1000 spesialpedagoger og helsesøstre de 4 neste årene

Venstre er særlig opptatt av å sikre nok spesialpedagogisk kompetanse på skolen, og ikke sentralisert rundt omkring på diverse skolekontor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se også TV2 Nyhetene:[link#http://politisk.tv2.no/nyheter/venstre-vil-ha-opptrappingsplan-for-skolen/]

Venstre foreslår en forpliktende opptrappingsplan om å øke antallet spesialpedagoger og helsesøstre skolen. I tillegg mener Venstre det er viktig å øke bevilgningene og justere ordningen med videreutdanning av lærerne, slik at flere lærere får den nødvendige kompetansehevingen. Dette er helt avgjørende, bl.a. ift. å sikre et godt opplæringstilbud for elever med lærevansker.

– Det er svært bekymringsverdig at mange indikatorer peker i retning av at spesialundervisningen i skolen ikke fungerer etter hensikten. Vi kan ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever som krever ekstra oppfølging blir fanget opp og får den undervisning de har krav på, sier Venstres leder og medlem av Kirke- Undervisnings- og Forskningskomiteen Trine Skei Grande.

– Jeg er særlig kritisk til at spesialundervisningen kan synes å virke som en "avlastningstjeneste" i skolen. Særlig urovekkende blir dette når vi vet at mange ufaglærte — opptil en tredjedel av årstimene — får ansvaret for å følge opp disse elevene i skolehverdagen. Det er ikke en holdbar situasjon, sier Skei Grande

NOKUT og Finland
Venstre viser til evalueringen av allmennlærerutdanningen fra NOKUT, som også peker på behovet for spesialpedagogisk kompetanse direkte i skolehverdagen og det vises til det finske systemet, der den spesialpedagogiske spesialiseringen er en tyngre komponent i lærerutdanningen. Finland har dessuten et mer desentralisert spesialpedagogisk tilbud, der den spesialpedagogiske kompetansen oftest er lokalisert på hver enkelt skole.

Foto: Caroline Roka / Tank Design- For Venstre er det avgjørende å sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger som er nær elevene hver eneste dag på den enkelte skole og ikke at disse sitter på et eller annet perifert kontor slik tilfellet kan være idag. Det bør inn som et bærende prinsipp i norsk skole. Vi mener også det er viktig å trekke inn flere kvalifiserte yrkesgrupper i skolen, for eksempel helsearbeidere og andre fagarbeidere, som kan avlaste lærernes oppgaver, sier Skei Grande.

– Vi trenger flere spesialpedagoger i felten og ikke ved sentrale kontorer. Dette er en mer fornuftig bruk av ressursene, til det beste for elevene. Derfor har Venstre tatt initiativ til et kjempeløft for elevhelse og spesialundervisning. Jeg mener at målet må være 1000 nye spesialpedagoger og helsesøstre i skolen de kommende fire årene, sier Skei Grande.

Opptrappingsplan
Venstre kommer til å foreslå en konkret opptrappingsplan for å øke antallet spesialpedagoger når Stortinget skal behandle stortingsmeldingen om spesialundervisning til høsten.

– Det er også åpenbart at det er behov for å ta grep slik at flere lærere kan få relevant videreutdanning, blant annet i forhold til elever med lærevansker. Jeg er enig med professor Peder Haug som har understreket viktigheten av at lærerne gis kompetanse på dette området. Da er det nødvendig med en mye mer omfattende satsing på videreutdanning enn hva vi har i dag, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**