Innvandring og integrering

Menneskers frie bevegelser over landegrenser er en grunnleggende liberal verdi, til beste for det enkelte menneske og for samfunnene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Afghanske flyktninger

Innvandring er både positivt og nødvendig for Norge. En forutsetning for at innvandring skal føre til et mer mangfoldig og liberalt samfunn er gjensidig integrering. Vi må være åpne for nye impulser og det som oppfattes som annerledes, samtidig som de som kommer til landet selv må ville integreres i samfunnet og ha respekt for norske lover.

Innvandring
Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft. Det er også avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom flykningpolitikken.

Venstres innvandringspolitikk baserer seg på to hovedprinsipper. For det første skal Norge overholde sine internasjonale forpliktelser overfor forfulgte ved å ta imot flyktninger som trenger beskytelse. For det andre skal det være mulig å komme til Norge for mennesker som ønsker å bidra i det norske samfunnet.

Flyktninger og asyl
Norge har flere ganger blitt kritisert av FNs høykommissær for flykninger (UNHCR) for at vi ikke følger deres anbefalinger. Venstre mener Norge må ha klarere linje for hvordan vi forholder oss til disse anbefalingene. I de sakene hvor FNs høykommissær for flykninger har kritisert Norge, mener Venstre at saken skal tas opp til ny behandling, der en særlig vurderer ankepunktene fra FN. I tillegg mener Venstre at vi bør ha en jevnlig gjennomgang av de politiske styringssignalene fra UNHCR.

Det er nødvendig å beskytte asylinstituttet til fordel for dem som er reele flykninger. Arbeidssøkere skal avvises i asylkøen, og heller få en mulighet til å arbeidsinnvandre. Asylsøkere som misbruker asylinstituttet ved å drive kriminell aktivitet må få en rask reaksjon fra politi og rettsvesen og raskt utvises der det er mulig.

De siste årende har menneskehandel økt. Venstre mener det er viktig at de ofrene som ikke har søkt asyl får en såkalt refleksjonsperiode med midlertidig opphold. I tillegg bør ofre for menneskehandel følges aktivt opp ved retur til hjemlandet. Mange sendes i dag hjem til svært uoversiktlige forhold med stigmatisering og sosial utstøtelse.

Derfor vil Venstre:
• Redusere saksbehandlingstiden.
• Øke antallet kvoteflykninger fra FN.
• Innføre en regel om at kritikk fra FNs høykommissær for flykninger fører til ny saksbehandling i asylsaker.
• Senke terskelen for å få asyl på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse.
• At alle enslige mindreårige asylsøkere blir satt under barnevernet, også de mellom 15 og 18 år.
• Innføre en ordning som i spesielle tilfeller gir ambassader og konsulat mulighet til å gi mennesker på flykt asyl.
• Foreta en helhetlig evaluering av Utlendingsnemda og vurdere innføring av en egen asyldomstol.
• At ofre for menneskehandel skal få utsatt utreise og hjelp til reetablering i hjemlandet.
• At asylsøkere må gis muligheten til å arbeide mens søknaden behandles.
• At asylsøkere kan skifte kø, fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid.
• Gi ureturnerbare og langsiktige asylsøkere rett til norskopplæring.

Familiegjenforening
For de fleste er det å ha familie rundt seg viktig for å ha et godt liv. Familiegjenforening er i utgangspunktet positivt, både av humane grunner og av hensyn til integrering. Desverre er det slik at enkelte misbruker familiegjenforening. Venstre vil ikke tolerere misbruk, både av hensyn til troverdigheten til ordningen og av hensyn til ofrene. Venstre vil ikke innføre tiltak som rammer store grupper, slik som aldersgrenser eller tilknytningskrav.

Derfor vil Venstre:
• Innføre en viljeserklæring for alle som er bosatt i Norge og som skal reise for å gifte seg utenfor EU/EØS.
• Innføre et anonymt vitneprov i intervju med utlendingsmyndighetene om familiegjenforening.
• Øke kunnskap og satsing mot tvangsekteskap i skoleverket, helsevesen, blant fritidsarbeidere og andre som jobber med unge.
• Etablere flere beredskapshjem til mindreårige som har brutt med familien sin på grunn av vold eller trusler om tvangsekteskap.

Mennesker med ulovlig opphold i Norge
Det er et mål at så få som mulig oppholder seg ulovlig i Norge. En del av løsningen er å tvangsreturnere flere som har fått avslag på sin søknad. En rekke utlendinger kan ikke sendes ut etter avslått asylsøknad, enten fordi Norge ikke har returavtale med hjemlandet, fordi hjemlandet nekter å ta imot vedkommende, eller fordi det ikke er mulig med tvangsreturnering. Disse må gis et oppholdsgrunnlag inntil de lar seg returere.

Derfor vil Venstre:
• Tvangsreturnere hurtigere etter endelig avslag.
• I visse tilfeller åpne for å gi asylsøkere med avslag adgang til et nytt intervju hos utlendingsmyndighetene.
• At botid i Norge kan være et relevant hensyn i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag
• Sørge for at de som oppholder seg ulovlig i landet får rett til helse-hjelp utover akutthjelp når manglende hjelp kan få alvorlige helsemesige konsekvenser og at helsepersonell ikke risikerer rettslig etterspill dersom de ytes relevant helsehjelp til mennesker med ulovlig opphold i Norge.

Arbeidsinnvandring
Konkurransen om arbeidskraft vil øke, og Norge må delta i denne konkuransen. Norge trenger både ufaglært og velkvalifisert arbeidskraft. Venstre vil på denne bakgrunn modernisere arbeidsinnvandringsreglene.

Derfor vil Venstre:
• Etablere en ordning med dokumentasjon om retur, slik at påstand om mulig misbruk ikke benyttes som grunlag for å nekte besøksvisum.
• Innføre en ordning med kjærstevisum som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo 12 måneder sammen i Norge. Tillatelsen bør følges av en midlertidig arbeidstillatelse.

Integrering
Norge er et flerkulturelt samfunn. Uten innvandreres innsats og deltagelse hadde Norge vært et fattigere samfunn, både materielt og kulturelt, og de aller fleste med minoritetsbakgrunn er lovlydige mennesker som ønsker å jobbe og bli integrert i det norske samfunnet.

Men vi har også en rekke utfordringer med hensyn til integrering av minoriteter. Enkelte minoritetsspråklige står i dag mer eller mindre utenfor samfunnet. Dette kan føre til sosiale problemer, fatigdom og økt kriminalitet. Venstre vil ha en integreringspolitikk som ikke bare omfatter gode offentlige tilbud, men som også stimulerer private initiativ og frivillighet, gjerne med støtte og tilrettelegging fra det offentlige.

Språk og gjensidig kulturforståelse er nøkkelen til integrering. Få innvandrere vil beherske norsk etter fullført norskkurs. Derfor er det viktig med uformell språktrening og uformelle nettverk som stimulerer språkutvikling og gjensidig integrering. Det er også avgjørende at barn lærer godt norsk de først årene på skolen.

Venstre vil ta initiativ til en gjennomgang av opplæringstilbudet for alle som får fast opphold i Norge. Dette gjelder både norskopplæring og godkjenning/kvalifisering for ulike arbeidsoppgaver. Venstre ønsker å se dette tilbudet i sammenheng med voksenopplæringen for øvrig.

Derfor vil Venstre:
• Tilby norskopplæring til asylsøkere og andre innvandrere som har krav på undervisning umiddelbart etter ankomst til Norge.
• Utvide introduksjonskurset for nyankomne og innføre eksamen ved avsluttet kurs.
• Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og stille mindre byråkratiske krav.
• Gi støtte til kommuner som tilbyr språktrening og gratis kjernetid i barnehager for barn som har dorlige norskkunnskaper.
• Innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram i søknaden.
• At staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av minoriteter ved ansettelser.
• Innføre en mentorordning i arbeidslivet for høyt utdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet.

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**