, vil virke tiltrekkende for nyetablerere. Dette vil være et konkurransefortrinn i forhold til nabokommunene. Markedsføring av kommunens muligheter for næring er en viktig oppgave. Dette må også gjøres utenfor kommunens grenser. Dette vil tiltrekke nye næringer til Vefsn.

Vefsn Venstre vil
at kommunen tydeliggjør sin profil som en god næringskommune og markedsfører seg sterkere utenfor kommunens grenser

Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) er næringsselskapet til Vefsn kommune og arbeider med privat og offentlig næringsutvikling. MON KF skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser og videreutvikling av de eksisterende ved å ta initiativ til og koordinere tiltak som fremmer næringsutvikling.

Vefsn Venstre vil
stille krav til MON om målrettet og resultatorientert arbeid for etablering av ny næringsvirksomhet i Vefsn
effektivisere driften av næringsselskapet
legge større tidspress på utvikling av næringsprosjekter

En operativ og nærliggende flyplass er viktig for næringslivet i Vefsn.
Det ble uttrykt krav fra næringslivet om at Kjærstad skal bestå. Vefsn Venstre støtter kravet om å bevare Mosjøens lufthavn. Vi mener også at muligheter for utvidelse av rullebanen må utredes.

Landbruk
Landbruksnæringen har sterke tradisjoner i Vefsn. Bonden er en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Det er viktig å ivareta natur og kulturminneverdiene i jordbruket, redusere forurensing/erosjon og gjennomføre leplantning. Vefsn Venstre ønsker økt fokus på sammenheng mellom landbrukspolitikk og næringspolitikk. Det er viktig at også gründermentalitet og nytenking får en sentral plass innenfor landbruket. Noen gårdbrukere har sett verdien i å legge om til økologisk jordbruk. Økologiske produkter etterspørres mer og mer, og vil derfor være gunstig både økonomisk og økologisk. Det har i de senere år blitt flere og flere småskala matprodusenter. Ofte er dette i kombinasjon med et gårdsutsalg. Sørsamisk kultur er sterkt knyttet til reindrifta. En opprettholdelse av et livskraftig sørsamisk miljø er derfor avhengig av at reindrifta får levelige vilkår i form av en akseptabel rovdyrstamme og tilgang på nødvendig arealer for drift.

Vefsn Venstre vil
støtte opp om tradisjonelt landbruk
støtte opp om ulike tilskuddsordninger innen landbruk og skogbruk
stimulere til økt verdiskaping i skogbruket
øke bevisstheten rundt biologisk mangfold og kulturlandskap i forhold til miljøverdiene i landbruket
bedre rammebetingelsene til gårdbrukere som vil legge om til økologisk drift og til småskala matprodusenter som vil etablere seg i kommunen
opprettelse for etableringsfond for landbruket i Vefsn
aktivt arbeide mot nedbygging av landbruket på Helgeland
at rovdyrpolitikken utformes slik at det gir muligheter for fortsatt bruk av utmarka for både bønder og reindriftsutøvere

Et mangfoldig kulturliv
Vefsn Venstre vil støtte opp om det mangfoldige kulturlivet vi har i Vefsn, og spesielt fremme kulturaktiviteter som styrker vår identitet og historie. Samtidig er det viktig med nye kreative uttrykk som kan bidra til toleranse og fornyelse av samfunnet.
Kultur er også grunnlaget for et mer mangfoldig næringsliv.
Kulturskolens rammevilkår må styrkes for å kunne videreutvikle utdanningstilbudet til barn og unge. Kulturskolen i Vefsn er verdifull med tanke på å gi barn og unge en plattform for kreativitet, og bidra dermed til fremtidens kultur og et levende lokalsamfunn. Frivillige lag og foreninger bidrar med en ideell kapital til at Vefsn blir et bedre sted å bo.

Vefsn Venstre vil
sikre gode rammevilkår for kulturskolen

Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv samtidig som det gir alle som kommer til Vefsn fra andre land muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet.

Vefsn Venstre vil
satse på bibliotek og museum
støtte utvikling av flerekulturelle møteplasser
etablere kulturbaserte arbeidsplasser
støtte opp om kulturfestivaler og idrettsstevner
øke støtten til frivillige lag og foreninger
arbeide for utvikling av den kulturelle skolesekken og kulturelle spaserstokken
opprette stipendordning for unge talentfulle kunstnere
videreføre kultursommerjobb for ungdom
øke fokus på regional kultursamarbeid

Kunst- og kulturhovedstaden på Helgeland
Vefsn Venstre vil arbeide for at Mosjøen skal markedsføres som Kunst- og kulturhovedstaden på Helgeland. Arrangementer som Kippermocupen, Galleria-festivalen, Toppen Internasjonale Sommermusikkskole, Tiendebytte, m.fl. har allerede tydelig plassert Mosjøen på det nasjonale kulturkartet. Men i tillegg til etablerte kulturarrangement må kultursatsingen innlemmes i kommunens strategiske planlegging. Både med tanke på strategier for utvikling av kulturlivet og budsjettmessig oppfølging.

Vefsn Venstre vil
innlemme kultursatsingen i kommunens strategiske planlegging med tanke på markedsføring av kommunen som en Kunst- og kulturhovedstad på Helgeland

Reise- og friluftsliv
Reiseliv er en viktig distriktsnæring som må sikres gode rammevilkår. Vefsn Venstre vil støtte tiltak for nyskaping og kultur- og næringsutvikling på dette området. Vi har en fantastisk natur i vårt nærområde som inviterer til å markedsføre kommunen. I reise- og friluftsliv ligger muligheter for lokal verdiskaping.
Svært få vassdrag i Norden er i dag uberørt av menneskelige inngrep. Langs Vefsna har vi villmark av ypperste klasse. Her kan vi sikre de minst berørte arealene som referanseområder for forskning, undervisning og forvaltning. Vi har også et nasjonalt og internasjonalt ansvar overfor vern av de nordatlantiske laksestammene.
Vefsna står i en særstilling mellom laksevassdragene i Nordland som et historisk viktig laksevassdrag i nasjonal og global sammenheng. Vassdragets produksjonspotensial er meget stort og samfunnet har i over 100 år investert vesentlige ressurser for å styrke og opprettholde laksestammen. Vefsna har en historie og et potensial til å kunne bli et referanseprosjekt i verdenssammenheng.

Vefsn Venstre vil
gjøre Vefsn og særlig Vefsna til et attraktivt turistmål
utrede mulighetene som ligger i et friskmeldt og nærmest urørt vassdrag knyttet til ulike former for reiseliv
ikke støtte utnyttelse av sideelvene til kraftutbygging
ta et nasjonalt og internasjonalt ansvar overfor vern av de nordatlantiske laksestammer
støtte kulturbaserte reiselivsprosjekter

Lokaldemokrati
Politikernes oppgave er å skape gode dynamiske løsninger i hvert enkelt samfunn.
Venste vil gi mer makt til kommunene. Beslutninger skal fattest nærmest mulig folk, fordi borgerne selv finner de beste løsningene lokalt.
Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre. Vi i Venstre er for
mest mulig åpenhet omkring alle prosessene som fører fram til at beslutningen tas i din kommune.

Vefsn Venstre vil
spre politiske verv på flere
ha åpne høringer og debatter på saker
forenkle kommunalt regelverk som hindrer effektiv utnyttelse av offentlige midler

En stemme til Vefsn Venstre vil gi deg kommunestyrerepresentanter som tar deg og dine behov og meninger på alvor.
Vi setter folk først!

Stem Venstre!

Vefsn Venstres valgliste ved valget 11. og 12. september 2011
1. Carola Karl Urvik 1967 Jordmor
2. Tom Arne Kvitnes 1956 Vernepleier
3. Anders Nicholai Jacobsen 1978 IT-Gründer
4. Caroline Strandjord Lucian 1963 Fysioterapeut
5. Hugo Ronald Raste 1953 Adjunkt
6. Magne Skogly 1974 Ingeniør
7. Inger Lise Valstad 1965 Utekontakt
8. Ragnar Skorpen 1989 Student
9. Toril Joakimsen 1947 Ingeniør
10. Magnar-Leif Stølen 1951 Lærer
11. Brith-Johanne Nikolaisen 1968 Musiker
12. Rune Ånes 1961 Sykepleier
13. Berit Lorentsen 1941 Pensjonist
14. Gro Sandnes 1962 Bibliotekar
15. Kristian Halse 1926 Pensjonist
16. Randi Elise Valla 1965 Musiker
17. Ragnhild Hagen 1939 Pensjonist
18. Johanna-Franziska Wika 1962 Lektor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**