Fra programmet: Klare prioriteringer og styrket driftsøkonomi

Etter Venstres mening er en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi av avgjørende betydning for
Gjerdrums videre utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gjerdrum kommunes økonomiske handlingsfrihet for fremtiden må sikres. Det betyr at kommunens driftsøkonomi må styrkes i de nærmeste årene. Dette vil vi, i tråd med den linjen vi har fulgt konsekvent i inneværende periode,
realisere på følgende måter:

Effektivisering og nytenkning: Gjennomføre administrative effektiviseringstiltak og fordomsfritt søke alternative løsninger innen tjenesteproduksjonen og drift av kommunen.

Prioritering: Foreta klare prioriteringer i de årlige budsjettene — innenfor ansvarlige økonomiske rammer.

Driftsoverskudd: Styrke kommunens fondsreserver gjennom driftsoverskudd før nye store investeringer igangsettes.

Befolkningsvekst: Legge til grunn en gjennomsnittlig befolkningsvekst i kommuneplanperioden (2012 — 2024) på rundt 2,5 % – som sannsynligvis gir den mest økonomisk gunstige befolkningssammensetningen over tid. Dette tilsvarer den gjennomsnittlige befolkningsveksten i Gjerdrum de siste ti årene.

Konsolidering: Kommuneperioden 2011 — 2015 skal bidra til å konsolidere og styrke kommunens driftsresultat, samt sikre utbyggingen av pleie- og omsorgstilbudet og gjennomføringen av Samhandlingsreformen.

Nei til eiendomsskatt: Venstre går mot innføring av eiendomsskatt i Gjerdrum.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**