Barna er vår framtid

Ingen saker er mindre viktige enn andre, men jeg har én hjertesak og det er Orkdals framtid; våre barn og unge. Et engasjement som så absolutt ikke har avtatt med årene, men heller forsterket seg med bestemorrollen, skriver Kari Garberg i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Barn, sjø, hav, krabbefiske

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Byggende arbeid er kjempeviktig. Dette vil si innsats som retter seg mot alle barn og unge og skal hindre at problemer eller negativ utvikling oppstår. Dette fokuset må starte allerede mens barnet ligger i mors mage. Og det må jobbes tverrfaglig. Noe jeg begrunner med at vi har "ett sett unger" og de angår oss alle til enhver tid. Med denne ambisjonen må vi selvfølgelig sørge for å utvikle barnehage- og skoletilbudet vi har i dag i takt med utfordringene i samfunnet ellers. Men det holder ikke bare med gode barnehager og skoler: Helsesøstertjenesten, psykisk helsearbeidd, PP-tjenesten, politi, kulturskole, barnevern, plan- og forvaltingstjenesten og sist, men ikke minst må fritidstilbudet holde tritt med utviklinga. Og selvfølgelig må det spilles på lag med dem det faktisk gjelder mest, barna og deres foreldre/foresatte.
Ungdom er viktige kulturaktører. Jeg er opptatt av ungdomsmedvirkning. Ungdommen må motiveres til å utvikle egne idéer og ta ansvar for egen aktivitet. De må få mulighet for deltagelse i beslutningsprosessene; mulighet til å være aktive bidragsytere framfor passive konsumenter. Noe de så absolutt, i flere sammenhenger – har bevist at de er god for. Dette må vi ta på alvor og følge opp. Vi må sørge for et aktivt ungdomsråd. Dette vil styrke deres identitet og stolthet over å være orkdalinger.
Suksessfaktoren for dette prosjektet er samhandling på alle plan.

Kari Garberg

Foto: KS

Bruk stemmeretten din — Godt valg!
Kari Garberg
Orkdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**