Venstres 10 punkter for en bedre skole

Venstre har skole som en viktig sak, og Venstre lanserer 10.punkter for en bedre skole i Tønsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

Tønsberg Venstres tipunkts plan for å gjøre skolen i Tønsberg bedre
Gi lærere i Tønsberg videre og etterutdanning. Forskning viser at læreren er den viktigste faktoren for at elever skal lykkes. Vi har mange gode lærere i Tønsberg, og disse ønsker Venstre å gjøre enda bedre

Styrke samarbeidet mellom barne – og ungdomskolene og ungdomsskolene og vgs slik at overganger mellom ulike skoleslag blir optimal.

Sette inn tiltak tidlig i skoleløpet, (tidlig barnetrinn). Elever som sliter må få hjelp tidlig. I dag brukes det mest penger på spesialundervisning på ungdomsskolen. Tønsberg kommune bruker i dag 51,2 millioner på spesialundervisning til elever som har krav på det. Tidligere og mer intensiv hjelp tror Venstre ikke bare er en fordel for eleven, men også frigjør penger som derfor kan brukes på mer hjelp til de som trenger det mest.

Vedlikeholde skolebygg

Nasjonale prøver skal brukes til hjelpe elever og skoler til å bli bedre. De skal brukes til å rangere skolene i Tønsberg

Legge til rette for alternative opplæringsarenaer for elever som har behov for det. Alle barn er ulike, og noen har behov for en annen type opplæring enn ordinær klasseromsundervisning.

Gi faglig sterke elever et godt tilbud — jobbe for at det kan inngås samarbeid med de videregående skolene i Tønsberg.

At politikere diskuterer skolen og skolenes innhold/viktige problemstillinger og ikke bare økonomi.

Gi elevene en trygg og god hverdag på skolen. Dette må gjøres ved å styrke skolehelsetjenesten og systematisk jobbe mot mobbing på alle trinn i skolen. Elevrådene må brukes aktiv i dette arbeidet. Kommunen må fortsette sitt fokus på digital mobbing. Elevene må sikres gode skoleveier.

Styrke skole – hjem samarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**