Ålesund Venstres program 2011 – 2015

her kan du lese vårt program i sin helhet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Valgprogram 2011 – 2015

Dette er programmet i sin helhet. Brosjyren kan du se her

FOLK FØRST

Venstre er et sosialliberalt parti. Utgangspunktet for den sosiale liberalismen er et positivt
menneskesyn med sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Derfor
setter Venstre alltid det enkelte menneske i sentrum, og ikke i grupper eller klasser. Alle
mennesker er likeverdige, men ingen er like.

Bydelene

Venstre vil gi innbyggerne tilbud som skaper bydelsidentitet. Vi vil sørge for at utbyggingen
av skoler, barnehager og velferdstilbud tilpasses utbyggingen av nye boliger. Hver bydel
må ha idrettsarenaer og møteplasser for alle aldersklasser. På denne måten skapes det en
bydelskultur som fører til tilhørighet og engasjement. Venstre vil passe på at nybygg ikke er
til sjenanse og byrde for de som allerede bor i områdene.
Bydelsutvalgene er viktige og må høres i alle saker som angår nærmiljøet.

Ungdom

Det var Venstre som fikk innført prøveordningen med stemmerett for 16-åringer i Ålesund.
Venstre vil arbeide for å videreføre denne ordningen. Fritidsklubbene i bydelene skal
pusses opp, og være kreative og hyggelige møteplasser. Ungdomshuset i Røysegata 15
må lydisoleres og kjelleren må gjøres brukbar, med flere rom. Så snart vi finner en egnet
lokalitet vil vi ha en innendørs skatehall. I stedet for skolereisekort skal skoleelevene få gratis
ungdomskort som kan brukes over hele fylket, og ikke bare til og fra skolen.

Skole og barnehage

Venstre vil passe på at alle skolene og barnehagene i Ålesund er i forskriftsmessig stand.
Elevene skal ha dyktige og motiverte lærere, og det er derfor bedre å bruke penger på
kompetanseheving for lærerne enn å utvide timetallet for elevene. Elever med lærevansker
skal ha pedagogisk hjelp og ikke ufaglært assistanse. Alle barn skal ha svømmeopplæring, og
bassengene ved skolene skal være åpne.

Vi vil likestille private og kommunale barnehager ved at de får samme finansiering. Vi
vil arbeide for å bygge en ny barnehage på Ellingsøya, og skolefritidsordningene skal
være tilrettelagt for alle barn. For å forhindre at skolebygningene forfaller vil vi ansette en
vaktmester på hver skole. Vi vil også ha en skolesjef i kommunen.

Ny skole i Hatlane står ferdig neste år, og nå må Hessa skole utvides og tilpasses fremtidens
behov.

Ålesund Voksenopplæringssenter trenger hele Nørvøyskolen for å få samlokalisert sine
aktiviteter. Vi vil derfor legge til rette for at både Steinerskolen og Ålesund International
School, får leie gode lokaliteter som passer deres skoleslag.

Miljø og energi

Venstre er opptatt av de globale utfordringene, og vil gjøre de lokale tiltakene som er
nødvendig. Kommunal sektor skal derfor alltid velge miljøvennlige alternativer på nye
innkjøp, og spesielt innen transport. Elbiler må velges foran bensin- og dieselbiler.
Det må avsettes et stort nok antall parkeringsplasser med ladepunkt for elbiler som det er
gratis parkering på, og Elbiler skal passere alle bomstasjoner gratis. Økt skipstrafikk utenfor
kysten krever at vi øker beredskapen. Venstre vil ha en oljevernberedskap i Ålesund.

Ferie og fritid

Lekeplasser og badeplassene skal ryddes og vedlikeholdes av kommunen. Frivillige lag som
vil opparbeide naturstier, trimløyper og ridestier må få hjelp og støtte av kommunen.

Friluftsområdene i Ålesund må tilrettelegges for bruk. Det må inngås samarbeid med
velforeninger, speidere eller andre lokale grupper som kan vedlikeholde området mot
en liten sum. Friområdene skal vernes og ikke bygges ut.

De få grønne lungene i sentrum må bevares. Det må settes ut faste benker og bord i øvre
del av Byparken, og planeres ut slik at områdene kan brukes til spill og andre aktiviteter. Vi
støtter bygging av Badeland. Ålesund må overholde sine forpliktelser som Grønn Barneby.

Venstre vil også at kommunen skal legge til rette for hensiktsmessige tomter og tilby
kolonihager. På ei lita tomt, med et lite hus kan folk få dyrke sine egne grønnsaker og urter.

Helse og sosial

Sykehjemmet i Hatlane blir snart ferdig, men vi har et stort behov for flere omsorgsboliger
med 24 timers døgnvakt. Venstre vil derfor at hele Borgundveien 199 skal pusses opp og
tas i bruk igjen til dette formålet. På Ellingsøya vil vi bygge et sykehjem i tilknytning til
aldersboligene.

Venstre er åpen for at private aktører kan drive sykehjem, omsorgsboliger og
aldershjem. Det skal imidlertid føres kontroll på alle pleieinstitusjoner i kommunen.

Fagkompetansen i kommunen må styrkes. Det må opprettes en ny palliativ avdeling med
spisskompetanse og et ambulerende alderspsykiatrisk team.

Venstre vil ha mer sosial boligbygging, og bygge tilrettelagte generasjonsboliger. Folk med
dårlig betalingsevne må få anledning til å kjøpe sin egen leilighet.

Utekontakten må få et nytt lokale i sentrum. Dette er et viktig lavterskeltilbud for ungdom.
Vi vil øke sosialsatsene til over landsgjennomsnittet, og gi gratis tannpleie til alle
minstepensjonister.

Jugendbyen — et levende sentrum

Den nye Verne- og byplanen må legge bevaring av eksisterende jugendbygninger til grunn.
Nybygg i sentrum må være utformet slik at det ikke bryter med eksisterende bebyggelse,
og det må settes makshøyde og krav til saltak og skifer. En byantikvar må ansettes, og
Jugendstilsenteret bør være høringsinnstans i saker som gjelder utbygginger og bevaring.

Butikklokalene på gatenivå bør tas i bruk igjen. Huseiere som leier ut til næringsvirksomhet
bør få fritak fra kommunale avgifter for disse lokalene. Vi vil bevare Latinskolen som
videregående skole i sentrum.

Alle gatene i sentrum, fra Ålesund Kirke til Storledbakken, skal brosteinlegges i
wienermønster. Fotgjengerovergangene skal være opphøyede og tilrettelegges for
rullestolbrukere. Benkene skal stå ute hele året, og det må bygges flere døgnåpne toaletter.

Venstre støtter utbyggingen av en fjellhall for parkering i Aksla, men for å få nok
parkeringsplasser skal også parkeringshusene i sentrum være åpne hele døgnet.

Kontainerhavna i Skutvika må flyttes til Flatholmen slik at det frigjør bo-og næringsarealer
og flytter tungtransporten ut av sentrum.

Næring og utbygging

Vi vil legge til rette for nye virksomheter i byen. Gründere og enkeltmannforetak bør få
spesiell støtte fra kommunen i etableringsfasen. Ålesund trenger en næringssjef som kan
være et felles knutepunkt. Fem prosent av utbyttet fra Tafjord Kraft skal settes av til et eget
Gründerfond. Vi skal stimulere de som driver jordbruk til å fortsette med det.

Venstre vil ikke øke eiendomsskatten i den kommende perioden.

Vi vil at folk skal ha forutsigbarhet i forhold til vedtatte reguleringsplaner. Vi vil derfor slå
sammen byggesaksutvalg og plansaksutvalg, slik at utbygginger, planer og bygninger blir
behandlet av det samme utvalget, og ikke to slik som nå. Det skal heller ikke være lett å få
dispensasjon fra en reguleringsplan. Alle nybygg skal ha universell utforming.

Vi vil ta vare på strandsonen, og være restriktive i forhold til utbygginger i sjøen.

Kultur

Venstre liker gode kulturelle tiltak rettet mot alle aldersgrupper, og vil øke støtten til festivaler
og frivillige organisasjoner. Vi vil bygge flerbrukshall på Ellingsøy, og en flerbrukshall i
Osane i Skarbøvika. Idrettshallene i kommunen skal være for alle, og må være billige å leie.

Jugendteateret i Parkgata skal pusses opp slik at det fortsatt kan være der. Inntil vi får en
ny kino i sentrum vil vi sikre drifta av Løvenvold kino. Vi støtter bygging av ny musikk/
kulturskole og ballettskole i Fagerlia.

Hatlehol kirke er under planlegging, og Venstre vil arbeide for at den blir fullført.
Vi vil også arbeide for at det opprettes livssynsnøytrale seremonirom i kommunen.

Vei, bane og kollektivtransport

Den foreslåtte "Bypakken" med bompengefinansiering er svært omfattende. Venstre mener
derfor at byens befolkning må få avgjøre dette i en folkeavstemning, med klare alternativ.
Kollektivtransporten bør bedres, spesielt i utkanten av byen, og gjøres billigere. Venstre vil
arbeide for ei bybane, og på lengre sikt få høyfartstog til Ålesund.

Innvandring

Vi vil at folk skal flytte hit og at de skal trives. Arbeidsinnvandrere skal være velkommen til
byen vår. Med gode avtaler med NAV og næringslivet skal veien til arbeidslivet være kort.

Kommunen skal støtte frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid.

Brosjyre for Ålesund Venstre 2011-2015.

Bli tilhenger av ordførerkandidat Kirsti Dale på facebook

Følg Venstres 2. kandidat på facebook!

Følg Ålesund Venstre på twitter

Følg Ålesund Venstre på facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**