Matpakken

Dette er den bokstavelig talt mest matnyttige organiseringen vi kan innføre, sier Helge Solum Larsen om Venstres forslag til nytt innovasjonssenter på Ullandhaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mat, bagel

Foto: Microsoft

Venstre vil dele Innovasjon Norge i to, supplere med nye enheter og legge ett av sentrene til Ullandhaug. Slik skal vi skape flere tusen nye arbeidsplasser i framtiden.

Solum Larsen er ikke imponert over Arbeiderpartiets løfte om 40.000 arbeidsplasser til Vestlandet innen 2016. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ventes en vekst på 62.000 personer mellom 16 og 66 år i de fire vestlandsfylkene fram til da. Det er bekymringsverdig at det ikke skal skapes nok jobber til å dekke befolkningsveksten.

Venstres nestleder vil legge penger på bordet for å stimulere til bedre vekstvilkår for nye bedrifter.

Rogalands Avis, papirutgaven, har helsides oppslag på denne saken i dag.

Helge Solum Larsen

Foto: Tore Nilsen

Mer om bakgrunn og tiltakene

Ifølge EUs innovasjonsindeks er Norge middelmådig på nyskaping, mens våre nordiske naboland topper listen. Venstre lanserer derfor tre konkrete tiltak for å skape flere bedrifter og styrke kommunenes rolle i denne sammenhengen.

Norske, sterke sider er HR (ansatte/kompetanse) og åpne, gode forskningssystemer. Men vi trenger bedre rammevilkår kombinert med mer målrettet satsing for å utvikle flere og bedre kunnskapsbedrifter. Framtidas velferdssamfunn er avhengig av nye arbeidsplasser og verdiskaping.

Innovasjon Norge fungerer bra i dag. For å sikre framtidig innovasjon, mener Venstre likevel at det bør videreutvikles til et mer helhetlig statlig "nyskapingsorgan". Dette må knyttes tett til utdannings- og forskningsmiljøene i de fire største byene.

Konkret dreier det seg om følgende tre tiltak:

1. Statlig nyskapingsorgan. Innovasjon Norge reorganiseres og får nye oppgaver. Stavanger ivaretar distrikts- og landbrukspolitiske virkemidler, offentlige FoU-kontrakter, reiseliv og eksport. Oslo tar hånd om nasjonale nyskapingsmidler. Det opprettes et eget norsk Regelråd (Bergen). Offentlig innsats knyttet til ny miljøvennlig teknologi styrkes og samlokaliseres som "Klimatek" (Trondheim).

2. En egen OFU-ordning (Ordning for offentlige utviklingskontrakter) i regi av Innovasjon Norge, Stavanger. Denne skal utelukkende rette seg mot kommune-Norge og bidra til modernisering av offentlig sektor og styrke kommunenes innovasjons- og nyskapingsinnsats.

3. Regionale innovasjons- og bedriftshjelpere etter modell fra Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondheim. Her skal nasjonalt og lokalt, statlig (SIVA), privat næringsliv og kommuner/fylkeskommuner i samarbeid eie og drive selskap som har som hovedformål å hjelpe bedrifter og bedriftsklynger fra oppstart til levedyktig bedrift.

Innovasjon Norge i Stavanger bør samlokaliseres med UiS, og disse bør ha utstrakt samarbeid. Avdelingen skal ivareta distrikts- og landbrukspolitiske virkemidler, offentlige FoU-kontrakter, reiselivssatsing og eksportrettet virksomhet. Stavanger skal også overta en del av den investeringsporteføljen som i dag ligger hos Investinor (marin, maritim og reiseliv).

Innovasjon Norge i Oslo skal ha en målrettet nyskapingsdel som først og fremst tar hånd om nasjonale nyskapingsvirkemidler. Kontoret lokaliseres til Oslo og skal ha et utstrakt samarbeid med BI Nydalen og Forskningsparken. Aktiviteten må målrettes mer i retning av venturekapital/-ordninger enn rene tilskuddsordninger.

Klimatek vil være et avgjørende grep for å kommersialisere klimaforskningen i Norge. Trondheim, med sine forskningsmiljøer ved SINTEF og NTNU, vil være et naturlig sted å lokalisere et slikt investeringsselskap.
Regelråd i Bergen etableres og samlokaliseres med juridisk fakultet UiB og med relevante miljøer på NHH. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støtter helhjertet Venstres forslag om å opprette et eget statlig, men uavhengig regelråd. Vi er opptatt av å redusere de administrative kostnadene som bedriftene blir påført, særlig de mindre.

Ved hjelp av disse grepene mener Venstre det vil bli mer nyskaping og flere nye bedrifter i Norge.

(publ. Tove Rasmussen 07092011)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**