Valgtesten til NRK

NRKs valgtest — valgomat — har i år en kombinasjon av generelle politiske spørsmål/påstander, og lokale saker tilpasset den enkelte kommune. For Eidsvoll er det syv saker/spørsmål du som velger kan ta stilling til. Eidsvoll Venstre ønsker å informere velgerne om hvilke standpunkter vi har i disse syv sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. "De neste barnehagene som bygges i Eidsvoll må drives av kommunen og ikke av private"

Dagens regelverk sier at private barnehager skal ha samme beløp pr barn i driftstilskudd som kommunen bruker pr barn i sine barnehager. Hvis kommunen ikke har nok egne barnehager til å beregne driftstilskuddet, brukes et gjennomsnitt for alle landets kommmunale barnehager. For kommunen kan det derfor være lønnsomt å ha kommunale barnehager som drives billigere enn gjennomsnittet av alle landets kommunale barnehager. Venstre vil ha både kommunale og private barnehager, uten at vi har en bestemt oppfatning av hvordan prosentfordelingen bør være. Ikke bare for å beregne driftstilskudd, men også for å gi folk større valgmulighet.

2. "Det er ikke behov for å øke lærertettheten i Eidsvoll-skolene"

Lærertettheten må økes for å kunne innfri kravet om at alle elever har rett til individuelt tilpasset opplæring. Lærere må bruke mer av sin tid på læring, mindre på administrativt arbeid. Skolene må tilføres ressurser som bistår lærerne med sosiale/helse-relaterte oppgaver. Skolesektoren må prioriteres høyere enn i dag, også økonomisk. Vi vil tiltrekke oss lærere ved å utøve god personalpolitikk, muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon, framtidsrettede skoler og kontinuerlig etterutdanning.

3. "Eidsvoll kommune bør åpne for nye private skoletilbud, for eksempel Montessori-skole"

Venstre er tilhenger av dagens friskolelov. De som ønsker og er kvalifisert til å etablere pedagogiske alternativer til den kommunale skolen, bør få ja. Men, viktigst for Eidsvoll Venstre, er at vi har en god offentlig skole og evn private etableringer må ikke få negative konsekvenser for den offentlige skolen.

4. "Eidsvoll kommune bør legge ned ungdomstrinnet i Feiring og heller busse elevene til Vilberg eller til ny skole på Langset"

Det er uaktuelt å busse elever fra Feiring til Vilberg. Langset-skolen bør bygges med ungdomstrinn nå. Vilberg-skolene har stort renoveringsbehov og et skoleutviklingsprosjekt for Vilbergområdet må iverksettes umiddelbart. Vi vil vurdere 1-4 skoler og mener hele skolestrukturen må gjennomgås for å sikre alle elever et tilfredsstillende pedagogisk tilbud. Det neste store skoleprosjektet må bli på Vilberg, og i tillegg trenger vi nytt skolebygg i sørbygda. Skolekapasiteten i Dal- området er sprengt. Vi ønsker å diskutere med FAU og skolene alternative løsninger; nytt bygg (i nærheten av grendehuset og idrettsanlegg), rehabilitere og utvide Finstad skole, endre på skolegrenser og/eller justere antall trinn på noen av skolene. I en dialog med berørte aktører kan andre ha flere og bedre forsalg. Uansett, det haster med iverksettelse av planarbeid for skolebygg i Dal-området, Vilberg-skolene og vurdering av rehabiliteringsbehovet på Finstad.

5. "Private kommersielle aktører bør ikke tillates i hjemmesykepleien i Eidsvoll, heller ikke i hjemmetjeneste eller ved Vilberg Helsetun"

Dagens hjemmesykepleie er kommunal. Venstre er positive til private ideelle organisasjoner som supplement til den kommunale. Vilberg Helsetun er et kommunalt sykehjem. I tillegg kjøper Eidsvoll sykehjemsplasser av private aktører. Dette gir større fleksibilitet i eldreomsorgen og bør opprettholdes. Kommunen er ansvarlig for at omsorgstjenestene har god nok kvalitet. Vi er mer bekymret for om kvaliteten på tilbudet ivaretar brukerne godt nok, at tilbudet er brukerorientert, at alle har et liv – og ikke bare eksisterer.

6. "Dyrka mark i Eidsvoll må bebygges for å møte økningen i folketallet"

Nei, det er ikke nødvendig. Eidsvoll har mye skog og mange bergknauser uegnet for matproduksjon som kan brukes til bolig- og næringsformål. Kulturlandskapet må opprettholdes og dyrket mark vernes mot nedbygging. Kun der vi allerede har skapt små og uhensiktsmessige dyrkbare arealer bør inngå i framtidige bolig-og næringsplaner. Mellom tettsteder og boligområder skal det være trygge og effektive kommunikasjonsforbindelser.

7. "Eiendomsskatt på boliger i Eidsvoll må innføres for å bedre kommuneøkonomien"

Nei. Det er fremdeles mulig, med god organisering, dyktige ledere og fornuftig planlegging å få mer ut av pengene, øke kvaliteten på tjenestene og investere for framtiden.

Knut Bakkehaug, 1.kandidat Eidsvoll Venstre, kommunestyrerepresentant

Kjersti Almåsvold, fung. leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**