Fra programmet: En fremtidsrettet miljøkommune

Gjerdrum skal være en moderne miljøkommune. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre er et moderne og ansvarlig miljøparti som vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter til å oppleve ren natur som vi selv har hatt. Det handler om å sikre livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Venstre vil:

Ha en aktiv og bevisst oppfølging av Gjerdrum kommunes energi- og klimaplan:
Venstre vil redusere klimagassutslippene med minst 30 % innen 2020, sammenlignet med 1990-nivået. For å nå dette målet lokalt må Gjerdrum følge opp sin egen klimaplan på en aktiv og bevisst måte.

Stimulere til mer bærekraftig energibruk:
Venstre vil bidra til energieffektivisering og overgang til bruk av fornybar energi gjennom flere tiltak:
– Utrede og legge til rette for biobrensel fjernvarmeanlegg eller jordvarmeløsninger for Ask-området som alle kommunale bygg i området må tilknyttes,
og som tilknyttes alle nybygg innenfor området.
– All oppvarming av kommunale bygg med vannbåren varme skal baseres på fornybar energi innen 2020.
– Alle nye bygg innenfor Ask sentrum skal bruke fornybar energi til oppvarming.
– Alle nye utbyggingsområder må ha en plan for energiøkonomisering.
– Kommunens bilpark bør skiftes ut med mer miljøvennlige biler.
– Styrket kollektivsatsing i tråd med befolkningsvekst, og legge til rette bedre parkeringsmuligheter som gjør kollektivtransport mer attraktivt.
– Arbeide for å bygge et gjennomløpende gang- og sykkelveinett

Sikre bærekraftig arealbruk: Venstre vil redusere arealbruken per innbygger gjennom fortetning og sentrumsutvikling, samt gjennom gjenbruk av eksisterende utbygde områder, der det er naturlig.
– Gjerdrum skal framstå som en grønn kommune med et variert kulturlandskap
– Være en garantist for markagrensa og et aktivt jordvern
– Bevare mangfoldet i Allmenninga der både friluftslivet og skogbruket skal ha levelige forhold også i framtida

Ta miljøhensyn i videre perspektiv:
– Fremme miljøvennlige løsninger som et viktig hensyn i alle kommunale tiltak,
planer og ved offentlige innkjøp
– Arbeide for at flere husstander skal få et tilfredsstillende avløpssystem
– Vurdere å utvide sorteringen av husholdningsavfall i husstandene

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**