Samhandlingsreformen – samarbeid og frivillighet

Lokalmedisinsk senter, folkehelse, frivillighet og friskliv er stikkord som gjør samhandlingsreformen til en unik mulighet for å kunne bedre helsetilstanden for folk flest!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommunalpolitikere over hele landet vil ha et hovedfokusområde i tiden etter valget, nemlig hvordan sette samhandlingsreformen ut i praksis i egen kommune. Fra å være en "ullen greie" til å bli noe mer konkret i forhold til våre innbyggere. Dette er en helse- og omsorgsreform hvor målet er å sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasient sikkerhet og tilpasset den enkelte bruker.

Lokalmedisinsk senter
Det som er sikkert er at reformen vil kreve samarbeid på tvers av kommunegrensene på en rekke områder. Innenfor ØRU har vi i lengre tid hatt et prosjekt gående som vil kuliminere i konkrete handlinger fra 2012.Vi ser på lokalmedisinsk senter som en samhandlingsarena på tvers av kommunegrensene, og mulig innhold kan være legevakt, kommunelege, forsterket korttidsenhet, lindrende enhet, enhet for utagerende demente, miljørettet helsevern, rehabilitering og samarbeid om kompetanse. Organisering og lokalisering er ikke avklart, men deler av dette er nå foreslått lagt til Stensby.

Folkehelse
I den nye loven om folkehelse er ansvaret for folkehelsearbeidet lagt til kommunen, og ikke til kommunens helsetjeneste. Kommunene skal i folkehelsearbeidet bruke alle sine sektorer til å fremme folkehelse og ikke bare helsesektoren. Fokusdreiningen fra et reparasjonsbasert helsevesen til et kommunalt ansvar for forebyggende helsearbeid igjennom folkehelsefokuset er et meget viktig grep for det fremtidige helse- og omsorgsarbeidet.
Det å ha en god oversikt over folkehelseutfordringene i egen kommune er en forutsetning for å lage gode handlingsplaner og iverksette riktige tiltak i egen kommune. Jeg tror vi har gode muligheter til å bli gode på dette i Hurdal. Kommunen er oversiktelig og vi vet hvor utfordringene ligger.

Frivillighet
Folkehelesarbeidet vil være helt avhengig av de frivillige organisasjonene i bygda., eller frivillighet på tvers av kommunegrenser. Det å jobbe helsefremmende og forebyggende har i stor grad blitt ivaretatt av den frivillige sektor gjennom det lokale arbeidet innen idrett, kultur og friluftsliv. Denne sektoren må trekkes mer aktivt inn i dette arbeidet og få roller og status i forhold til dette arbeidet. Vil en frivillighetssentral i Hurdal kunne være en måte å organisere dette arbeidet på? Samhandlingsavtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner kan være et verktøy for et forpliktende samarbeid. Kommunen må i disse tilfellene være en tilrettelegger, slik at frivilligheten ikke kveles. Kommunen må sørge for interaksjon gjennom bedre arbeidsforhold og rammebetingelser for frivilligheten, enten det er lag og foreninger eller frivillige enkeltpersoner som ønsker å bidra.

Friskliv
I mange kommuner har man gode erfaringer med opprettelse av "frisklivssentraler". Hovedmålet med disse er å tilrettelegge for ulike lavterskeltilbud innenfor fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Dette er noe vi kan få til hos oss også, gjerne i samarbeid med tilrettelagte aktiviteter i frivillige lag og foreninger.

Samhandlingsreformen er en unik mulighet til å kunne bedre helsetilstanden for folk flest!

Runar Bålsrud
Ordfører/ordførerkandidat Hurdal V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**