For Skien Venstre gjelder “Folk først” !

Skien Venstre har som mål at kommunen i ett og alt skal driftes etter tre gode Venstreprinsipp; det første og helt grunnleggende: Sette folk først. Det andre er å styre i stort og slippe løs i det små. For det tredje: Tenke globalt og handle lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er en selvfølge at kommunale systemer og organisasjoner bygges og utvikles for at innbyggere skal bli sett , respektert og bli satt først! Skien kommune er der for brukeren. Og det er sammenheng mellom kommunen som positiv og konstruktiv arbeidsgiver og høy brukertilfredshet. Vi vet imidlertid at Skien som kommune fortsatt har en vei å gå før vi skårer høyt på kvalitet og nivå på mange tjenester sammenlignet med andre kommuner. Skien Venstre ønsker å påvirke prosesser og valg av løsninger på alle områder som betyr mye for kommunens innbyggere og for kommunen som helhet.

Skien Venstre ser fram til et viktig lokalvalg. Vi gleder oss til i kommende 4- årsperiode å fronte Venstres politikk i Skien Bystyre. På vår liste stiller 61 innsatsvillige, engasjerte og meget motiverte kandidater. Det er utrolig inspirerende at så mange Venstrefolk ønsker og har ambisjoner om å arbeide lokalpolitisk i perioden vi nå står foran. Vi håper velgerne gjør seg kjent med Skien Venstres kommunevalgliste og vårt politiske program og oppfordrer til å lese www.venstre.no/telemark/skien.

Skien Venstre vil arbeide for
– at innbyggere, brukere og ansatte skal oppleve glede og trygghet ved god eldreomsorg
– at skolen avbyråkratiseres så langt mulig innen de rammer og føringer som er lagt nasjonalt
– at læreren skal oppleve anerkjennelse og tillit fra lokalsamfunnet, læreren er viktigst av alt for elevens utvikling og læring
– at all organisering av velferdstjenester baseres på sammenhengen mellom brukertilfredshet og ansattetilfredshet
– at all kommunal aktivitet skal skje innen rammen av god økonomistyring og basert på respekt for vedtak
– at politikere og administrasjon forstår og arbeider for at detaljstyring skal unngås, det skal legges til rette for utviklere innenfor vide men klare rammer
– at kommunen organiserer sin virksomhet effektivt slik at uklar rolle- og oppgavefordeling unngås og slik at det etablereres transparente møteplasser mellom politikere/administrasjon og næringslivet, og i forhold til kulturaktører, frivillige organisasjoner, ildsjeler og initiativtakere
– at kommunen ikke skal drifte tiltak som til vanlig og med fordel kan løses av private aktører
– at en moderne, framtidsrettet bybaneløsning skal bli realisert
– at g/s vei langs elvebreddene våre fullføres og at byens grønne lunger framstår som velholdte, trivselsskapende element i et trivelig bymiljø
– at kommunen samarbeider med private aktører der det er gunstig for kommunens innbyggere og slik at kommunen framstår som en kompetent og kvalitetsbevisst bestiller
– at vårt bysentrum vitaliseres og utvikles slik at handel, bolig og kultur i samspill tilfører de kvaliteter som gjør et bysentrum attraktivt
– at det skal arbeides videre med byens omdømme slik at vi framstår enda mer attraktive som vertskommune for etablere og drivere av næringsvirksomhet, som hjemkommune for innbyggerne våre og som besøkskommune for tilreisende

Skien Venstre ønsker godt valg!

Atle Rui
Leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**