Hvorfor Venstre?

Det er bredt og stort rom for samfunnsengasjement i Venstre. Det passer meg godt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres ideologi bygger på at samfunnet vårt utvikles i spenningsfeltet mellom individ og fellesskap, i respekt for en individuell frihet som likevel kun skal gjelde hvis man samtidig forstår og tar ansvar for fellesskapet. Venstre vil styre i stort, men slippe løs i det små. Det er et fantastisk flott motto og en leveregel som har gyldighet privat og personlig, offentlig og politisk. Venstre ser at det er det skapende, engasjerte og trygge mennesket som er drivkraften i samfunnet. Det er dette som gjør at det sosial-liberale Venstre er blitt mitt parti, valgt både med hjerte og hode

Jeg tenker at V- en i Venstre står for det store vi. Det store vi inkluderer og stiller krav til alle våre borgere uansett kulturell og religiøs bakgrunn. Venstre vil være rause og åpne, respektere annerledeshet, verne om rettssamfunnet og menneskerettighetene.

E- står for meg for empati. Det er livsfarlig i rike, lille Norge å miste evnen til empati, det gjelder lokale forhold og globale forhold. Vi vet det er livsfarlig å omgås i mellommenneskelige forhold når en part er underutviklet og/ eller avstumpet empatisk. Men evnen kan utvikles. Det er et dannelseprosjekt og kanskje et av våre viktigste prosjekt som oppdragere, rollemodeller og medmennesker.

N- for naboskap. Vi er alle naboer. Vi vet alle hvor fint det er å ha en god nabo, et trygt nabolag, et utviklende oppvekstmiljø og et naboskap / en hjemkommune hvor man også kan ha det godt som gammel og om man blir omsorgstrengende. Da har vi alle et ansvar for å opptre slik at dette kan oppfylles for flest mulig blant oss

S- for skole og for solidaritet. Jeg følger Venstres forståelse for norsk skole og hvordan skolen bør utvikles, det kan ikke sies for ofte hvor viktig forskning og utdanning er og vil bli for vårt lille land. Og i alle land, selvsagt. Men basis for dette er likevel verdien av solidaritet. Det er et stort ord, men jo flere som har en bevisst holdning til hva solidaritet innebærer og som legger det grunn for sin politikk, dess bedre for en god samfunnsutvikling. Samtidig står solidaritet og mangfold ikke i motsetning til hverandre, men det er krevende å forene disse holdningene og omgjøre dem til praktisk handling.Det er dèt som gjør politisk arbeid så interessant

T- tillit! Venstre vil arbeide for at alle våre borgere skal kunne ha tillit til at offentlige system og løsninger fungerer godt, samtidig som vi baserer våre fellesskapsløsninger på tillit til enkeltindividet. Smutthull som utnyttes svekker fellesskapsløsningene. Det ønsker vi ikke

R- skal stå for rettsstat. Også rettstaten kan komme under press av ulike årsaker og i ulike sammenheng. Men rettstaten må vi kunne stole på gjelder for alle, enten vi umiddelbart liker det eller ikke.

E- for engasjement. Uten engasjement i samfunnsutvikling, i næringsutvikling, i det nære og det fjerne miljø, i velferds- og utdanningsspørsmål; uten engasjement og forståelse både for enkeltmennesket og for storsamfunnet- blir det ikke noe reelt folkestyre. Venstre vil at folkestyret må videreutvikles slik at vi får en enda bredere deltakelse, da først blir folkestyret reelt.

Kanskje er det lyriker og forfatter Margaret Skjelbred som best (uten å vite / ville det) har satt ord på hva mang en Venstre- sympatisør og Venstrerepresentant tenker i stille stunder;

“Jeg pusler meg fremover veien, det er stritt, men jeg klarer`e vel,
og får jeg en stein under sko`n min så halter jeg videre lell
Jeg vil heller bli bakerst i flokken og kalles for puslete, sein
enn å være så hard under beina at jeg ikke kan kjenne en stein”

Signy Gjærum, nr 61 på Skien Venstres liste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**