Fra programmet: Et åpent og inklude­rende lokaldemokrati

Gjerdrum Venstre vil styrke og videreutvikle lokaldemokratiet i Gjerdrum slik at innbyggerne opplever det som åpent, inkluderende, og slik at det inviterer til bred deltakelse og folkelig engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi vil ha en kommune som aktivt lytter til innbyggernes meninger, og som gir både innbyggerne og våre folkevalgte større reell mulighet til å påvirke utviklingen i vårt eget lokalsamfunn.

Venstre vil:

Bygge videre på vår nye politiske styringsmodell — «Gjerdrumsmodellen»: Vi vil at alle politiske saker fortsatt skal behandles og besluttes i kommunestyret, og ikke slik det var før, hvor mye var avgjort av noen få politikere i egne underutvalg på forhånd — før sakene kom opp i kommunestyret. Venstre vil slå ring rundt den brede demokratiske diskusjonen i kommunestyret, myndiggjøre de folkevalgte og gjøre lokalpolitikken engasjerende for innbyggerne.

Gjennomføre åpne folkemøter: I store saker som berører viktige sider av hverdagslivet til mange innbyggere vil Venstre ta initiativ til at kommunen gjennomfører åpne folkemøter. Disse møtene skal gi innbyggerne mulighet til å stille spørsmål og gi uttrykk for egne meninger i møte med kommunens politikere og administrasjon.

Gjennomføre innbyggerundersøkelse: En gang i hver kommunestyreperiode vil vi gjennomføre en større innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes opplevelser og synspunkter på viktige sider ved Gjerdrumssamfunnets kvaliteter og utvikling.

Gi mer frihet og ansvar lokalt: Venstre arbeider på alle nivåer for at kommunene skal få større innflytelse over egne inntekter og utgifter enn tilfellet er i dag. Vi går imot overdreven sentraldirigering fra statens side. Venstre går i mot innføring av eiendomsskatt i Gjerdrum.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**