Kulturhus, nå eller aldri

Nå må tomten på plass, og 100 mill kr for å få realisme i prosjektet. Når vi tror på prosjektet, er mulighetene gode for å trekke næringslivet og kulturlivet med i realiseringen av kulturhuset, sier Inge Solli (V).
Venstre har ambisjoner for Nittedal, vi må bygge et kulturhus for framtiden. Nittedal kommer i bakevja i forhold til andre kommuner på Romerike som arrangerer festivaler og har økning i antall kinobesøk. Kulturhus er bra for kulturlivet, men også for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil signalisere at vi er villig til å avsette tomt og 100 mill kroner for å få bygd første byggetrinn av kulturhuset i kommende fireårsperiode. Vi vil legge planer for videre utbygging (trinn 2). Nittedal trenger nytt og moderne bibliotek, og dette må med i trinn 2 av kulturhuset.
Kulturhuset skal også være et tilbud til barn og unge, det vil dekke kultursalens funksjonen og mye mer. Kulturhuset vil være godt egnet til borgerlige seremonier, og kan gjennom et fleksibelt bygg benyttes til både konserter og utstillinger.

Nittedal - den grønne kulturbygda

Foto: Nittedal Venstre

Tomtealternativ må avklares raskt. Vi vil sjekke om det finnes reelle alternativer til kulturhustomta ved rådhuset på strekningen rådhuset — Nittedal ungdomsskole. H og FrP har sviktet helt i kulturhussaken i denne perioden, de har strøket saken fra dagsorden. Når det gjelder ombyggingen av samfunssalen ved Nittedal ungdomsskole til kultursal, så er som du trenger en barnehage og får en dagmamma (som kanskje skal pensjoneres om 10 år).

Barn og unge får minst like bra tilbud med kulturhus, og det trenger ikke å ta mye lenger tid enn å bygge om samfunnssalen. Kulturlivet er utålmodig, det er vi (Venstre) også.
Krav til akustikk vil være forskjellig, dette løses bl.a ved at det bygges en sal nr 2 i andre byggetrinn av kulturhuset.

Kulturhusstiftelsen har spurt de politiske pariene om hva de mener om kulturhuset. Her kan du lese hva Nittedal Venstre svarer.

Til kulturhusstiftelsen
Vedrørende kulturhusspørsmål

Takk for åpent brev om kulturhuset. Her er svarene fra Nittedal Venstre.

1. Ønske om kulturhus i Nittedal:
Nittedal Venstre har et sterkt ønske om et kulturhus i Nittedal. Vi har jobbet målrettet for dette i tre kommunestyreperioder, men desverre har ikke flertallet i kommunestyret stemt for de mange forslagene vi har kommet med i saken.
Venstres program vedrørende kulturhus finner dere på side 19-20: Kulturkommunen Nittedal — kultur, idrett og friluftsliv.

2. Verdien av kulturhus for kommunen:
I Nittedal Venstres program "Venstre-et liberalt verdivalg" punkt 2. Venstres visjon for Nittedal står det følgende: Venstre vil at Nittedal skal være den grønne kulturbygda. Det skal være et godt sted å bo, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et sted der du får pleie og omsorg når du trenger det. Folk i Nittedal skal oppleve felles identitet og tilhørighet til lokalsamfunnet vårt. Nittedal — et sted med identitet, et sted å være stolt av.
Under 2.1 Strategiske mål i samme del av programmet skriver vi: Venstre vil bygge et sterkt sentrum på Rotnes der det skal tilrettelegges for bredt servicetilbud og opplevelsessenter med Prøysentorget og kulturhuset som det naturlige samlingsstedet for hele bygda.
Den grønne kulturbygda Nittedal skal utvikle seg positivt ved en sterk satsing på frivillighet. Kommunens ansvar blir å tilrettelegge med arenaer for kultur og idrett, og skape gode rammebetingelser for å videreutvikle frivilligheten.
I programmet "Kulturkommunen Nittedal — kultur, idrett og friluftsliv" står det bl.a: Å ha en fysisk og kulturelt aktiv befolkning er nært koblet til en befolkning med høy trivselsfaktor. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk. Mange av tilbudene er viktige i det forebyggende helsearbeidet, der alternativet er økte kostnader til lindring og behandling. Kommunen trenger gode arenaer for utøvelse av kultur og idrett.

3. Finansiering av kulturhuset:
I budsjett og handlingsplan 2011 foreslo vi følgende:
Endringer i driftsbudsjettet
010 Kulturhus, planlegging og regulering + 0,50 mill
011 Tilskudd til leie av lokaler for barne- og ungdomsorg + 0,55 mill

Merknader til driftsbudsjettet
002. Kultursalprosjektet stoppes
Kultursalprosjektet ved Nittedal Ungdomsskole stoppes. Vedtatt idrettshall videreføres. Nittedal kommune sparer 3 mill kr på renter og avdrag pr. år. Effekt 2011 er beregnet til 1,5 mill kr. Første byggetrinn av kulturhuset planlegges for byggestart i 2012.

010. Kulturhus planlegging og regulering
Det avsettes 0,5 mill kr i 2011 til planlegging av kulturhuset og regulering av kulturhustomta. Første byggetrinn av kulturhuset planlegges for byggestart i 2012.

011. Tilskudd til leie av lokaler for barne- og ungdomsorganisasjoner
Det avsettes 0,55 mill kr i 2011 og påfølgende år i handlingsplanperioden til leie av lokaler for øvelser og fremføringer for barne- og ungdomsorganisasjoner. Tiltaket gjennomføres som et alternativ til å etablere kultursal ved Nittedal Ungdomsskole. Evt. ubenyttede midler tilføres kulturfondet.

Endringer i investeringsbudsjettet
016. Kulturhus
Det avsettes 25 mill kr i 2011 til investeringsformål for å realisere kulturhuset, deretter 5 mill kr pr år i handlingsplan-perioden.

I saken om styresignaler til budsjett 2012 foreslo Venstre følgende:
1. Stoppe kultursalprosjektet ved Nittedal Ungdomsskole, og isteden gjennomføre første byggetrinn av kulturhuset. Første byggetrinn av kulturhuset planlegges for byggestart i 2013.
2. Avsette midler til leie av lokaler for øvelser og framføringer for barne- og ungdomsorganisasjoner. Tiltaket gjennomføres som et alternativ til å etablere kultursal ved Nittedal Ungdomsskole.
Det som står ovenfor viser at Nittedal Venstre har hatt konkrete forslag for å starte opp arbeidet med realiseringen av kulturhuset. Våre forslag har desverre blitt nedstemt. I Venstres program "Kulturkommunen Nittedal — kultur, idrett og friluftsliv" går vi til valg på følgende:
Nittedal Venstre vil bygge kulturhus og bibliotek i sentrum av Nittedal. Kommunen skal bidra økonomisk sammen med frivillige og næringslivet. Vi mener at det skal være en kommunal oppgave å bidra til driften av Nittedal kulturhus på samme måte som kommunen finansierer driften av idrettshaller og svømmehaller. Venstre vil stoppe kultursalprosjektet ved Nittedal Ungdomsskole, og isteden gjennomføre første byggetrinn av kulturhuset. Første byggetrinn av kulturhuset planlegges for byggestart i 2013.

4. Det er stor realisme i å få bygget et kulturhus i Nittedal:
Det som er avgjørende er politisk vilje til å få det til, og det å gjøre nødvendige prioriteringer. En del av dette er bl. a å si nei til kortsiktige og halvgode løsninger, slik som å bygge om samfunnssalen til kultursal. Det er langt bedre økonomi i en langsiktig løsning som dekker et bredere behov og som vil vare over flere år. Viser forøvrig til leserinnlegg i Varingen (se vedlegg) der Nittedal Venstre gjør rede for at vi ønsker et fullverdig kulturhus i stedet for en kultursal som bare dekker deler av behovet. Når vi ikke har råd til begge deler, velger vi den langsiktige løsningen som koster noe mer, men som er en langt bedre investering for framtiden. Selv om vi vil starte med første byggetrinn av kulturhuset nå, er det viktig å legge planer for et andre byggetrinn som bør inneholde flere saler og bibliotek.

5. Konkrete bidrag:
Vi forutsetter at kulturhustomta avsettes til kulturhusformålet. Vi ser for oss at det foretas en rask vurdering av evt. andre tomtealternativer mellom rådhuset og Nittedal Ungdomsskole etter kommunevalget, og at kommunen deretter avklarer en gang for alle hvor kulturhuset skal ligge.
Venstre har allerede lagt inn 40 millioner til investeringsformål kulturhus i vårt alternative budsjett og handlingsplan. Det ligger 20-30 millioner kroner avsatt til ombygging av samfunnssalen, midler som vi vil omprioritere til kulturhuset.
Kulturhuset har vært strøket fra dagsorden hos det styrende flertall i denne fireårsperioden, så vi har ikke oppdaterte tall på hva realiseringen av et kulturhus vil koste.
Nittedal Venstre vil likevel signalisere at vi er villig til å avsette tomt og 100 millioner kroner for å få bygd første byggetrinn av kulturhuset i kommende fireårsperiode.

Sluttkommentar:
Bygging av kulturhus er en svært viktig sak for Venstre, og vil være et sentralt punkt dersom vi kommer i vippeposisjon etter valget og skal forhandle med andre partier i kommunestyret.

I Nittedal Venstres valgbrosjyre gir vi 6 gode grunner til å stemme Venstre, hvorav et av punktene er: Kulturhus nå. Vi vil bygge nytt kulturhus i stedet for å bruke penger på å bygge om samfunnssalen. Nittedal trenger et kulturhus nå. Videre vil vi påpeke at med Venstres planer om å avklare tomtevalget raskt og bevilge 100 mill fra kommunen vil realismen være tilbake i prosjektet, og både kulturlivet og næringslivet kan komme banen med sine bidrag.

Nittedal seiler akterut i forhold til for eksempel Lillestrøm og Lørenskog som inviterer til Byfest, festivaler og digitale kinoopplevelser. Denne utviklingen må snus. Nittedal kan ikke bare drive kultureksport. Nå står eget kulturmiljø og identiteten vår som bygd på spill.

Minner samtidig om at jeg har uttalt i Varingen at i dette kommunevalget er det: Kulturhus — nå eller aldri. Venstres spørsmål til ordfører vedrørende status i kultursalprosjektet (se vedlegg)viser også vårt sterke engasjement i kulturhussaken.

Mvh Inge Solli
Venstres ordførerkandidat i Nittedal
Mobil: 93479522

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**