Styrk folks innflytelse

Venstres slagord for valgkampen er «Folk først». Vi ønsker at innbyggerne skal føle seg hørt og betydningsfulle. Vi vil jobbe for at alle skal oppleve at vi som politikere aktivt lytter til deres meninger og ytringer, og legge til rette for bred folkelig deltagelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Samfunnets kompleksitet gir oss utfordringer. Det er altfor lett at politiske strukturer fremmedgjør vanlige folks del- tagelse. Derfor ønsker vi å ta kommunenes innbyggere med på råd i enda større grad, og gi rom og møteplasser som skaper engasjement og tillit til politiske prosesser.

Venstre ønsker å satse på plansmier, informasjonsmøter og brede planprosesser hvor viktige saker diskuteres og in- volverer kommunens innbyggere i større grad. Møteplasser for diskusjoner og visjoner der informasjon i vanskelige og kompliserte saker tydeliggjøres. Store og viktige saker er utfordrende for personer som opplever byråkrati, politikk og administrasjon en sjelden gang. Her må politikere og kommunen spille på lag med innbyggerne slik at lokaldemokratiet kan blomstre.

Flere personer jeg har vært i kontakt med gir uttrykk for at det er vanskelig å komme med innspill når en sak blir lagt ut til høring. Ofte er språket i saksfremstillingene vanskelig og terskelen for å si sin mening overfor utbyggere, naboer og andre involverte svært krevende og belastende. Dette er betenkelig for en kommune som flagger åpenhet som en viktig politisk dyd.

Det er ikke bare den vanlige mann og kvinne i gata som sliter med politisk og administrativt språk og arbeid. Det kan også være en utfordring for oss som sitter i politiske posisjoner å følge med i saker der store bunker med papirer skal leses og forståes. Dette er alvorlig når en vet at beslutningene vi tar vil få konsekvenser og påvirke livet til innbyggerne i kommunen.

Målsettingen må være at politiske saker og fremstillinger blir formidlet og behandlet på en måte der folks innflytelse blir styrket, slik at fremmedgjøringen overfor politiske strukturer og prosesser bygges ned.
Vi tror at samfunnet utvikles ved å satse på menneskene. Derfor setter vi folk først.

Jens Olai Justvik
Førstekandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**