Fra programmet: Et variert næringsliv med flere lokale arbeidsplasser

Venstre vil legge forholdene bedre til rette for næringsutvikling i Gjerdrum. Vi mener det er av stor betydning for vår kommunes utvikling og fremtid at vi legger til rette for et variert og nyskapende næringsliv med flere lokale arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre mener et det lokale næringslivet er en viktig grunnpilar i et levende og bærekraftig lokalsamfunn, og mener at økt lokal verdiskaping også vil styrke kommunens fremtidige inntektsgrunnlag.

-

Venstre vil arbeide aktivt for:
Variert næringsutvikling i og rundt landsbyen Ask: Attraktive og trivelige steder med særpregede kvaliteter og høy livskvalitet skaper sin egen tiltrekningskraft på kreative sjeler, talenter og nyskapende kunnskapsbedrifter. Når tiltrekningskraften blir tilstrekkelig sterk kommer gjerne også de positive smitteeffektene på hele det lokale næringsmiljøet til syne: Omsetningen og verdiskapingen for lokale handels-, service- og tjenesteytende bedrifter øker, flere nyetableringer ser dagens lys, og det skapes flere attraktive lokale arbeidsplasser. Dette vil etter vår mening bli en høyst realistisk konsekvens av at landsbyen Ask realiseres.
Venstre er klar til å ta fatt på den oppgaven!
Lettere tilgang til egnede næringsarealer: Venstre vil jobbe for at det til enhver tid skal finnes tilgang til næringsarealer for virksomheter med et moderat arealbehov. Vi vil prioritere utviklingen av et nytt sammenhengende næringsområde i Sørbygda.
En god servicekommune for næringsdrivende: Vi vil prioritere at kommunen utvikler seg til en bedre og lettere tilgjengelig serviceyter overfor både det eksisterende og nye næringslivet i Gjerdrum. På den måten viser vi våre næringsdrivende respekt og anerkjennelse, og vi gjør det lettere og mer attraktivt å starte opp og drive næring i Gjerdrum.
Inkluderende dialog om næringsutvikling: Vi vil legge vekt på at det skapes en positiv og gjensidig stimulerende utviklingsdialog mellom kommunen, det eksisterende næringslivet og alle som er interessert i å starte nye virksomhet. Venstre mener at Gjerdrum kommune må ta et tydeligere ansvar for å skape en produktiv dialog om næringsutvikling i vår kommune, og dermed stimulere til forbedringer og nye muligheter for verdiskapende initiativ. Vi kan også tenke oss innført en næringslivets dag i Gjerdrum.
Kulturbasert næring: Det må gjøres enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturvirksomhet — et viktig bidrag til et levende lokalsamfunn med landsbykvaliteter.
Et moderne og fremtidsrettet landbruk:
Landbruket har alltid hatt, og skal fortsatt ha en viktig plass i et livskraftig Gjerdrum.
Vi vil legge til rette for et variert og fremtidsrettet landbruk i Gjerdrum, som også kan gi verdifulle tilskudd til vår næringsutvikling gjennom nyskaping knyttet til mat, kulturlandskap og opplevelser.

-

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**