Valgprogram 2012 – 2016

Best på miljø – best på Skole!
Riv Coop-bygget i Son
Bryt gubbeveldet, på tide med kvinnelig ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Skole
• Vestby Venstre ønsker å prioritere økonomiske ressurser til faglig etterutdanning og styrking av læreren som leder i klasserommet.
• Vestby Venstre vil arbeide for at skolen skal innerholde undervisning. Lekser er elevarbeid som skal gjøres hjemme
• Vestby Venstre vil at barneskolene skal ligge i nærområdene til de større boligområdene.

Kultur
• Vestby Venstre vil arbeide for at kulturskolen får egnede lokaler til å utøve sin virksomhet.
• Vestby Venstre vil prioritere tilrettelegging av aktivitetstilbud for et bredt lag av befolkningen som naturstier, sykkelløyper, joggeløyper, skiløyper m.m.
• Vestby Venstre støtter arbeidet med å bygge en kulturkirke i Son.
• Vestby Venstre vil at kommunens kulturhistorie og omdømme skal gjøres mer kjent for turister og kommunens egne innbyggere.

Miljø
• Vestby Venstre vil arbeide for å redusere fartsgrensene og legge opphøyde gangfelt/fartshumper i alle tettsteder i kommunen.
• Vestby Venstre vil sikre og utbedre gang- og sykkelveier.

• Vestby Venstre vil arbeide for utbedring av pendlerparkeringen ved Vestby stasjon og at dette skal være en det av handlingsplanen for Vestby Nord.
• Vestby Venstre vil ha regelmessig busstransport mellom Son og Moss.
• Vestby Venstre vil ha offentlige transport mellom Sonsveien stasjon og Son også på søndager.

• Vestby Venstre vil ferdigstille kyststien gjennom kommunen.
• Vestby Venstre vil jobbe for en streng byggeregulering og fri ferdsel i strandsonen.

Tettstedene Son, Hvitsten, Hølen
• Vestby Venstre vil innføre gågate i Son i sommermånedene.
• Vestby Venstre vil avvikle dagens parkeringsordning i Son.
• Vestby Venstre vil opprettholde boplikten innenfor det verneverdige Son.

•• Vestby Venstre vil kjempe for at utbygging i tettstedene Son, Hvitsten og Hølen tilpasses eksisterende bebyggelse både i størrelse, høyde og egenart.
• Vestby Venstre vil kjempe for at verneverdig bebyggelse bevares og at vedtatte planer følges.
• Vestby Venstre vil arbeide for fjerning av Coop-bygget.
• Vestby Venstre vil arbeide for at utbygging av Son havn ikke må skade ørretens gyteplasser, den tradisjonsrike låssettingsplassen for fisk, eksisterende kulturlandskap og våtmarker.

Vestby Nord
• Vestby Venstre vil at det ikke gjennomføres nye reguleringer til boligområder før eksisterende regulerte områder er utbygd.
• Vestby Venstre vil at utbyggingen i Vestby Nord ikke skal gå på bekostning av dyrka mark og kulturlandskap.

• Vestby Venstre vil tilrettelegge for utvikling av småindustri i kommunen.
• Vestby Venstre krever grundigere miljøutredninger ved utbygging av næringsområder.

Sosialt ansvar:
• Vestby Venstre vil arbeide for bygging av sykehjem og eldreboliger.
• Vestby Venstre vil videreutvikle Son bo- og service-senter.
• Vestby Venstre vil styrke tiltak som bidrar til større inkludering av funksjonshemmede i kommunen vår.
• Vestby Venstre vil jobbe aktivt for styrking av rusforebyggende tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom.
• Vestby Venstre støtte tiltak som gjør at våre nye landsmenn kommer i jobb og blir godt integrert i lokalmiljøet.

Lokalt folkestyre
• Vestby Venstre vil i kommunestyret være garantist for størst mulig åpenhet og at mer offentlighet ligger til grunn for kommunestyrets arbeid.

• Vestby Venstre vil styrke Ungdommens Kommunestyre, og sørge for å innhente deres uttalelser i alle saker som angår ungdom i kommunen.

• Vestby Venstre sier nei til eiendomsskatt i Vestby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**