Ti gode grunner til å stemme Venstre i Drammen

Venstre er med på å styre Drammen. Vi er fornøyd med byens byutvikling, men vi ønsker å sette oss nye og ambisøse mål og ikke hvile på våre laubær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Du finner like mange grunner til å stemme Venstre som det finnes velgere i Drammen, men her har du:
Ti gode grunner til å stemme Venstre i Drammen:

1 . Kunst og kultursenter ved Gamle Strømsø ungdomsskole

Venstre ønsker å gjøre om den fraflyttede skolen til et atelierhus med fellesverksteder, galleri og gründersenter. Drammen må lokke til seg kunstnere og kulturarbeidere fra nabokommunene og bruke kultur som et innhold i byutviklingen.

2. Flere og bedre lærere
I en verden som beveger seg rakst er det viktig med oppdatert kunnskap. Venstre vil sette av mer midler til videreutdanning av lærere i Drammenskolen kan tilegne seg mer kunnskap. Venstre vil redusere lærernes skjemavelde med lokale målrettede tiltak.

3. Lokalt klima-ansvar og ENØK fond
Venstre vil sette strengere krav til energieffektivitet, fase ut all oljefyring, gjøre den kommunale bilparken mer miljøvennlig og styrke kollektivtilbudet.
Drammen Venstre vil som eneste parti sette av 5% av årlig utbytte av kommunens EB aksjer i et ENØK fond som subisidierer kommunens og privatpersoners miljøtiltak.
Venstre vil satse på byens parker, ønsker å ta vare på gamle trær i byggesonen og innføre en fast markagrense rundt byen.

4 . Alternativ sykehustomt og bygningsvern
Som eneste parti ønsker Venstre at kommunen skal evaluere en alternativ tomt til utviding av dagens sykehus. Sykehuset bør ligge i Drammen, men kan også legges til Sundland. Drammen Venstre er bekymret for naboene til dagens sykehus og verneverdig bebyggelse ved en evt. fremtidg utviding av dagens sykehus
Venstre ønsker et strengt vern av verneverdige hus i Drammen og jobber for innføring av en egen byantikvar.

5. Økt satsing på sykkelbyen
Venstre vil tilrettelegg enda bedre for bruk av sykkel og satse på bygging av flere sykkelveier og sykkelfelt samt flere parkeringsplasser for sykkel.

6. Fjordbyen Drammen
Venstre vil som eneste parti utvide byen mot fjorden. Venstre vil beholde en lokal havn, men vil åpne sjøfronten på Tangen, Holmen og Brakerøya for en fjordbyutvikling med boliger og lettere næring. Havna disponerer idag store områder som utnyttes på en lite arealeffektiv måte. Ved å stille større krav til havnas arealdisponering er det mulig å åpne Drammen mot fjorden. Første utviklingsfase vil være boligutvikling på kaia fra gamle Tollboden til Drammen Mek.

7 . Sats på sentrumshandelen
venstre vil etablere gratis ringbuss med tilknyttede parkeringsplasser ved bygrensa, slik kan folk kjøre fra omkringliggende kommuner, parkere bilen utenfor byen og handle i sentrum. Venstre vil satse på rimeligere torgplasser og et enklere regime. Venstre vil bidra til mer kulturopplevelser i sentrum. Dersom bybroa stenges for personbiltrafikk vil Venstre åpne broa til torghandel med tilhørende helårspaviljonger slik at Strømsø og Bragernes bindes sammen på en god måte. Venstre vil si nei til utviding og utbygging av store kjøpesentre utenfor bykjernen.

8 . Sats på rusomsorg
Venstre vil satse stort på rusomsorg. Ved å øke antall behandlingsplasser og styrke ettervernet kan vi hjelpe flere unge mennesker ut av rushelvetet.

9. Et levende uteliv
Venstre vil ha et levende uteliv i sentrum. Derfor vil Venstre ha liberale skjenketider. Ved å sikre inntektsmuligheter for byens uteliv sikres vi også et mer spennende kulturliv med konserter og teateroppsetninger. Venstre vil samtididg se på alle andre tiltak for å hindre bråk og kriminalitet ved byens skjenkesteder og styrke kontrollen av skjenkingen.

10. N æringsutvikling
Drammen Venstre vil gjøre Drammen til en by man pendler til og ikke fra. Dette vil vi gjøre ved å lokke til oss hovedkontorer og næringsliv ved å tilby attraktive sjønære tomter på gamle fraflyttede havnearealer.

Gå inn på vår hjemmeside og les vårt program for flere grunner til å stemme Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**